Reklama r2m

 

Remonty dróg w Gminie Dobra w roku 2023 - otwarcie ofert przetargowych

Remonty dróg w Gminie Dobra w roku 2023 - otwarcie ofert przetargowych


W połowie marca UG Dobra ogłosił przetarg na wykonywanie remontów dróg gminnych w roku 2023. Wczoraj opublikowano złożone oferty, a także kwotę planowaną do wydania przez gminę na to zamówienie.

To kolejny przetarg, w którym różnica pomiędzy kwotą planowaną, a cenami oferowanymi przez startujące w przetargu firmy jest zadziwiająco duża.

 

Przedmiotem zamówienia publikowanego w Portalu Zamówień Publicznych [link] jest wykonanie remontów nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Dobra w roku 2023. Umowa, która będzie podpisana z wybranym wykonawcą ma obowiązywać przez 6 miesięcy, a gwarancja na wykonane naprawy ma wynosić 12 miesięcy.

Czas reakcji od momentu zgłoszenia do rozpoczęcia prac nie może być dłuższy niż 15 dni. Zgłoszony i przekazany wykonawcy do naprawy odcinek drogi ma być gotowy w ciągu maksymalnie 30 dni.

W specyfikacji zamówienia określono 8 rodzajów nawierzchni drogi do naprawy wraz z orientacyjną powierzchnią każdej z nich:

Lp. Rodzaj prac Powierzchnia [m²]
1 Naprawa – remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej 65
2 Remont cząstkowy nawierzchni na gorąco 50
3 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego z warstwą odsączającą 100
4 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego 400
5 Naprawa nawierzchni gruntowej równiarką 7000
6 Naprawa nawierzchni gruntowej równiarką (+5cm klińca) 600
7 Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie typu sandwich nawierzchni tłuczniowych 200
8 Naprawa nawierzchni płyt jomb [mb] 50

 

W przetargu złożono 2 oferty:

Firma Cena Czas reakcji
Usługi Transportowo-Budowlane Szczepan Lasota / Mierzyn 52 160,00 1 dzień
KML Sp. zo.o. / Dołuje 91 576,50 1 dzień

 

Kwota jaką Gmina Dobra zamierza przeznaczyć na realizację tego zamówienia to 319 800 zł brutto.

Jak widać – różnica zarówno pomiędzy poszczególnymi ofertami jest niemalże dwukrotna.

Jeszcze większą różnicę można dostrzec pomiędzy pułapem cenowym ofert, a kwotą planowaną na realizacją zamówienia przez gminę. 

W dokumentacji przetargowej jest zapis, że Zamawiający przewiduje "udzielanie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem tego zamówienia do wysokości 100% wartości zamówienia podstawowego". Jednak nawet uwzględniając taki zapis różnica między finalną ceną oferentów, a kwotą planowaną – byłaby znacząca.

 

Podobnie znaczącą różnicę między propozycjami oferentów, a kwotą, jaką gmina zamierzała wydać na realizację zamówienia widzieliśmy w przetargu na żywienie dzieci w placówkach oświatowych Gminy Dobra - Gmina Dobra - wyniki przetargu na żywienie dzieci w przedszkolach i szkołach


Tekst: Grzegorz Krakowiak
Foto: Grzegorz Krakowiak

 

Reklama r6s