Reklama r2m

 

Rekrutacja do szkół i przedszkoli w Gminie Dobra - odwołania

Rekrutacja do szkół i przedszkoli w Gminie Dobra - odwołania


W poniedziałek, 18 marca 2024 r., zostały opublikowane listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych w naborze do przedszkoli, oddziałów i punktów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025.

UG Dobra informuje, że w ciągu 3 dni rodzic kandydata może wystąpić o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka, a następnie w ciągu 3 dni od otrzymania takiego uzasadnienia - wnieść odwołanie od kwestionowanego rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

Jak informuje Wójt Gminy Dobra:

W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego.

Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa powyżej. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni
od dnia otrzymania uzasadnienia.

Dyrektor publicznej szkoły oraz zespołu przedszkoli rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa powyżej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznej szkoły oraz zespołu przedszkoli służy skarga do sądu administracyjnego.

Dyrektorzy szkół podstawowych oraz zespołu przedszkoli, którzy prowadzili nabór
do placówek wychowania przedszkolnego mają obowiązek poinformowania Wójta Gminy Dobra o liczbie dzieci nieprzyjętych do danej placówki wychowania przedszkolnego.

Wszystkie dzieci, które brały udział w naborze, a nie zostały przyjęte do wybranych placówek wychowania przedszkolnego, będą miały zapewnione miejsce
w innym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej albo punkcie przedszkolnym w szkole podstawowej. Taki obowiązek wynika z art. 31 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.) zgodnie, z którym Wójt Gminy Dobra wskazuje dzieciom nieprzyjętym miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego, przed rozpoczęciem rekrutacji uzupełniającej.
 


Info: UG Dobra
Foto: ilustracyjne

 

Reklama r6s