Reklama

 

Radni składają wnioski do budżetu Gminy Dobra na rok 2022

Radni składają wnioski do budżetu Gminy Dobra na rok 2022

 

Radni Gminy Dobra: Magdalena Zagrodzka, Ewa Głowacka i Paweł Malinowski - złożyli w imieniu 3-ch klubów skupiających 10 radnych wnioski do budżetu gminy.

Główny pakiet wniosków, jakie złożyli przedstawiamy poniżej. Oprócz niego złożone zostały także dodatkowe wnioski.

W głównym pakiecie znalazły się tak ważne tematy jak poprawa systemu odprowadzania wód opadowych, naprawa lub budowa oświetlenia dróg, czy remonty dróg i chodników.

 

Cała Gmina Dobra:

 1. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla całej ,
 2. Opracowanie koncepcji systemu ścieżek rowerowych z uwzględnieniem połączeń ze ścieżkami w sąsiednich gminach,
 3. Inwentaryzacja oczek wodnych i terenów pełniących funkcje naturalnych zbiorników retencyjnych,
 4. Opracowanie koncepcji systemu odprowadzania i magazynowania nadmiaru wód opadowych i retencji, np. poprzez budowę progów spowalniających przepływ wody na ciekach i rowach, budowę zastawek, tworzenie sztucznych zbiorników i terenów czasowo zalewowych,
 5. Poprawa funkcjonowania komunikacji autobusowej na terenie gminy (spóźnianie się autobusów, brak autobusów, zły stan techniczny),
 6. Wymiana azbestowych rur wodociągowych w miejscowościach, gdzie się znajdują, tj. Dołuje, Wołczkowo, Grzepnica, Dobra, Buk, Rzędziny, Stolec,
 7. Środki na sterylizację kotek i kastrację kotów wolnożyjących, na środki odrobaczające i preparaty przeciw kleszczom i pchłom,
 8. Zabezpieczenie środków na zajęcia korekcyjno - kompensacyjne w Publicznych Szkołach Podstawowych w Gminie Dobra,
 9. Stworzenie rezerwy budżetowej na nieprzewidziane okoliczności np. odkomarzanie,
 10. Budowa Centrum Aktywności Lokalnej dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych działających na terenie gminy Dobra.

 

Mierzyn:

 1. Dom Kultury w Mierzynie - zakup działki na to zadanie,
 2. Oświetlenie ulicy Wichrowej,
 3. Oświetlenie ulicy Kameralnej,
 4. Zakup działek pod place zabaw dla dzieci i miejsce rekreacji dla osób starszych,
 5. Zmiana organizacji ruchu na ulicy Wspólnej - posadowienie lustra w pasie drogowym na wysokości posesji nr 21,
 6. Wykonanie koncepcji i realizacja progów zwalniających i/lub szykan na ulicach: Zeusa (na odcinku od ulicy Lubieszyńskiej do ulicy Długiej), Kolorowej i Kokosowej,
 7. Doposażenie placu zabaw dla dzieci oraz siłowni pod chmurką i zamontowanie kosza do gry w koszykówkę, na terenie rekreacyjno-sportowym Mierzynianka,
 8. Oświetlenie boiska sportowego na Mierzyniance,
 9. Wykonanie kanalizacja deszczowej na ulicy Wenus,
 10. Wykup terenów na Mierzyńskiej Kolonii na cele infrastruktury deszczowej - zbiorniki retencyjne,
 11. Włączenie ulicy Kokosowej do drogi krajowej nr 10,
 12. Ścieżka rowerowa na ulicy Topolowej,
 13. Zabezpieczenie środków na wykup działki nr 134/1 obręb Mierzyn 1 na zbiornik retencyjny,
 14. Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji deszczowej na ulicach Marcepanowa, Morenowa, Komercyjna,
 15. Oświetlenie ulicy Tęczowej, Kokosowej
 16. Rozbudowa szkoły lub zakup działki pod dodatkowy budynek szkolny,
 17. Zaprojektowanie i budowa żłobka,
 18. Wymiana niedziałających prawidłowo lamp solarnych na oświetlenie tradycyjne,
 19. Zakup lub wynajem pomieszczenia dla organizacji pozarządowych,
 20. Opracowanie koncepcji organizacji ruchu w ciągu ulicy Tytusa.

 

Dołuje:

 1. Remont i rewitalizacja basenu przeciwpożarowego przy ulicy .
 2. Zagospodarowanie terenu przy ulicy Żubrzej przy Przedszkolu na parking – zakup na ten cel części działki przy przedłużeniu ulicy Pięknej do Żubrzej) – obecnie rodzice dzieci przedszkolnych parkują na drodze powiatowej lub w strefie zamieszkania na ul. Daniela, powodując zagrożenie. Parking w formie kiss&drive znacząco polepszył sytuację,
 3. Budowa sieci wodociągowej w ciągu ulicy Łosiowej,
 4. Przedłużenie chodnika od skrzyżowania z ul. Brzoskwiniową do końca terenu Lapidarium oraz umiejscowienia na tym odcinku dwóch latarni. Przyczyni się to zarówno do bezpieczeństwa pieszych, którzy spacerują wzdłuż pól na Daniela, jak i mieszkańców nowych zabudowań; dodatkowo lepsze oświetlenie obiektu będzie zapobiegało wybrykom chuligańskim I niszczeniu mienia gminy (do którego już dochodziło),
 5. Połączenie odcinka ścieżki rowerowej ze Schroniska w Dobrej z Dołujami,
 6. Rekultywacja terenu po dawnym wysypisku śmieci w
 7. Oczyszczenie chodnika z Dołuj do Wąwelnicy oraz naprawa zapadniętych fragmentów chodnika,
 8. Oświetlenie i utwardzenie ul. Wiewiórczej w Dołujach,
 9. Utwardzenie ul. Wilczej od numeru 20 do skrzyżowania z ul. Bratkową/Bławatkową oraz przestawienie słupa energetycznego znajdującego się na skrzyżowaniu z ul. Sarnią. Słup ten uniemożliwia wjazd od ul. Sarniej większym pojazdom oraz stanowi zagrożenie dla osób poruszających się od strony ul. Pięknej,
 10. Zabezpieczenie środków finansowych na wymianę piaskownicy i skoczni do skoków w dal na boisku szkolnym.

