Reklama r2m

 

Koncepcja nowego terenu rekreacyjnego w Mierzynie

Koncepcja nowego terenu rekreacyjnego w Mierzynie


Wszystko wskazuje na to, że w niedługim czasie Mierzyn doczeka się jeszcze jednego terenu rekreacyjnego. Niedawno informowaliśmy o obwieszczeniu Wójta Gminy Dobra dotyczącym postępowania administracyjnego dla 3-ch działek, na których ma powstać ten teren.

Na stronie UG Dobra pojawiła się natomiast informacja o opracowanej koncepcji zagospodarowania tego terenu.

Co ciekawe - koncepcja korzysta z danych zebranych, opracowanych i publikowanych w dzienniku Mierzyn. To miłe, że publikacje dziennika Mierzyn wspomagają powstanie koncepcji rozwoju naszej miejscowości.

 

15 marca Wójt Gminy Dobra opublikował obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym dotyczącym inwestycji polegającej na zagospodarowaniu terenu działek nr: 287/9, 287/10, 287/11, położonych pomiędzy ul. Milenijną a Welecką w Mierzynie, na cele rekreacyjne wraz z wiatami rekreacyjnymi oraz zewnętrzną instalacją elektryczną i wodociągową.

Tydzień później na stronie UG ukazało się nieco więcej informacji na ten temat. Mierzyn został wskazany jako "jedna z największych miejscowości w Gminie Dobra", co jest oczywiście informacją nieprecyzyjną, bo Mierzyn jest zdecydowanie największą miejscowością. Ta właśnie miejscowość ma tylko jeden obiekt o charakterze rekreacyjnym, będący ogólnodostępnym - czyli "Mierzyniankę".

Informacja ta podawała, że dla zaspokojenia potrzeb wspólnoty mieszkańców gmina przeanalizowała zasób nieruchomości będących własnością Gminy Dobra, które można byłoby przeznaczyć na cele rekreacyjne.

Tym samym wytypowano wspomniane 3 działki i opracowano koncepcję ich zagospodarowania, która była przedstawiona do zaopiniowania Sołtysowi i Radzie Sołeckiej oraz Radnym Sołectwa.

Orientacyjną lokalizację łącznego obszaru tych działek przedstawia rysunek:

 

Łącznie powierzchnia tych działek to niemal 0,21 ha (2100 m2) – czyli ok. 8 razy mniejsza niż powierzchnia całej Mierzynianki.

Koncepcja zagospodarowania tego terenu opiera swoją analizę funkcjonalną o artykuły i dane publikowane na portalu dziennika Mierzyn:

W tym ostatnim artykule wspominaliśmy o istnieniu na terenie Mierzynianki "aż" 7-iu urządzeń zabawowych dla całego Mierzyna.

Koncepcja dla nowego terenu zakłada ok. 30 urządzeń zabawowych, przestrzeń rekreacyjną dla mniejszych dzieci, a także część spacerową wyposażoną w znaczną ilość miejsc do siedzenia. Na jednej z działek zaproponowano "ogródki sąsiedzkie" stanowiące oddzielenie terenu rekreacyjnego od istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Poszczególne fragmenty terenu rekreacyjnego o różnym przeznaczeniu mają być przedzielone zielenią wysoką.

Dysponując opinią Rady Sołeckiej gmina ma realizować kolejne kroki, poczynając od opracowania dokumentacji projektowej.


Tekst: Grzegorz Krakowiak
Foto: Grzegorz Krakowiak
Źródło: UG Dobra
Mapa: https://www.openstreetmap.org

 

Reklama r6s