Reklama r2m

 

Sesja Rady Gminy Dobra - sprawozdania z działalności, program opieki nad zabytkami

Sesja Rady Gminy Dobra - sprawozdania z działalności, program opieki nad zabytkami


W czwartek, 2024-04-25, odbędzie się LI sesja Rady Gminy Dobra. To ostatnia sesja Rady Gminy tej kadencji, kończącej się 30 kwietnia 2024 r.

W porządku obrad są takie punkty jak zmiana budżetu, przyjęcie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami, sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dobra w marcu 2024, skarga działalność Zespołu Przedszkoli w Mierzynie, czy sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla kilku działek w obrębie Mierzyn 3 (lokalizacja firmy Jumar).

Początek posiedzenia o godz. 10:00. Odbędzie się ono w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej, Klub w Dobrej, ul. Graniczna 31.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z L sesji, która odbyła się w dniu 21 marca 2024r.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Wolne Wnioski i informacje.
5. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej.
6. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.
7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową.
8. Projekt uchwały w sprawie nabycia części działki nr 840/9 zabudowanej budynkiem usługowym przy ul. Weleckiej 1 w m. Mierzyn.
9. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Dobra na 2024 rok.
10. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2030.
11. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołujach poprzez utworzenie dodatkowych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
12. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLIX/644/2024 Rady Gminy Dobra z dnia 22 lutego 2024 roku w sprawie przystąpienia Gminy Dobra do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2024 oraz zasad realizacji przedmiotowego programu w Gminie Dobra.
13. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości i przyjęcia „Programu pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom na wspieranie inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy na terenie Gminy Dobra”.
14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Dobra na lata 2024-2027.
15. Projekt uchwały zmieniający uchwałę NR XLVI/607/2023 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
16. Projekt uchwały zmieniający uchwałę NR XLVI/608/2023 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
17. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Mierzyn 3.
18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozszerzenie zakresu porozumienia w sprawie częściowego przekazania do realizacji Gminie Dobra zadania własnego Gminy Kołbaskowo w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z terenów położonych w Gminie Kołbaskowo.
19. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XLV/585/2023 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Polickiego.
20. Projekt uchwały w sprawie zbycia działek o nr 13/68, nr 13/69 i 13/72 w m. Skarbimierzyce.
21. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
22. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku.
23. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w zakresie kontroli windykacji podatków od osób fizycznych za rok 2023.
24. Sprawozdanie finansowe GCKiB w Dobrej za rok 2023.
25. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dobra w okresie od dnia 01.03.2024 do dnia 31.03.2024r.
26. Zakończenie obrad.

Ze szczegółami i projektami uchwał na sesję RG można zapoznać się na stronie: https://bip.dobraszczecinska.pl/rada/projekty/2024/298


Info: UG Dobra
Foto: Grzegorz Krakowiak

 

Reklama r6s