 

Kościno:

 1. Zabezpieczenie środków finansowych poprzez udzielenie pomocy finansowej powiatowi polickiemu na naprawę zapadniętych fragmentów chodnika na trasie Dołuje-Kościno i Dołuje Wąwelnica wzdłuż drogi powiatowej – obecny stan i głębokie uszkodzenia nawierzchni stanowią zagrożenie dla zdrowia poruszających się po chodniku użytkowników ruchu,
 2. Doposażenie placu zabaw.

 

Dobra:

 1. Partycypacja w kosztach z powiatem polickim przy budowie oświetlenia chodnika przy ulicy Szczecińskiej (okolice przystanku autobusowego ul. Szczecińska 1 N) do wjazdu do ulicy Róży Wiatrów,
 2. Partycypacja w kosztach z powiatem polickim przy budowie chodnika wraz z oświetleniem tradycyjnym na ulicy Granicznej od ulicy Krajobrazowej do Lazurowej,
 3. Opracowanie koncepcji przebudowy ulicy Róży Wiatrów,
 4. Utwardzenie lub docelowe wykonanie ulicy Przyjaznej. Obecnie jest to droga gruntowa, która stanowi dojazd do 20 domów, kilka domów jest w trakcie budowy. W drodze jest sieć kanalizacyjna oraz wodociągowa, jest również oświetlona (lampy solarne). Stan drogi jest bardzo zły (dziury, latem pył, zimą błoto). Droga znajduje się w centrum miejscowości Dobra, działki wzdłuż drogi były sprzedawane przez gminę Dobra.

 

Bezrzecze:

 1. Wymiana lamp solarnych na tradycyjne w miejscach, gdzie pozwala infrastruktura,
 2. Kontynuacja ułożenia płyt betonowych na ul. Kościelnej do ul. Karmelowej,
 3. Utwardzenie ul. Herbacianej płytami betonowymi,
 4. Progi zwalniające na ul. Tymiankowej,
 5. Utworzenie linii autobusowej z Bezrzecza do węzła przesiadkowego na Głębokim,
 6. Dodatkowe kosze na śmieci na ul. Parkowej i ul. Nad Ruczajem,
 7. Progi zwalniające na drodze od sklepu Biedronka do osiedla na ul. Cynamonowej,
 8. Oświetlenie w ciągu ul. Aloesowej przy placówce oświatowej.

 

Redlica:

 1. Wymiana uszkodzonych płyt w ciągu ulicy Zielonej w Nowej Redlicy oraz doświetlenie zakrętu w pobliżu rowu melioracyjnego,
 2. Obniżenie przepustu na Strudze Wołczkowskiej w drodze do Redlicy.

 

Wąwelnica:

 1. Doświetlenie nowej części miejscowości w kierunku na Redlicę,
 2. Naprawa chodników w Lubieszynie w sąsiedztwie przepompowni ścieków,
 3. Naprawa lamp solarnych przy ul. Rodzinnej w Wąwelnicy,
 4. Uporządkowanie starego cmentarza przy drodze do Lubieszyna,
 5. Utwardzenie drogi gruntowej w kierunku Dobrej – umożliwienie dojazdu do pól i łąk,
 6. Budowa ścieżki rowerowej – połączenie Lubieszyna z istniejącymi ścieżkami rowerowymi.

 

Wołczkowo:

 1. Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Mandarynkowej i sąsiednich ulicach, które kanalizacji nie posiadają. Rejon ul. Mandarynkowej jest intensywnie zabudowywany, dlatego uzbrojenie go w kanalizację sanitarną i deszczową jest zasadne,
 2. Położenie płyt betonowych na ulicy Mandarynkowej, która stanie się drogą objazdową dla samochodów osobowych i ciężarowych podczas przebudowy ulicy Malinowej,
 3. Wykonanie oświetlenia ulicy Mandarynkowej i ulic sąsiednich, które nie posiadają oświetlenia,
 4. Partycypacja w kosztach z powiatem polickim przy wykonaniu brakującego odcinka chodnika w ul. Słonecznej.

 

Sławoszewo:

 1. Partycypacja w kosztach z powiatem polickim na projekt i budowę chodnika w Sławoszewie.

 

Rzędziny:

 1. Utwardzenie drogi gminnej od numeru 24 do 27.

 

Grzepnica:

 1. Oświetlenie przystanków autobusowych w miejscowości Grzepnica.

 

Buk:

 1. Oświetlenie zakrętu na drodze od ulicy Romantycznej do przystanku Boisko Buk.

 

Skarbimierzyce:

 1. Modernizacja i doposażenie placu zabaw.

Info: Paweł Malinowski - Radny Gminy Dobra

 

Reklama