Gospodarowanie odpadami

Reklama

 

Gospodarowanie odpadami w Gminie Dobra

Redakcja dziennika Mierzyn zachęca do korzystania z opracowanych na poniższych zakładkach informacji o gospodarce odpadami komunalnymi i segregowanymi w Gminie Dobra od 1 stycznia 2021 r.

Dostępne są m.in. ulotki tras w formie graficznej, jako PDF i w kalendarium portalu: "Wydarzenia w gminie".
Pod adresem "Kalkulator opłat za odpady" uruchomiony został specjalny kalkulator on-line.


Gospodarowanie odpadami w Gminie Dobra

Redakcja dziennika Mierzyn zachęca do korzystania z opracowanych na poniższych zakładkach informacji o gospodarce odpadami komunalnymi i segregowanymi w Gminie Dobra od 1 stycznia 2021 r.

Dostępne są m.in. ulotki tras w formie graficznej, jako PDF i w kalendarium portalu: "Wydarzenia w gminie".
Pod adresem "Kalkulator opłat za odpady" uruchomiony został specjalny kalkulator on-line.


Od 01 stycznia 2021 r.:

 • segregacja odpadów jest obowiązkowa dla wszystkich.
 • zakazane jest umieszczanie odpadów kuchennych w pojemniku na odpady zmieszane
 • zabronione jest spalanie odpadów roślinnych (bioodpadów)

Odpady komunalne odbierane są 1 raz w tygodniu zgodnie z harmonogramem.

Odpady segregowane z nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych odbierane są:

 • plastik/metal: 1 raz na 2 tygodnie
 • papier: 1 raz w miesiącu
 • szkło: 1 raz w miesiącu
 • bioodpady: 1 raz na tydzień (IV - XI) / 1 raz na 2 tygodnie (XII - III)
Odpady segregowane z innych nieruchomości zamieszkałych odbierane są:
 • plastik/metal: 1 raz na tydzień
 • papier: 1 raz na tydzień
 • szkło: min. 1 raz na 2 tygodnie
 • bioodpady: 1 raz na tydzień
Uwaga! Bioodpady będą odbierane:
 • w okresie marzec-listopad - tylko w workach brązowych 120l (zarówno kuchenne jak i ogrodowe)
 • w okresie grudzień-luty - tylko w workach biodegradowalnych (20-30l) - tylko odpady kuchenne
Odpady segregowane można przekazywać w sposób ciągły do PSZOK.

Odpady wielkogabarytowe to odpady komunalne, które ze względu na rozmiar lub wagę nie mieszczą się w pojemnikach na odpady zmieszane - m.in.: stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, duże zabawki.
Do tej grupy nie zaliczamy części samochodowych, odpadów sanitarnych, remontowych, rozbiórkowych, budowlanych, w tym stolarki okiennej i drzwiowej.

W Gminie Dobra od 2018-09-28 działa Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Więcej szczegółów: w zakładce "PSZOK".

Dokumenty dotyczące gospodarowania odpadami w Gminie Dobra można pobrać w zakładce: Do pobrania
UG Dobra zachęca do korzystania z aplikacji BLISKO na urządzenia mobilne. Apka po dodaniu nadawcy "Gospodarka odpadami" i ustawieniu adresu pozwala na uzyskiwanie informacji oraz przypomnień o terminach odbioru odpadów, a także sposobie selekcji różnych odpadów.

Szczegóły: strona UG Dobra

Dodatkowo system BLISKO dostępny jest na stronie WWW UG Gminy:
https://www.dobraszczecinska.pl/site/bliskoGmina Dobra przygotowała także cykl prezentacji o najważniejszych zagadnieniach gospodarki odpadami - video na YouTube:

cz. 1 - Obowiązujące regulacje prawne

cz. 2 - Metody liczenia opłat za śmieci

cz. 3 - Podwyżki opłat za śmieci w Polsce

cz. 4 - Fakty i mity związane z gospodarką odpadami
Właściciele nieruchomości na terenie Gminy Dobra:
 • zamieszkałych;
 • na których powstają odpady a są niezamieszkałe i jednocześnie stanowią własność (będące we władaniu) Gminy Dobra - jak np. szkoły, przedszkola
mają obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W deklaracji tej określa się także korzystanie (lub nie) z kompostownika przydomowego, skutkujące obniżeniem opłaty.

