Gospodarowanie odpadami

Gospodarowanie odpadami w Gminie Dobra (2024)

Redakcja dziennika Mierzyn zachęca do korzystania z opracowanych na poniższych zakładkach informacji o gospodarce odpadami komunalnymi i segregowanymi w Gminie Dobra zaktualizowanymi na stan obowiązujący od 1 stycznia 2024 r.

Dostępne są m.in. ulotki tras w formie graficznej, jako PDF i w kalendarium portalu: "Wydarzenia w gminie".
Pod adresem "Kalkulator opłat za odpady" działa specjalny kalkulator on-line.


Gospodarowanie odpadami w Gminie Dobra (2024)

Redakcja dziennika Mierzyn zachęca do korzystania z opracowanych na poniższych zakładkach informacji o gospodarce odpadami komunalnymi i segregowanymi w Gminie Dobra zaktualizowanymi na stan obowiązujący od 1 stycznia 2024 r.

Dostępne są m.in. ulotki tras w formie graficznej, jako PDF i w kalendarium portalu: "Wydarzenia w gminie".
Pod adresem "Kalkulator opłat za odpady" działa specjalny kalkulator on-line.


Od 01 stycznia 2021 r.:

 • segregacja odpadów jest obowiązkowa dla wszystkich.
 • zakazane jest umieszczanie odpadów kuchennych w pojemniku na odpady zmieszane
 • zabronione jest spalanie odpadów roślinnych (bioodpadów)

Odpady komunalne zmieszane od 01 stycznia 2023 r. odbierane są z nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych (lub w zabudowie zagrodowej) 1 raz na 2 tygodnie zgodnie z harmonogramem.
W roku 2024 odbiory realizowane są w tygodnie parzyste, a więc: 8-12 stycznia, 22-26 stycznia, 5-9 lutego, itd.

Odpady segregowane z nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych odbierane są:

 • plastik/metal: 1 raz na 2 tygodnie
 • papier: 1 raz w miesiącu
 • szkło: 1 raz w miesiącu
 • bioodpady: 1 raz na tydzień (IV - XI) / 1 raz na 2 tygodnie (XII - III)
Odpady segregowane z innych nieruchomości zamieszkałych odbierane są:
 • plastik/metal: 1 raz na tydzień
 • papier: 1 raz na tydzień
 • szkło: min. 1 raz na 2 tygodnie
 • bioodpady: 1 raz na tydzień

Uwaga!
Od 01 stycznia 2022 r. bioodpady będą odbierane tylko z jednego pojemnika o max. pojemności 120l, który jest w minimum 30% pokryty kolorem brązowym i ma napis BIO.
Do pojemnika wrzucamy bioodpady luzem, bez jakichkolwiek worków czy opakowań.

Odpady segregowane można przekazywać w sposób ciągły do PSZOK.

Odpady wielkogabarytowe to odpady komunalne, które ze względu na rozmiar lub wagę nie mieszczą się w pojemnikach na odpady zmieszane - m.in.: stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, duże zabawki.
Do tej grupy nie zaliczamy części samochodowych, odpadów sanitarnych, remontowych, rozbiórkowych, budowlanych, w tym stolarki okiennej i drzwiowej.

W Gminie Dobra od 2018-09-28 działa Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Więcej szczegółów: w zakładce "PSZOK".

Dokumenty dotyczące gospodarowania odpadami w Gminie Dobra można pobrać w zakładce: Do pobrania


informacje aktualne na: 2024-01-07

UG Dobra zachęca do korzystania z aplikacji BLISKO na urządzenia mobilne. Apka po dodaniu nadawcy "Gospodarka odpadami" i ustawieniu adresu pozwala na uzyskiwanie informacji oraz przypomnień o terminach odbioru odpadów, a także sposobie selekcji różnych odpadów.

Szczegóły: strona UG Dobra

Dodatkowo system BLISKO dostępny jest na stronie WWW UG Gminy:
https://www.dobraszczecinska.pl/site/blisko



Gmina Dobra przygotowała także cykl prezentacji o najważniejszych zagadnieniach gospodarki odpadami - video na YouTube:

cz. 1 - Obowiązujące regulacje prawne

cz. 2 - Metody liczenia opłat za śmieci

cz. 3 - Podwyżki opłat za śmieci w Polsce

cz. 4 - Fakty i mity związane z gospodarką odpadami
Właściciele nieruchomości na terenie Gminy Dobra:
 • zamieszkałych;
 • na których powstają odpady a są niezamieszkałe i jednocześnie stanowią własność (będące we władaniu) Gminy Dobra - jak np. szkoły, przedszkola
mają obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W deklaracji tej określa się także korzystanie (lub nie) z kompostownika przydomowego, skutkujące obniżeniem opłaty.

