Reklama

 

Referendum lokalne - sąd

Referendum w Gminie Dobra - apelacja Inicjatora Referendum

 

Dzisiaj rano opublikowaliśmy informację UG Dobra dotyczącą procesu wytoczonego przez Inicjatora Referendum w trybie wyborczym Wójtowi Gminy Dobra.

Teraz przytaczamy stanowisko drugiej strony - Inicjatora Referendum, który złożył apelację od postanowienia Sądu Okręgowego w Szczecinie.

 

W apelacji Inicjator Referendum powołuje się na - jego zdaniem - błędne ustalenie przez Sąd I instancji, iż Wójt Gminy Dobra nie naruszyła dyscypliny finansów publicznych.

Inicjator wskazuje na swojej stronie także na oczywiste błędy w uzasadnieniu postanowienia SO, które mogą budzić wątpliwości co do rzetelności sporządzenia postanowienia. Należą do nich odniesienia do "Wójta Gminy Widuchowa" i "referendum gminnego w sprawie odwołania burmistrza Płotów" - z sierpnia 2016 r.

 

Sąd Okręgowy w swoim uzasadnieniu wskazywał, że w przytoczonych dokumentach podanych przez wnioskodawcę (jak wystąpienie pokontrolne z dnia 9 grudnia 2019 czy uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 stycznia 2020r.) nie stwierdzono, aby Wójt Gminy dopuściła się naruszenia dyscypliny finansów publicznych, co czyni wypowiedź Wójt zarzucającą kłamstwo za prawdziwą.

Sąd stoi na stanowisku, że dopóki nie zostanie wydane orzeczenie odnoszące się do naruszenia dyscypliny finansów publicznych - to brak jest podstaw do twierdzenia, że taka osoba dopuściła się takiego naruszenia.

 

Inicjator Referendum w swojej apelacji przywołuje wspomnianą uchwałę Kolegium RIO z 15 stycznia 2020 r., w której czytamy m.in.:
"(...)Tym samym Kolegium Izby uznało, że w wystąpieniu pokontrolnym Prezes Izby słusznie wskazał, iż z powodu naruszenia art. 7 ustawy o samorządzie gminnym nastąpiło również naruszenie art. 216 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, w szczególności na realizację zadań własnych jst.(...)"

Składając apelację Inicjator Referendum podniósł także naruszenie przepisów prawa procesowego przez nierzetelne sporządzenie uzasadnienia postanowienia przez Sąd I instancji.

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentami (w tym także postanowieniem SO) na stronie Inicjatora Referendum: https://www.dobrawybiera.pl/apelacja-w-toku-kuriozalny-wyrok-sadu-na-zasadzie-kopiuj-wklej


Info: Referendum Dobra wybiera - https://www.dobrawybiera.pl

 

Reklama