Termin składania - deklarację składa się:
 • w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;
 • w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty;
W przypadku naszej gminy termin ten to 10 lutego.

Podstawą obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest:
 • dla nieruchomości zamieszkałych - zużycie wody za rok poprzedni.
 • dla nieruchomości  niezamieszkałych - liczba pojemników, w które wyposażona jest dana nieruchomość.
Miejsce składania deklaracji:
 • Urząd Gminy Dobra ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra;
 • Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra
 • Wydział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji, ul. Graniczna 39b, 72-003 Dobra
 • Wydział ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska ul. Lipowa 51, 72-003 Wołczkowo

Deklarację można składać także elektronicznie przez platformę e-PUAP:

Do pobrania z portalu Mierzyn:
 • druk deklaracji na 2021 r.: [pobierz]
 • wzór wypełnienia deklaracji: [pobierz]

Skorzystaj z pomocy - kalkulatora on-line do obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami w różnych wariantach, oceń różnice i zysk z zastosowania kompostownika:
Kalkulator opłat za odpady
Od właścicieli nieruchomości odbierana będzie każda zebrana ilość odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem:
a) limit roczny przekazywanych do PSZOK odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100kg
b) limit roczny przekazywanych do PSZOK zużytych opon: 12 szt.

W zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami Gmina Dobra ma obowiązek wyposażyć nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych i selektywnych.

Gmina zapewnia utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie poprzez:
a) dezynfekcję pojemników - 1 raz w roku
b) wymianę uszkodzonych pojemników, o ile uszkodzenia nie powstało z winy użytkownika.

Pojemniki z odpadami komunalnymi powinny być dostępne w dniu wywozu od godz. 06:00
Właściciel nieruchomości wystawia pojemniki przed wejściem na teren nieruchomości. W przypadku, gdy na terenie nieruchomości zlokalizowana jest altana śmietnikowa z bezpośrednim, udostępnionym wejściem od strony ulicy, odbiór odpadów może być realizowany z tej altany.


Worki na odpady selektywne - dostarczane są 2 razy w roku w ilościach po:
 • 15 szt. worków niebieskich (120l) na papier
 • 30 szt. worków żółtych (120l) na odpady z tworzyw sztucznych i metali
 • 10 szt. worków zielonych (120l) na odpady ze szkła
Do nieruchomości bez deklarowanego kompostowania - dodatkowo 2 razy w roku dostarczane jest:
 • 25 szt. worków brązowych (120l) na odpady biodegradowalne
 • 10 szt. worków biodegradowalnych (25-30l) na odpady biodegradowalne tylko kuchenne
Uwaga! Bioodpady będą odbierane:
 • w okresie marzec-listopad - tylko w workach brązowych 120l (zarówno kuchenne jak i ogrodowe)
 • w okresie grudzień-luty - tylko w workach biodegradowalnych (20-30l) - tylko odpady kuchenne

  styczeń-luty marzec-listopad grudzień
worki brązowe nie odbierane BIO kuchenne+ogrodowe nie odbierane
worki BIO-30l BIO kuchenne nie odbierane BIO kuchenne

 


W razie wyczerpania zapasu worków
- należy zwrócić się o wydanie dodatkowych worków do UG Dobra (WGOKiE) - w ilości proporcjonalnej do pozostałej części roku.

Worki z odpadami segregowanymi powinny być związane i wystawione w dniu wywozu od godz. 06:00.
Worki umieszczone na stojakach lub w pojemnikach nie będą odbierane.
Metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości: opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn ilości zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki opłaty:
 • 4,80 zł za 1m3 zużytej wody - przy zbiórce selektywnej odpadów
 • 14,40 zł za 1m3 zużytej wody - przy braku selektywnej zbiórki odpadów

Ilość zużytej wody ustala się poprzez wskazanie średniomiesięcznego zużycia wody za okres 01.01-31.12 roku poprzedzającego złożenie deklaracji, ustalone w oparciu o wodomierz główny.