Termin składania - deklarację składa się:
 • w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;
 • w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty;
W przypadku naszej gminy termin ten to 10 lutego.

Podstawą obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest:
 • dla nieruchomości zamieszkałych - zużycie wody za rok poprzedni.
 • dla nieruchomości  niezamieszkałych - liczba pojemników, w które wyposażona jest dana nieruchomość.
Formularz deklaracji można otrzymać i złożyć w:
 1. Wydziale ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji, ul. Graniczna 39B Dobra
 2. Urzędzie Gminy Dobra, ul. Szczecińska 16a Dobra
 3. Wydziale ds. Komunalnych i Inwestycji, ul. Graniczna 24a Dobra
 4. Wydziale ds. Obywatelskich, ul. Lipowa 51 Wołczkowo


Deklarację można składać także elektronicznie przez platformę e-PUAP - należy:

Do pobrania z portalu Mierzyn:
 • druk deklaracji na 2023 i 2024 r.: [pobierz]
 • wzór wypełnienia deklaracji: [pobierz]

Skorzystaj z pomocy - kalkulatora on-line do obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami w różnych wariantach, oceń różnice i zysk z zastosowania kompostownika:
Kalkulator opłat za odpady


informacje aktualne na: 2024-01-04

Od właścicieli nieruchomości odbierana będzie każda zebrana ilość odpadów komunalnych, z zastrzeżeniami:
a) dla nieruchomości zabudowy jednorodzinnej/zagrodowej - limit jednorazowego odbioru bioodpadów (łącznie: BIO z pielęgnacji terenów zielonych i kuchenne): max. 120l
b) limit roczny przekazywanych do PSZOK odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 200kg
c) limit roczny przekazywanych do PSZOK zużytych opon: 12 szt.

W zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami Gmina Dobra ma obowiązek wyposażyć nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnych, z wyjątkiem pojemnika na bioodpady, który właściciel nieruchomości kupuje na własny koszt.

Gmina zapewnia utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie poprzez:
a) dezynfekcję pojemników - 1 raz w roku
b) wymianę uszkodzonych pojemników na odpady zmieszane, o ile uszkodzenia nie powstało z winy użytkownika.

Pojemniki z odpadami komunalnymi powinny być dostępne w dniu wywozu od godz. 06:00
Właściciel nieruchomości wystawia pojemniki przed wejściem na teren nieruchomości. W przypadku, gdy na terenie nieruchomości zlokalizowana jest altana śmietnikowa z bezpośrednim, udostępnionym wejściem od strony ulicy, odbiór odpadów może być realizowany z tej altany.


Worki na odpady selektywne - dostarczane są 2 razy w roku (w styczniu 2024 na I półrocze oraz maj-czerwiec 2024 na II półrocze) w ilościach:
 • 12 szt. worków niebieskich (120l) na papier
 • 20 szt. worków żółtych (120l) na odpady z tworzyw sztucznych i metali
 • 8 szt. worków zielonych (120l) na odpady ze szkła
(podane liczby worków dotyczą jednego półrocza)

Bioodpady:
Od 01 stycznia 2022 r. bioodpady będą odbierane tylko z jednego pojemnika o max. pojemności 120l, który jest w minimum 30% pokryty kolorem brązowym i ma napis BIO.
Do pojemnika wrzucamy bioodpady luzem, bez jakichkolwiek worków.


Właściciel nieruchomości może wyjątkowo zgromadzić większą ilość odpadów segregowanych (oprócz bioodpadów), o ile na własny koszt zakupi worki o pojemności 120l i odpowiedniej kolorystyce oraz jednocześnie wyraźnie oznaczy rodzaj odpadów.

Właściciel nieruchomości może wyjątkowo zgromadzić większą ilość odpadów zmieszanych (gdy nie mieszczą się w pojemniku), o ile na własny koszt zakupi worki o pojemności 120l w kolorze czarnym oraz jednocześnie wyraźnie oznaczy rodzaj odpadów.


