Reklama r2m

 

Przedszkole - nauczyciel

Oferta pracy dla nauczyciela wychowania przedszkolnego w Mierzynie


Poszukiwani są nauczyciele wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Nr 1 w Mierzynie przy ul. Kolorowej 25.

Oferta opublikowana przez UG Dobra mówi aż o 17 wakatach!

Zainteresowani mogą składać oferty do 30 czerwca 2020 r.

 

Bliższe informacje:

 • Przedmiot: wychowanie przedszkole
 • Ilość wakatów: 17
 • Liczba godzin w tygodniu: pełny etat (25/25 lub 22/22)
 • Informacje o wakacie: zatrudnienie od 01.09.2020 r.
 • Miejsce zatrudnienia:  Przedszkole Publiczne Nr 1 w Mierzynie w Zespole Przedszkoli w Mierzynie, przy ul. Kolorowej 25
 • Ważność ogłoszenia: 30.06.2020 r.

 

Niezbędne wymagania:

 • obywatelstwo polskie,
 • ukończenie studiów wyższych kierunkowych z przygotowaniem pedagogicznym,
 • kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela.

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o treści: „nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”.

 

Termin i miejsce składania ofert: 

Wymagane dokumenty prosimy dostarczyć do Urzędu Gminy Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra lub przesłać pocztą elektroniczną () do 30 czerwca 2020 r.

 

Oferta powinna być opatrzona oświadczeniem: Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wójta Gminy Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra, w celu prowadzenia bieżących i przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Wójta Gminy Dobra,  ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra.


Info: UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl

 

Reklama r6s