Stawki opłat za pojemnik do zbierania odpadów komunalnych:
(dotyczy nieruchomości niezamieszkałych objętych gminnym systemem gospodarki odpadami - np. szkoły, świetlice, budynki urzędu)

  przy zbiórce selektywnej bez zbiórki selektywnej
pojemnik 80l 4,23 zł 16,92 zł
pojemnik 120l 6,34 zł 25,36 zł
pojemnik 240l 12,69 zł 50,76 zł
pojemnik 1100l 58,20 zł 232,80 zł
pojemnik 7000l 370,36 zł 1 481,44 zł


Opłaty
Opłaty wnosimy do 10-go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Wyjątki:
 • do 10 marca: opłata za styczeń i luty
 • do 10 grudnia: opłata za listopad i grudzień
Opłaty uiszczamy na przypisany indywidualny numer rachunku bankowego lub osobiście w kasie w Wydziale ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji (Dobra, ul. Graniczna 39b)


Kompostowanie

Zwalnia się z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości jednorodzinnych kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 0,80 zł od stawki za 1 m3 zużytej wody miesięcznie.

Warunkiem zwolnienie jest posiadanie odpowiedniego kompostownika i kompostowanie w nim wszystkich bioodpadów.

Ulga z tytułu zadeklarowanego kompostowania przysługuje także w przypadku naliczenia wyższej opłaty za gospodarowanie odpadami - gdy zostanie stwierdzony brak segregacji odpadów.

Ulgę z tytułu zadeklarowanego kompostowania można utracić na co najmniej 6 miesięcy, jeśli:
 • stwierdzony zostanie brak kompostownika
 • stwierdzony zostanie brak kompostowania bioodpadów komunalnych
 • uniemożliwi się wójtowi lub upoważnionej przez niego osobie weryfikację informacji o kompostowaniu

Skorzystaj z pomocy - kalkulatora on-line do obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami w różnych wariantach, oceń różnice i zysk z zastosowania kompostownika:
Kalkulator opłat za odpady

Aby skorzystać z ulgi za kompostowanie bioodpadów należy kompostować wszystkie bioodpady.

Jeśli kompostujesz odpady:

 • nie otrzymasz worków na odpady BIO: ani brązowych, ani biodegradowalnych.
 • do PSZOK możesz z kategorii bioodpadów oddać jedynie grube gałęzie, pochodzące z przyciętych lub ściętych krzewów i drzew

Zasady kompostowania:

 • kompostujemy bioodpady w tym odpady zielone (trawa i liście, drobne gałęzie) z ogrodów i terenów zielonych
 • nie kompostujemy odpadów nieorganicznych, tych które zawierają chemikalia, i resztek kuchennych odzwierzęcych (mięso, ryby, kości)
 • kompostujemy w sposób nieuciążliwy dla otoczenia - w szczególności bez powstawania odorów
 • okresowo masa kompostująca powinna być przemieszana
 • wielkość kompostownika stałego powinna zapewniać właściwy proces kompostowania
 • na każde 100 m2 terenu zielonego należy uwzględnić kompostownik o pojemności min. 0,15 m3
 • o korzystaniu z kompostownika (lub zaprzestaniu kompostowania) właściciel nieruchomości informuje Gminę Dobra  w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Ile może kosztować kompostownik?  Przykładowe ceny w wybranych marketach szczecińskich (ceny zaokrąglone do pełnego zł, na dzień 2020-01-20):

Castorama:
- 500l - drewniany, otwarty: 55zł
- 220l - plastikowy, zamknięty: 100zł
- 420l - plastikowy, zamknięty: 148zł
- 630l - plastikowy, zamknięty: 188zł
- 850l - plastikowy, zamknięty: 238zł

LeroyMerlin:
- 420l - plastikowy, zamknięty: 100zł
- +230l - moduł powiększający do komp.420l:    40zł
- 850l - plastikowy, zamknięty: 197zł

Jula:
- 220l - plastikowy, zamknięty: 80zł
- 340l - plastikowy, zamknięty: 279zł
- 380l - plastikowy, zamknięty: 100zł
- 450l - siatka metalowa, otwarty: 30zł
- 600l - plastikowy, zamknięty: 189zł
- 900l - plastikowy, zamknięty: 499zł