Worki z odpadami segregowanymi powinny być związane i wystawione w dniu wywozu od godz. 06:00.
Worki umieszczone na stojakach lub w pojemnikach nie będą odbierane.

informacje aktualne na: 2024-01-07

Metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości: opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn ilości zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki opłaty:
 • 12,00 zł za 1m3 zużytej wody - przy zbiórce selektywnej odpadów
 • 36,00 zł za 1m3 zużytej wody - przy braku selektywnej zbiórki odpadów

Ilość zużytej wody ustala się poprzez wskazanie średniomiesięcznego zużycia wody za okres 01.01-31.12 roku poprzedzającego złożenie deklaracji, ustalone w oparciu o wodomierz główny.

Opłata maksymalna za gospodarowanie odpadami może wynosić maksymalnie 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę - w roku 2024 jest to kwota 175,48 zł.

Stawki opłat za pojemnik do zbierania odpadów komunalnych:
(dotyczy nieruchomości niezamieszkałych objętych gminnym systemem gospodarki odpadami - np. szkoły, świetlice, budynki urzędu)

  przy zbiórce selektywnej bez zbiórki selektywnej
pojemnik 80l 13,33 zł 39,99 zł
pojemnik 120l 20,00 zł 60,00 zł
pojemnik 240l 40,00 zł 120,00 zł
pojemnik 1100l 183,33 zł 549,99 zł
pojemnik 7000l 1 166,66 zł 3 499,98 zł


Opłaty
Opłaty wnosimy do 10-go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Wyjątki:
 • do 10 marca: opłata za styczeń i luty
 • do 10 grudnia: opłata za listopad i grudzień
Opłaty uiszczamy na przypisany indywidualny numer rachunku bankowego lub osobiście w kasie w Wydziale ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji (Dobra, ul. Graniczna 39b)


Kompostowanie

Zwalnia się z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości jednorodzinnych kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 1,20 zł od stawki za 1 m3 zużytej wody miesięcznie.

Warunkiem zwolnienie jest posiadanie odpowiedniego kompostownika i kompostowanie w nim wszystkich bioodpadów.

Ulga z tytułu zadeklarowanego kompostowania przysługuje także w przypadku naliczenia wyższej opłaty za gospodarowanie odpadami - gdy zostanie stwierdzony brak segregacji odpadów.

Ulgę z tytułu zadeklarowanego kompostowania można utracić na co najmniej 6 miesięcy, jeśli:
 • stwierdzony zostanie brak kompostownika
 • stwierdzony zostanie brak kompostowania bioodpadów komunalnych
 • uniemożliwi się wójtowi lub upoważnionej przez niego osobie weryfikację informacji o kompostowaniu

Skorzystaj z pomocy - kalkulatora on-line do obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami w różnych wariantach, oceń różnice i zysk z zastosowania kompostownika:
Kalkulator opłat za odpady


informacje aktualne na: 2024-01-07

Aby skorzystać z ulgi za kompostowanie bioodpadów należy kompostować wszystkie bioodpady.

Jeśli kompostujesz odpady:

 • nie masz obowiązku posiadania pojemnika brązowego na bioodpady.
 • do PSZOK możesz przekazywać jedynie bioodpady w postaci przyciętych lub ściętych krzewów i drzew po ich częściowym rozdrobnieniu

Zasady kompostowania:

 • kompostujemy bioodpady w tym odpady zielone (trawa i liście, drobne gałęzie) z ogrodów i terenów zielonych
 • nie kompostujemy odpadów nieorganicznych, tych które zawierają chemikalia, i resztek kuchennych odzwierzęcych (mięso, ryby, kości)
 • kompostujemy w sposób nieuciążliwy dla otoczenia - w szczególności bez powstawania odorów
 • okresowo masa kompostująca powinna być przemieszana
 • wielkość kompostownika stałego powinna zapewniać właściwy proces kompostowania
 • na każde 100 m2 terenu zielonego należy uwzględnić kompostownik o pojemności min. 0,15 m3
 • o korzystaniu z kompostownika (lub zaprzestaniu kompostowania) właściciel nieruchomości informuje Gminę Dobra  w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Ile może kosztować kompostownik?  Przykładowe ceny w wybranych marketach szczecińskich (ceny zaokrąglone do pełnego zł, na dzień 2024-01-07):

