Reklama r2m

 

Sesja Rady Gminy Dobra - kontrola w SG i placów zabaw, petycja dotycząca odpadów

Sesja Rady Gminy Dobra - kontrola w SG i placów zabaw, petycja dotycząca odpadów


W czwartek, 2023-04-27, odbędzie się XLII sesja Rady Gminy Dobra. Wśród zaplanowanych projektów uchwał są dotyczące zmian budżetu i wieloletniej prognozy finansowej, sprawozdania z kontroli Straży Gminnej i placów zabaw, sprawozdania GCKiB i z działalności Wójta Gminy w marcu bieżącego roku.

Wśród punktów obrad jest także głosowanie nad projektem uchwały pozostawiającej bez uwzględnienia petycję mieszkańców w sprawie wycofania niekorzystnych dla nich zmian w gospodarce odpadami.
Głos ponad 2300 mieszkańców nie jest brany pod uwagę, bo Wójt zamierza przeprowadzić konsultacje społeczne w tej sprawie.

A może konsultacje już się odbyły? Bo z uzasadnienia uchwały można wywnioskować, że tak...
A jak to jest z liczbą mieszkańców, którzy mogą mieć wpływ na zmiany w Gminie Dobra?

 

Początek posiedzenia o godz. 10:00. Odbędzie się ono w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej, Klub w Dobrej, ul. Graniczna 31.

Kontrole przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Dobra obejmowały:

  • kontrolę w Straży Gminnej w zakresie realizacji zadań w roku 2022
  • kontrolę stanu przygotowania placów zabaw na terenie gminy

Kontrola w SG:
Straż Gminna w Dobrej zatrudnia 9 osób - 8 na pełen etat i jedną na 0,5 etatu. W roku 2022 SG przeprowadziła 2104 interwencje i przyjęła 1140 zgłoszeń (w tym 459 dotyczących zagrożeń w ruchu drogowym).  W okresie styczeń-sierpień 2022 wystawiono 57 tytułów wykonawczych na kwotę 8817 zł. Ściągalność należności za mandaty karne ma tendencję spadkową, w roku 2021 wynosiła 82,85%, a na koniec lutego 2023 r. - 78,08%.
Nie stwierdzono nieprawidłowości w pracy SG wskutek czego brak było wniosków o ich usunięcie.

Kontrola placów zabaw:
Podczas wizji lokalnej sprawdzono obiekty:
- Dołuje, ul. Piękna
- Dołuje, ul. Daniela
- Kościno
- Skarbimierzyce boisko
- Skarbimierzyce bloki
- Redlica

Z wniesionych uwag najczęściej pojawiał się wniosek o sprawdzenie stref bezpieczeństwa pod kątem zastosowanej nawierzchni.

 

Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek za rok 2022 jest obszerne i szczegółowe. Na ponad 50-iu stronach rozpisano zestawienie działań kulturalnych, edukacyjnych, rozrywkowych i rekreacyjnych w placówkach GCKiB. Dokładne omówienie jest podzielone na poszczególne placówki i miesiące w roku 2022.

Sprawozdanie GCKiB obejmuje także informację o źródłach finansowania działalności i wykonanych remontach oraz naprawach w placówkach. 

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wycofania niekorzystnych dla mieszkańców zmian w gospodarowaniu odpadami

09 lutego 2023 r. do UG Dobra wpłynęła petycja podpisana przez 2330 mieszkańców, w sprawie m.in. przywrócenia cotygodniowych odbiorów odpadów zmieszanych, zwiększenia lub zniesienia limitu odbiorów bioodpadów oraz zwiększenia ilości worków do segregacji śmieci. Petycja zawierała dwóch adresatów - Wójta Gminy Dobra i Radę Gminy Dobra - stąd powinna być rozpatrzona przez oba organy.

Wójt Gminy Dobra 23 marca 2023 przekazała ze swojej strony informację, że postanowiła nie uwzględniać petycji. Teraz swoją decyzję dotyczącą petycji ma wydać Rada Gminy Dobra.

W uzasadnieniu do projektu uchwały ktoś napisał (nie wiadomo kto - w projektach innych uchwał jest pod uzasadnieniami podpis: "Wójt Teresa Dera", pod uzasadnieniem tego projektu nie ma podpisu), że petycja spełnia wymogi formalne i dotyczy właściwego zakresu kompetencji organów, do których jest kierowana.
Spodziewanym w uzasadnieniu rozstrzygnięciem jest pozostawienie przez Radę Gminy Dobra tej petycji bez jej uwzględniania. Niemniej może być ona podstawą do przeprowadzenia analiz proponowanych zmian i ich skutków finansowych.

Wójt Gminy Dobra pozostawiając ze swojej strony petycję bez rozpatrzenia wskazała jednocześnie, że postanowiła przeprowadzić konsultacje społeczne "w sprawie wyrażenia opinii przez mieszkańców gminy Dobra odnośnie częstotliwości odbioru odpadów i związanej z tym zwiększonej opłaty". [https://bip.dobraszczecinska.pl/artykul/informacja-o-sposobie-zalatwienia-petycji-47]

Z kolei z uzasadnienia projektu uchwały na sesję Rady Gminy Dobra można wywnioskować, że... takie konsultacje już się odbyły. Czytamy tam bowiem taki akapit:
"Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Dobra jednogłośnie wypracowała stanowisko, że konsultacje społeczne w zakresie przedmiotu petycji są zasadne. Na podstawie wyniku konsultacji społecznych Komisja rekomenduje Radzie Gminy rozważenie zmian w uchwałach."

Ciekawić może fakt, że:

  •  dla zmian w uchwałach o gospodarce odpadami, które głosowano 2022-04-28 Wójt Gminy Dobra podpierała się w uzasadnieniu wolą około tysiąca mieszkańców wyrażoną na przestrzeni nieco ponad 2 lat - mieszkańców bliżej nie określonych, bo UG Dobra nie prowadzi ewidencji ani statystyki takich osób [ Ilu mieszkańców w Gminie Dobra to "wielu" - mających wpływ na zmiany w uchwałach ]
  • petycję, podpisaną w ciągu kilku tygodni z imienia i nazwiska przez ponad 2300 mieszkańców pozostawia się bez rozpatrzenia
  • ale planuje się konsultacje społeczne w tej sprawie

 

 

Ze szczegółami i projektami uchwał na sesję RG można zapoznać się na stronie: https://bip.dobraszczecinska.pl/rada/projekty/2023/242


Tekst: Grzegorz Krakowiak
Foto: Grzegorz Krakowiak

 

Reklama r6s