Aktualny stan oferty należy sprawdzić w wybranym sklepie (lub na jego stronie WWW).
Wielkość potrzebnego kompostownika możesz ocenić z kalkulatora on-line:
Kalkulator opłat za odpady
Wrzucamy:
 • zabrudzony papier, folia
 • zużyte ręczniki i papierowe chusteczki
 • papier lakierowany i powleczony folią
 • artykuły higieniczne (np. pieluchy)
 • szkło stołowe
 • ceramika, porcelana, kryształy
 • szkło żaroodporne
 • lustra
 • mięso, kości i ości
 • styropian opakowaniowy
 • wystudzony popiół z ogrzewania paliwem stałym


Nie wrzucamy:
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • zużytych świetlówek
 • odpadów po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin)
 • zużytego sprzętu RTV i AGD (tzw. elektroodpady)
 • odpadów budowlanych i remontowych
 • odpadów biodegradowalnych i zielonych
 • leków oraz chemikaliów

informacja aktualna na dzień: 2021-01-15
Wrzucamy:
 • butelki PET po napojach (najlepiej zgniecione)
 • opakowania z tworzyw sztucznych po produktach spożywczych
 • opakowania po chemii gospodarczej oraz po kosmetykach
 • opakowania po mleku i sokach (opakowania wielomateriałowe)
 • reklamówki, worki foliowe
 • puszki stalowe, aluminiowe i metale kolorowe
 • folie
 • małe doniczki i skrzynki plastikowe


Nie wrzucamy:
 • pieluchy
 • zabawki z tworzyw sztucznych
 • styropian
 • opakowania i butelki po olejach i smarach (chłodniczych, silnikowych)
 • butelki i pojemniki z zawartością
 • opakowania po farbach, klejach, lakierach i zaprawach
 • żadnych odpadów plastikowych powstałych w wyniku remontu i budowy domu
 • sprzęt AGD, RTV
 • płyty CD i DVD
 • tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego
 • opakowania po aerozolach i lekach
 • artykuły medyczne
 • baterie, rury PCV
 • opakowania po środkach chwasto- i owadobójczych
 • części samochodowe
 • taśmy do pakowania paczek
 • odzież i obuwie
 • duży plastikowy sprzęt gospodarstwa domowego
 • meble ogrodowe z tworzyw sztucznych

informacja aktualna na dzień: 2021-01-15
Wrzucamy:
 • opakowania z papieru, kartonu
 • torby i worki papierowe
 • gazety i czasopisma
 • katalogi i ulotki
 • papier szkolny i biurowy
 • zeszyty i książki
 • papier pakowy


Nie wrzucamy:
 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
 • papieru lakierowanego czy powlekanego folią
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
 • kartonów po mleku i napojach
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych
 • tapet
 • pieluch jednorazowych, podpasek czy tamponów
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru
 • naczyń jednorazowych

informacja aktualna na dzień: 2021-01-15
Wrzucamy:
 • szklane butelki i słoiki po napojach i żywności
 • szklane opakowania po kosmetykach
  (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)


Nie wrzucamy:
 • ceramiki i doniczek
 • porcelany, fajansu i kryształów
 • szkła okularowego
 • szkła żaroodpornego, stołowego
 • zniczy z zawartością wosku
 • żarówek i świetlówek, reflektorów
 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
 • luster, szyb okiennych, samochodowych i zbrojonych
 • monitorów i lamp telewizyjnych
 • termometrów i strzykawek

informacja aktualna na dzień: 2021-01-15
W okresie zimowym (grudzień-luty) korzystamy tylko z worka BIO 35l wyłącznie na odpady kuchenne i:

wrzucamy:

 • obierki od warzyw (ziemniaków, marchewki, pietruszki, ogórków, cebuli, itp.)
 • obierki i skórki od owoców (jabłka, gruszki, banany, cytryny, pomarańcze, itp.
 • warzywa i owoce
 • resztki chleba i pieczywa
 • pestki owoców (np. brzoskwiń, nektarynek, mango)
 • łupiny po pestkach dyni i słonecznika
 • zawartość konserw warzywno-owocowych (kukurydza, groszek, itp., owoce z puszki)
 • resztki sałatek warzywnych (bez mięsa) i surówek
 • grzyby i resztki z obierania grzybów
 • fusy po kawie i herbacie - także w torebkach (*)
 • przeterminowane owoce kandyzowane, suszone
 • przeterminowane orzechy
 • skorupki po jajkach (*)

nie wrzucamy:
 • odpadów zielonych (np. liści) - można zawieść je do PSZOK
 • kości zwierząt
 • odchody zwierząt
 • popiołu
 • leków
 • drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF
 • oleju jadalnego
 • ziemi i kamieni
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)
 • płynnych odpadów (zup i sosów)