Castorama:
- 500l - drewniany, otwarty: 90zł
- 220l - plastikowy, zamknięty: 118zł
- 420l - plastikowy, zamknięty: 188zł
- 630l - plastikowy, zamknięty: 248zł

LeroyMerlin:
- 220l - plastikowy, zamknięty: 115zł
- 480l - plastikowy, zamknięty: 179zł
- 600l - plastikowy, zamknięty: 239zł, 499zł

Jula:
- 360l - plastikowy, zamknięty: 149zł
- 450l - siatka metalowa, otwarty: 50zł
- 740l - plastikowy, zamknięty: 249zł
- 900l - plastikowy, zamknięty: 529zł

Aktualny stan oferty należy sprawdzić w wybranym sklepie (lub na jego stronie WWW).
Wielkość potrzebnego kompostownika możesz ocenić z kalkulatora on-line:
Kalkulator opłat za odpady

informacje aktualne na: 2024-01-07

Wrzucamy:
 • zabrudzony papier, folia
 • zużyte ręczniki i papierowe chusteczki
 • papier lakierowany i powleczony folią
 • artykuły higieniczne (np. pieluchy)
 • szkło stołowe
 • ceramika, porcelana, kryształy
 • szkło żaroodporne
 • lustra
 • mięso, kości i ości
 • styropian opakowaniowy
 • wystudzony popiół z ogrzewania paliwem stałym


Nie wrzucamy:
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • zużytych świetlówek
 • odpadów po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin)
 • zużytego sprzętu RTV i AGD (tzw. elektroodpady)
 • odpadów budowlanych i remontowych
 • odpadów biodegradowalnych i zielonych
 • leków oraz chemikaliów

informacja aktualna na dzień: 2024-01-01
Wrzucamy:
 • butelki PET po napojach (najlepiej zgniecione)
 • opakowania z tworzyw sztucznych po produktach spożywczych
 • opakowania po chemii gospodarczej oraz po kosmetykach
 • opakowania po mleku i sokach (opakowania wielomateriałowe)
 • reklamówki, worki foliowe
 • puszki stalowe, aluminiowe i metale kolorowe
 • folie
 • małe doniczki i skrzynki plastikowe


Nie wrzucamy:
 • pieluchy
 • zabawki z tworzyw sztucznych
 • styropian
 • opakowania i butelki po olejach i smarach (chłodniczych, silnikowych)
 • butelki i pojemniki z zawartością
 • opakowania po farbach, klejach, lakierach i zaprawach
 • żadnych odpadów plastikowych powstałych w wyniku remontu i budowy domu
 • sprzęt AGD, RTV
 • płyty CD i DVD
 • tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego
 • opakowania po aerozolach i lekach
 • artykuły medyczne
 • baterie, rury PCV
 • opakowania po środkach chwasto- i owadobójczych
 • części samochodowe
 • taśmy do pakowania paczek
 • odzież i obuwie
 • duży plastikowy sprzęt gospodarstwa domowego
 • meble ogrodowe z tworzyw sztucznych

informacja aktualna na dzień: 2024-01-01
Wrzucamy:
 • opakowania z papieru, kartonu
 • torby i worki papierowe
 • gazety i czasopisma
 • katalogi i ulotki
 • papier szkolny i biurowy
 • zeszyty i książki
 • papier pakowy


Nie wrzucamy:
 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
 • papieru lakierowanego czy powlekanego folią
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
 • kartonów po mleku i napojach
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych
 • tapet
 • pieluch jednorazowych, podpasek czy tamponów
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru
 • naczyń jednorazowych

informacja aktualna na dzień: 2024-01-01
Wrzucamy:
 • szklane butelki i słoiki po napojach i żywności
 • szklane opakowania po kosmetykach
  (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)


Nie wrzucamy:
 • ceramiki i doniczek
 • porcelany, fajansu i kryształów
 • szkła okularowego
 • szkła żaroodpornego, stołowego
 • zniczy z zawartością wosku
 • żarówek i świetlówek, reflektorów
 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
 • luster, szyb okiennych, samochodowych i zbrojonych
 • monitorów i lamp telewizyjnych
 • termometrów i strzykawek

