Reklama r2m

 

Ludność Gminy Dobra - podsumowanie na koniec 2023 r.

Ludność Gminy Dobra - podsumowanie na koniec 2023 r.

To jeszcze jedna mała tradycja portalu Mierzyn - jak co roku prezentujemy podsumowanie stanu ludności w Gminie Dobra za rok ubiegły i poprzednie lata.

Powiększając ilość gromadzonych danych możemy śledzić zmiany w naszej gminie w coraz dłuższym okresie czasu.

W artykule przedstawiamy informacje o ludności w naszej gminie - jak się zmieniała, gdzie jest najwięcej mieszkańców, gdzie mieszka najwięcej kobiet, jaka była dynamika zmian w ostatnich latach.

Mała ciekawostka: dla Mierzyna i Dobrej możemy mówić o przekroczeniu okrągłej liczby mieszkańców.Stan ludności możemy przedstawiać wiarygodnie tylko na podstawie liczby mieszkańców zameldowanych.

Ponieważ liczba osób zamieszkujących w naszej gminie nie jest możliwa do dokładnego ustalenia i z roku na rok staje sie coraz mniej miarodajna, nie podajemy już tej informacji.

Ze względu na bardzo dużą rozbieżność w liczbie mieszkańców pomiędzy poszczególnymi miejscowościami, większość informacji podajemy w postaci odsetkowej.

Liczba ludności

Na koniec 2023 r. w Gminie Dobra liczba zameldowanych mieszkańców wynosiła 25 643, w tym 13 273 to kobiety (51,8%) a 12 370 to mężczyzni (48,2%). Proporcje podziału wg płci są niemal takie same jak rok i dwa lata temu.

Najbardziej zaludnioną miejscowością jest Mierzyn, w którym zameldowanych było 8 997 mieszkańców (było - bo być może teraz jest już ponad 9 tysięcy), stanowiąc 35,1% ogółu mieszkańców Gminy Dobra.

Najmniej zaludnioną miejscowością pozostaje Płochocin, w którym zameldowanych jest 10 mieszkańców, stanowiąc 0,04% ogółu mieszkańców Gminy Dobra.

Oprócz prawdopodobnego przekroczenia okrągłej liczby mieszkańców w Mierzynie (9 tysięcy), mamy za ubiegły rok "zaliczone" przekroczenie okrągłej liczby 4 tysięcy mieszkańców Dobrej.

 

Płeć

Największy odsetek zameldowanych kobiet jest kolejny raz w Kościnie - 54,5%, a najmniejszy w Płochocinie - 40,0%. Tym samym odsetek zameldowanych mężczyzn przedstawia się odwrotnie - największy jest w Płochocinie - 60,0%, a najmniejszy w Kościnie - 45,5%.

Pod względem równowagi płci najbardziej równomiernie przedstawiają się tym razem dwie miejscowości: Dołuje i Rzędziny (49,8% / 50,2%).  Najmniej równomiernie prezentuje się Płochocin (40,0% / 60,0%), ale jest to bardzo mała miejscowość i w porównaniu z największymi miejscowościami gminy dane mogą nie być reprezentatywne.

Przyrost/spadek zaludnienia

W całej Gminie Dobra na koniec 2023 roku zameldowanych było o 878 mieszkańców więcej niż rok wcześniej, co stanowi wzrost o 3,5% w stosunku rocznym.
To mały spadek przyrostu w porównaniu do poprzedniej analizy, gdy pomiędzy rokiem 2021 a 2022 wzrost zaludnienia wynosił 3,8%.

Największy odsetkowy wzrost ludności wystąpił ponownie w Grzepnicy - o 30,2%, gdzie przybyło aż 124 mieszkańców. Najmniejszy wzrost, a w zasadzie spadek o 3,8% - kolejny raz w Rzędzinach. W tej małej miejscowości ubytek zameldowanych był największy w gminie - aż o 8 osób.
Stan zameldowania utrzymał się w zasadzie tylko w Płochocinie, gdzie nadal zameldowanych jest 10 osób.

Patrząc na dane na przestrzeni 5 ostatnich lat daje się zauważyć:

  • utrzymujący się trend spadkowy ludności w Rzędzinach, ale także w Lubieszynie i Stolcu
  • w miarę stabilny trend wzrostu w Wołczkowie oraz w Mierzynie i Dobrej
  • bardzo mocny trend wzrostowy w Grzepnicy
Jak wspomniano wcześniej - ogromne zróżnicowanie liczby ludności w miejscowościach Gminy Dobra utrudnia dokonywanie w pełni poprawnych porównań - w jednej miejscowości spadek o 3% oznacza 3 osoby, a w innej miejscowości spadek o 3% może oznaczać 200 osób...
Zamieszkujący

Jak wspomniano wcześniej - nie podajemy już szczegółowych informacji o liczbe zamieszkujących w naszej gminie w rozbiciu na sołectwa ze względu na spadającą miarodajność takich informacji.

Porównawczo przytoczymy jedynie ogólną liczbę zamieszkujących w ostatnich trzech latach.

Na koniec 2021 w całej Gminie Dobra mieszkało niemal 30 tys. osób - a dokładnie: 29 882. To liczba uzyskana przed rokiem z "deklaracji śmieciowych".

Według informacji UG Dobra na koniec roku 2022 w naszej gminie mieszkały 26 704 osoby, jednak to jest liczba także z deklaracji śmieciowych.

Z kolei na koniec roku 2023 mieszkać miały w Gminie Dobra 28 123 osoby.

Jak widać liczby te z roku na rok przybierają bardzo różne wartości, zatem informację taką należy jednak traktować bardziej jako oszacowanie niż rzetelnie wykazaną wielkość.


Teskt: Grzegorz Krakowiak na podstawie informacji UG Dobra
Opracowanie wyników i grafika: Grzegorz Krakowiak
Foto główne: ilustracyjne

 

Reklama r6s