W pozostałym okresie (marzec-listopad) korzystamy tylko z brązowego worka BIO 120l - zarówno na odpady kuchenne jak i odpady zielone z ogrodów.  Wrzucamy:
 • odpady kuchenne
 • odpady zielone w postaci:
  • trawy
  • liści
  • rozdrobnionych gałęzi
  • zielonych części roślin


informacja aktualna na dzień: 2021-02-10
(*) - informacja uzyskana indywidualnie z UG Dobra
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajduje się przy ul. Zwierzynieckiej 4 w pobliżu Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej.
Informacje o funkcjonowaniu PSZOK można uzyskać telefonicznie pod numerami:
510 489 038 ; (91) 311 34 87 ; (91) 421 44 43.

PSZOK otwarty jest w godzinach:
 • poniedziałek: 09:00 - 17:00
 • wtorek-sobota: 08:00 - 16:00
(z wyjątkiem dni świątecznych)

Do PSZOK można przekazywać w sposób ciągły:
 • bioodpady, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji
 • odpady zielone (trawa, liście, przycięte gałęzie, w styczniu i lutym - choinki)
 • odpady opakowaniowe (szklane i z tworzyw sztucznych - po środkach spożywczych, oraz foliowe, papierowe, metalowe). Opakowania kartonowe powinny być złożone a papier suchy i niezatłuszczony.
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny) powstający wyłącznie w gospodarstwie domowym (urządzenia AGD, sprzęt audio-video, sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny, oświetleniowy, zabawki elektroniczne)
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe (stoły, krzesła, szafy, tapczany, rowery, zabawki dużych rozmiarów, wykładziny podłogowe)
 • zużyte opony (limit roczny: 12 szt. na nieruchomość) bez felg - pochodzące z rowerów, motorowerów, wózków, motocykli, pojazdów o dop. masie do 3,5t, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej
 • akumulatory i zużyte baterie
 • przepracowane oleje silnikowe, smarowe
 • świetlówki i żarówki
 • zużyte tonery i kartridże
 • nośniki danych (kasety, dyski, dyskietki, płyty)
 • tekstylia (tj. odzież, tkaniny dekoracyjne i użytkowe)
 • przeterminowane leki i opakowania po nich powstające wyłącznie w gospodarstwie domowym
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych - będące wynikiem przyjmowania leków w formie iniekcji, w szczególności igły i strzykawki
 • chemikalia i opakowania po chemikaliach (chemiczne środki: spożywcze, z gospodarstwa domowego, budowlano-remontowe jak np. opakowania po farbach) - chemikalia wyłącznie w szczelnych, nieuszkodzonych opakowaniach z oryginalną etykietą
 • drobne odpady budowlane z remontów prowadzonych samodzielnie (limit roczny: 100kg)


PSZOK nie przyjmuje:
 • odpadów powstających i związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym odpadów zielonych od firm świadczących usługi pielęgnacji ogrodów
 • odpadów komunalnych zmieszanych (w tym - styropianu opakowaniowego)
 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych z remontów prowadzonych samodzielnie zawierających substancje niebezpieczne (np. papę, smołę, eternit)
 • stolarki okiennej z szybami oraz srolarki drzwiowej z szybami
 • grzejników, części samochodowych, motorowerów, kosiarek spalinowych
 • bioodpadów zanieczyszczonych (ziemią, kamieniami), resztek żywności pochodzenia zwierzęcego, bioodpadów przegniłych czy spleśniałych

PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady komunalne selektywnie zebrane, wytworzone i dostarczone przez mieszkańców Gminy Dobra.

Przy oddawaniu odpadów do PSZOK należy posiadać przy sobie potwierdzenie zamieszkiwania na terenie Gminy Dobra. Mogą to być między innymi: rachunki za media, potwierdzenie uiszczenia zapłaty za odbiór odpadów komunalnych (wydruk z przelewu), kopie deklaracji oraz dokument, na podstawie którego będzie można potwierdzić tożsamość osoby oddającej odpady.
Obsługa PSZOK może zażądać pisemnego oświadczenie o źródle pochodzenia odpadów.