informacja aktualna na dzień: 2024-01-01
Wrzucamy:
 • obierki od warzyw (ziemniaków, marchewki, pietruszki, ogórków, cebuli, itp.)
 • obierki i skórki od owoców (jabłka, gruszki, banany, cytryny, pomarańcze, itp.
 • warzywa i owoce
 • resztki chleba i pieczywa
 • pestki owoców (np. brzoskwiń, nektarynek, mango)
 • łupiny po pestkach dyni i słonecznika
 • zawartość konserw warzywno-owocowych (kukurydza, groszek, itp., owoce z puszki)
 • resztki sałatek warzywnych (bez mięsa) i surówek
 • grzyby i resztki z obierania grzybów
 • fusy po kawie i herbacie - także w torebkach
 • przeterminowane owoce kandyzowane, suszone
 • przeterminowane orzechy
 • skorupki po jajkach
 • trawy, liście
 • rozdrobnione gałęzie
 • zielone części roślin

Nie wrzucamy:
 • kości zwierząt
 • odchody zwierząt
 • popiołu
 • leków
 • drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF
 • oleju jadalnego
 • ziemi i kamieni
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)
 • płynnych odpadów (zup i sosów)


Uwaga! Śmieci bio wrzucamy do pojemnika luzem, bez woreczków czy opakowań.

informacje aktualne na: 2024-01-01

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajduje się przy ul. Zwierzynieckiej 4 w pobliżu Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej.
Informacje o funkcjonowaniu PSZOK można uzyskać telefonicznie pod numerami:
510 489 038 ; (91) 311 34 87 ; (91) 421 44 43.

PSZOK otwarty jest w godzinach:
 • poniedziałek: 09:00 - 17:00
 • wtorek-sobota: 08:00 - 16:00
(z wyjątkiem dni świątecznych)

Do PSZOK można przekazywać w sposób ciągły:
 • bioodpady w postaci odpadów kuchennych, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji
 • odpady zielone (w postaci drobnych gałęzi pochodzących z przyciętych drzew i krzewów, w styczniu i lutym - choinki)
 • odpady opakowaniowe (szklane i z tworzyw sztucznych - po środkach spożywczych, oraz foliowe, papierowe, metalowe). Opakowania kartonowe powinny być złożone a papier suchy i niezatłuszczony.
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny) powstający wyłącznie w gospodarstwie domowym (urządzenia AGD, sprzęt audio-video, sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny, oświetleniowy, zabawki elektroniczne)
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe (stoły, krzesła, szafy, tapczany, rowery, zabawki dużych rozmiarów, wykładziny podłogowe)
 • zużyte opony (limit roczny: 12 szt. na nieruchomość) bez felg - pochodzące z rowerów, motorowerów, wózków, motocykli, pojazdów o dop. masie do 3,5t, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej
 • akumulatory i zużyte baterie
 • przepracowane oleje silnikowe, smarowe
 • świetlówki i żarówki
 • zużyte tonery i kartridże
 • nośniki danych (kasety, dyski, dyskietki, płyty)
 • tekstylia (tj. odzież, tkaniny dekoracyjne i użytkowe)
 • przeterminowane leki i opakowania po nich powstające wyłącznie w gospodarstwie domowym
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych - będące wynikiem przyjmowania leków w formie iniekcji, w szczególności igły i strzykawki
 • chemikalia i opakowania po chemikaliach (chemiczne środki: spożywcze, z gospodarstwa domowego, budowlano-remontowe jak np. opakowania po farbach) - chemikalia wyłącznie w szczelnych, nieuszkodzonych opakowaniach z oryginalną etykietą
 • drobne odpady budowlane z remontów prowadzonych samodzielnie (limit roczny: 200kg dla nieruchomości)


PSZOK nie przyjmuje:
 • skoszonej trawy ani liści
 • odpadów powstających i związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym odpadów zielonych od firm świadczących usługi pielęgnacji ogrodów
 • odpadów komunalnych zmieszanych (w tym - styropianu opakowaniowego)
 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych z remontów prowadzonych samodzielnie zawierających substancje niebezpieczne (np. papę, smołę, eternit)
 • stolarki okiennej z szybami oraz stolarki drzwiowej z szybami
 • styropianu budowlanego, wełny ociepleniowej, szyb
 • grzejników, części samochodowych, motorowerów, kosiarek spalinowych
 • bioodpadów zanieczyszczonych (ziemią, kamieniami), resztek żywności pochodzenia zwierzęcego, bioodpadów przegniłych czy spleśniałych

PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady komunalne selektywnie zebrane, wytworzone i dostarczone przez mieszkańców Gminy Dobra.

Przy oddawaniu odpadów do PSZOK należy posiadać przy sobie potwierdzenie zamieszkiwania na terenie Gminy Dobra. Mogą to być między innymi: rachunki za media, potwierdzenie uiszczenia zapłaty za odbiór odpadów komunalnych (wydruk z przelewu), kopie deklaracji oraz dokument, na podstawie którego będzie można potwierdzić tożsamość osoby oddającej odpady.
Obsługa PSZOK może zażądać pisemnego oświadczenie o źródle pochodzenia odpadów.

Lokalizacja PSZOK:

Meble oraz inne odpady wielkogabarytowe
Odbierane są od właścicieli nieruchomości jeden raz w roku w okresie kwiecień-maj według publikowanego harmonogramu. Odbiór odbywa się sprzed nieruchomości - wystawiać je można nie wcześniej niż dzień przed odbiorem, w sposób nie utrudniający ruchu drogowego.
W sposób ciągły można je oddawać do PSZOK.

Podczas tej akcji nie są zbierane opony, odpady budowlane ani poremontowe! Nie wystawiamy do odbioru z gabarytami także sprzętu elektrycznego ani elektronicznego.


Sprzęt elektryczny i elektroniczny
Właściciel nieruchomości dostarcza zużyty i kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny do PSZOK samodzielnie, w godzinach otwarcia PSZOK.
Do PSZOK można je oddawać w sposób ciągły.


Popioły z ogrzewania nieruchomości paliwem stałym
Dopuszcza się ich gromadzenie w pojemnikach na odpady komunalne zmieszane, ale po uprzednim wystudzeniu popiołów.


Styropian opakowaniowy pochodzący ze sprzętu RTV, AGD
Należy wrzucać do pojemników na zmieszane odpady komunalne.
PSZOK nie przyjmuje tego rodzaju odpadu!


Odpady budowlane i rozbiórkowe z drobnych remontów samodzielnych

 • do 200kg rocznie - nieodpłatnie przekazuje się do PSZOK
 • powyżej 200kg rocznie - przekazuje się na własny koszt do uprawnionego przedsiębiorcy gospodarującego odpadami

Opony
 • do 12 szt. rocznie - nieodpłatnie przekazuje się do PSZOK
 • powyżej 12 szt. rocznie - przekazuje się na własny koszt do uprawnionego przedsiębiorcy gospodarującego odpadami


Zużyte baterie
Należy wrzucać do przeznaczonych do tego celu pojemników ustawionych w obiektach ogólnie dostępnych na terenie gminy (wydziały urzędu gminy, placówki handlowe, szkoły).
W sposób ciągły można je oddawać do PSZOK.


Przeterminowane leki i opakowania po lekach
Przekazuje się w sposób ciągły do wskazanych aptek lub punktów aptecznych, których adresy zostaną opublikowane na stronie WWW Urzędu Gminy Dobra.
W sposób ciągły odpady takie można oddawać do PSZOK.


Igły i strzykawki
Odpady takie należy oddawać do PSZOK.


Chemikalia i opakowania po nich
Czyli chemiczne środki spożywcze, chemiczne środki gospodarstwa z domowego, chemiczne środki budowlano-remontowe używane w gospodarstwie domowym (tj. opakowania po farbach, klejach, impregnatach, farby, kleje, żywice, itp.) - przekazuje się w sposób ciągły do PSZOK.
Odpady te przyjmowane są wyłącznie w szczelnych, nieuszkodzonych opakowaniach, posiadających oryginalną etykietę umożliwiającą jednoznaczną identyfikację odpadu.


Choinki naturalne
W całości - odbierane są sprzed nieruchomości wraz z odbiorem bioodpadów - zgodnie z harmonogramem, tylko do końca lutego. (wystawiać je można nie wcześniej niż dzień przed odbiorem, w sposób nie utrudniający ruchu drogowego). Choinki muszą być pozbawione ozdób.
W późniejszym terminie - tylko w formie rozdrobnionej w pojemniku na bioodpady 120l.
W sposób ciągły można je oddawać do PSZOK.


informacje aktualne na: 2024-01-07

Obowiązujący od 01 stycznia 2024 r. układ tras:

 • trasa 1 - Bezrzecze.

 • trasa 2 - Wołczkowo.