Lokalizacja PSZOK:
Popioły z ogrzewania nieruchomości paliwem stałym
Dopuszcza się ich gromadzenie w pojemnikach na odpady komunalne zmieszane, ale po uprzednim wystudzeniu popiołów.


Styropian opakowaniowy pochodzący ze sprzętu RTV, AGD
Należy wrzucać do pojemników na zmieszane odpady komunalne.
PSZOK nie przyjmuje tego rodzaju odpadu!


Meble, sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz inne odpady wielkogabarytowe
Odbierane są od właścicieli nieruchomości dwa razy w roku w ramach akcji polegającej na podstawieniu kontenerów we wskazane miejsca.
Podczas tej akcji nie są zbierane opony, odpady budowlane ani poremontowe!
W sposób ciągły można je oddawać do PSZOK.


Odpady budowlane i rozbiórkowe z drobnych remontów samodzielnych
 • do 100kg rocznie - nieodpłatnie przekazuje się do PSZOK
 • powyżej 100kg rocznie - przekazuje się na własny koszt do uprawnionego przedsiębiorcy gospodarującego odpadami

Opony
 • do 12 szt. rocznie - nieodpłatnie przekazuje się do PSZOK
 • powyżej 12 szt. rocznie - przekazuje się na własny koszt do uprawnionego przedsiębiorcy gospodarującego odpadami

Zużyte baterie
Należy wrzucać do przeznaczonych do tego celu pojemników ustawionych w obiektach ogólnie dostępnych na terenie gminy (wydziały urzędu gminy, placówki handlowe, szkoły).
W sposób ciągły można je oddawać do PSZOK.


Przeterminowane leki i opakowania po lekach
Przekazuje się w sposób ciągły do wskazanych aptek lub punktów aptecznych, których adresy zostaną opublikowane na stronie WWW Urzędu Gminy Dobra.
Do pojemników na przeterminowane leki należy wrzucać: tabletki, drażetki, ampułki, maści, proszki, syropy, krople, roztwory w szczelnych pojemnikach.
Nie należy wrzucać: aerozoli, termometrów, używanych igieł i strzykawek.
W sposób ciągły odpady takie można oddawać do PSZOK.


Igły i strzykawki
Odpady takie należy oddawać do PSZOK lub do przychodni zlokalizowanych na terenie Gminy Dobra.


Chemikalia i opakowania po nich
Czyli chemiczne środki spożywcze, chemiczne środki gospodarstwa z domowego, chemiczne środki budowlano-remontowe używane w gospodarstwie domowym (tj. opakowania po farbach, klejach, impregnatach, farby, kleje, żywice, itp.) - przekazuje się w sposób ciągły do PSZOK.
Odpady te przyjmowane są wyłącznie w szczelnych, nieuszkodzonych opakowaniach, posiadających oryginalną etykietę umożliwiającą jednoznaczną identyfikację odpadu.


Choinki naturalne
Odbierane są w ostatni dzień roboczy stycznia z punktów zbiórek publikowanych na stronie WWW Urzędu Gminy Dobra.
W sposób ciągły można je oddawać do PSZOK.

Obowiązujący od kwietnia 2021 r. układ tras:

 • trasa 1 - Bezrzecze.

 • trasa 2 - Wołczkowo - wszystkie ulice oprócz ul. Zielonej.

 • trasa 3 - Dobra - ulice: Bananowa, Białej Brzozy, Borówkowa, Bukowa, Cesarska, Cyprysowa, Dębowa, Dobra, Dobrawki, Fantazja, Frezjowa, Graniczna od nr 23 do 52, Husarska, Jagodowa, Jaśminowa, Jodłowa, Kameliowa, Karmazynowa, Karpacka, Klasztorna, Kosodrzewiny, Krajobrazowa, Lawendowa, Lazurowa, Limonkowa, Na Stoku, Okrężna, Oliwkowa, Orzechowa, Osiedlowa, Paproci, Piesza, Platanowa, Plenerowa, Poetycka, Porcelanowa, Poziomkowa, Projektowa, Przyjazna, Przyjemna, Przytulna, Rajskiego Ogrodu, Róży Wiatrów, Rudawki, Rycerska, Sekwojowa, Słoneczna Dolina, Spacerowa, Spełnionych Marzeń, Sportowa, Stokrotki, Storczykowa, Szczecińska od 20 do 30, Trzcinowa, Tulipanowa, Turkusowa, Ułańska, Wichrowe Wzgórze, Widok, Wiklinowa, Zagrodowa, Zakątek, Zielona Górka.

 • trasa 4 - Buk, Grzepnica, Łęgi, Płochocin, Redlica, Rzędziny, Sławoszewo, Stolec, Wąwelnica,
  Wołczkowo - tylko ul. Zielona,
  Dobra - ulice: Biedronki, Borowikowa, Chabrowa, Cykady, Czajki, Daktylowa, Dereszowa, Derkacza, Dolina Mgieł, Graniczna od nr 1 do 22, Hebanowa, Iglasta, Jaworowa, Jeździecka, Kaczeńcowa, Kasztanowa, Konwaliowa, Migdałowa, Nagietkowa, Pod Lasem, Pod Sosnami, Rzekotki, Salamandry, Sasankowa, Szafranowa, Szczecińska od 1 do 19, Szczęśliwa, Traszki, Ważki, Zagajnikowa, Zielona Dolina.

 • trasa 5 - Dołuje, Kościno, Lubieszyn, Skarbimierzyce.

 • trasa 6 - Mierzyn - ulice: Afrodyty, Akacjowa, Aksamitna, Amaltei, Archeologiczna, Artemidy, Bajkowa, Brzozowa, Cedrowa, Cisowa, Czeremchowa, Demeter, Dereniowa, Długa, Elżbiety, Epokowa, Europejska, Genewska, Grabowa, Gwiezdna, Herkulesa, Hermesa, Historyczna, Horyzontalna, Izydy, Jagny, Jarzębinowa, Jerzego, Kaliny, Kamienna, Klonowa, Kolorowa, Komercyjna, Krzemienna, Krzywa, Księżycowa, Leszczynowa, Leszka, Łużycka, Majowa, Margaretki, Mierzyńska, Milenijna, Mileny, Mirtowa, Modrzewiowa, Morska, Na Olimpie, Niezapominajki, Ogrodowa, Orfeusza, Os.Słon.Ogrody, Osiedle Pod Lipami, Podgórna, Polna, Poprzeczna, Posejdona, Promienista, Prosta, Prostopadła, Rolnicza, Romańska, Równa, Seleny, Sezamkowa, Słoneczna, Słowiańska, Sosnowa, Śliczna, Świerkowa, Tamaryszkowa, Tarniny, Temidy, Topolowa, Truskawkowa, Wąska, Wenecka, Wenus, Wędrowna, Wiatraczna, Widokowa, Wiedeńska, Wierzbowa, Wykopaliskowa, Zeusa, Żurawinowa.

 • trasa 7 - Mierzyn - ulice: Alicji, Bakaliowa, Barwna, Baśniowa, Bobrów, Ekologiczna, Gabriela, Gerarda, Grafitowa, Gronowska, Jakuba, Jolanty, Kameralna, Kokosowa, Lubieszyńska, Łukasińskiego, Macieja, Malownicza, Marcepanowa, Miła, Morenowa, Nad_Stobnicą, Nasienna, Natalii, Os.Nad Stawem, Ozdobna, Pauliny, Pawła, Piotra, Podmiejska, Poranna, Przyrodnicza, Radosna, Rusałki, Ryszarda, Spółdzielców, Teresy, Tomasza, Tytusa, Waniliowa, Welecka, Wesoła, Wichrowa, Wiejska, Wspaniała, Wspólna, Za_Wiatrakiem, Zaciszna, Zakładowa, Zgodna, Źródlana.
Mierzyn:

Odbiór odpadów komunalnych (zmieszanych) - odbywa się 3 dni w tygodniu (środa, czwartek, piątek) wg ustalonego podziału:


środa: Archeologiczna, Bajkowa, Cisowa, Elżbiety, Epokowa, Europejska, Genewska, Gerarda, Gwiezdna, Historyczna, Jagny, Jarzębinowa, Jerzego, Jolanty, Kamienna, Klonowa, Kolorowa, Krzemienna, Łukasińskiego, Łużycka, Mierzyńska, Milenijna, Mileny, Miła, Modrzewiowa, Morska, Natalii, Pawła, Podmiejska, Poranna, Rolnicza, Romańska, Ryszarda, Sezamkowa, Słowiańska, Sosnowa, Spółdzielców, Śliczna, Świerkowa, Teresy, Topolowa, Wenecka, Wesoła, Wędrowna, Wiatraczna, Widokowa, Wiedeńska, Wykopaliskowa, Za Wiatrakiem, Zaciszna, Zakładowa.

czwartek: Afrodyty, Akacjowa, Aksamitna, Alicji, Amaltei, Bakaliowa, Barwna, Baśniowa, Bobrów, Brzozowa, Cedrowa, Czeremchowa, Demeter, Ekologiczna, Gabriela, Grabowa, Grafitowa, Gronowska, Herkulesa, Hermesa, Horyzontalna, Izydy, Jakuba, Kameralna, Kokosowa, Komercyjna, Krzywa, Księżycowa, Leszczynowa, Macieja, Majowa, Malownicza, Marcepanowa, Margaretki, Mirtowa, Morenowa, Na Olimpie, Nad Stobnicą, Nasienna, Ogrodowa, Orfeusza, Osiedle Nad Stawem, Osiedle pod Lipami, Osiedle Słoneczne Ogrody, Ozdobna, Pauliny, Piotra, Podgórna, Polna, Poprzeczna, Posejdona, Promienista, Prosta, Prostopadła, Przyrodnicza, Radosna, Równa, Rusałki, Seleny, Słoneczna, Tamaryszkowa, Tarniny, Temidy, Tęczowa, Tomasza, Truskawkowa, Tytusa, Waniliowa, Wąska, Wenus, Wichrowa, Wiejska, Wierzbowa, Wspaniała, Wspólna, Zeusa, Zgodna, Źródlana, Żurawinowa.

piątek: Artemidy, Długa, Kaliny, Leszka, Lubieszyńska, Welecka.
Harmonogramy tras w Google Calendar oraz w formacie ics (iCalendar):

[tylko dla zalogowanych]
  Informacje podstawowe

Od 01 stycznia 2021 r.:

 • segregacja odpadów jest obowiązkowa dla wszystkich.
 • zakazane jest umieszczanie odpadów kuchennych w pojemniku na odpady zmieszane
 • zabronione jest spalanie odpadów roślinnych (bioodpadów)

Odpady komunalne odbierane są 1 raz w tygodniu zgodnie z harmonogramem.

Odpady segregowane z nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych odbierane są:

 • plastik/metal: 1 raz na 2 tygodnie
 • papier: 1 raz w miesiącu
 • szkło: 1 raz w miesiącu
 • bioodpady: 1 raz na tydzień (IV - XI) / 1 raz na 2 tygodnie (XII - III)
Odpady segregowane z innych nieruchomości zamieszkałych odbierane są:
 • plastik/metal: 1 raz na tydzień
 • papier: 1 raz na tydzień
 • szkło: min. 1 raz na 2 tygodnie
 • bioodpady: 1 raz na tydzień
Uwaga! Bioodpady będą odbierane:
 • w okresie marzec-listopad - tylko w workach brązowych 120l (zarówno kuchenne jak i ogrodowe)
 • w okresie grudzień-luty - tylko w workach biodegradowalnych (20-30l) - tylko odpady kuchenne
Odpady segregowane można przekazywać w sposób ciągły do PSZOK.

Odpady wielkogabarytowe to odpady komunalne, które ze względu na rozmiar lub wagę nie mieszczą się w pojemnikach na odpady zmieszane - m.in.: stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, duże zabawki.
Do tej grupy nie zaliczamy części samochodowych, odpadów sanitarnych, remontowych, rozbiórkowych, budowlanych, w tym stolarki okiennej i drzwiowej.

W Gminie Dobra od 2018-09-28 działa Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Więcej szczegółów: w zakładce "PSZOK".

Dokumenty dotyczące gospodarowania odpadami w Gminie Dobra można pobrać w zakładce: Do pobrania
Informacje na podstawie danych dostępnych na stronie Urzędu Gminy Dobra - www.dobraszczecinska.pl - na dzień 2020-12-30 - obowiązujące od 2021-01-01.
Mimo dokładania starań dla zapewnienia aktualności przedstawianych tutaj informacji - zalecane jest sprawdzenie, czy nie pojawiły się nowe/zaktualizowane informacje ze strony UG Dobra.

 

Reklama