 • trasa 3 - Dobra - ulice: Bananowa, Białej Brzozy, Borówkowa, Bukowa, Cesarska, Cyprysowa, Daglezji, Dębowa, Dobrawki, Dolina Mgieł, Fantazja, Frezjowa, Graniczna 23-55, Husarska, Jagodowa, Jaśminowa, Jodłowa, Kameliowa, Karmazynowa, Karpacka, Klasztorna, Konwaliowa, Kosodrzewiny, Krajobrazowa, Lawendowa, Lazurowa, Limonkowa, Na Stoku, Oliwkowa, Orzechowa, Paproci, Piesza, Platanowa, Plenerowa, Poetycka, Porcelanowa, Poziomkowa, Projektowa, Przyjazna, Przyjemna (?), Przytulna, Rajskiego Ogrodu, Róży Wiatrów, Rycerska, Sekwojowa, Słoneczna Dolina, Spacerowa, Sportowa, Stokrotki, Storczykowa, Szczecińska 20-30, Trzcinowa, Tulipanowa, Turkusowa, Ułańska, Wichrowe Wzgórze, Widok, Wiklinowa, Zagrodowa, Zakątek, Zielona Gorka.

 • trasa 4 - Buk, Grzepnica, Łęgi, Płochocin, Redlica, Rzędziny, Sławoszewo, Stolec, Wąwelnica,
  Dobra - ulice: Biedronki, Borowikowa, Chabrowa, Cykady, Czajki, Daktylowa, Dereszowa, Derkacza, Dobra, Graniczna 1-22, Graniczna 8a, Hebanowa, Iglasta, Jaworowa, Jeździecka, Kaczeńcowa, Kasztanowa, Nagietkowa, Osiedlowa (?), Pod Lasem, Pod Sosnami, Salamandry, Sasankowa, Szafranowa, Szczecińska 1-19, Szczęśliwa, Traszki, Ważki, Zagajnikowa, Zielona Dolina.

 • trasa 5 - Dołuje, Kościno, Lubieszyn, Skarbimierzyce,
  Mierzyn - ulice: Archeologiczna, Elżbiety, Epokowa, Historyczna, Jagny, Jerzego, Kamienna, Krzemienna, Leszka, Łużycka, Mileny, Romańska, Słowiańska, Topolowa, Wykopaliskowa, Żurawinowa.

 • trasa 6 - Mierzyn - ulice: Afrodyty, Akacjowa, Aksamitna, Amaltei, Artemidy, Bajkowa, Brzozowa, Cedrowa, Cisowa, Czeremchowa, Demeter, Dereniowa, Długa, Europejska, Genewska, Grabowa, Gwiezdna, Herkulesa, Hermesa, Horyzontalna, Izydy, Jarzębinowa, Kaliny, Klonowa, Kolorowa, Komercyjna, Krzywa, Księżycowa, Leszczynowa, Majowa, Margaretki, Mierzyńska, Milenijna, Mirtowa, Modrzewiowa, Morska, Na Olimpie, Niezapominajki, Ogrodowa, Orfeusza, Os.Słon.Ogrody, Osiedle Pod Lipami, Podgórna, Polna, Poprzeczna, Posejdona, Promienista, Prosta, Prostopadła, Rolnicza, Seleny, Sezamkowa, Słoneczna, Sosnowa, Śliczna, Świerkowa, Tamaryszkowa, Tarniny, Temidy, Truskawkowa, Wąska, Wenecka, Wenus, Wędrowna, Wiatraczna, Widokowa, Wiedeńska, Wierzbowa, Zeusa.

 • trasa 7 - Mierzyn - ulice: Alicji, Bakaliowa, Barwna, Baśniowa, Bobrów, Ekologiczna, Gabriela, Gerarda, Grafitowa, Gronowska, Jakuba, Jolanty, Kameralna, Kokosowa, Lubieszyńska, Łukasińskiego, Macieja, Malownicza, Marcepanowa, Miła, Morenowa, Nad Stobnicą, Nasienna, Natalii, Os.Nad Stawem, Ozdobna, Pauliny, Pawła, Piotra, Podmiejska, Poranna, Przyrodnicza, Radosna, Rusałki, Ryszarda, Spółdzielców, Teresy, Tęczowa, Tomasza, Tytusa, Waniliowa, Welecka, Wesoła, Wichrowa, Wiejska, Wspaniała, Wspólna, Za Wiatrakiem, Zaciszna, Zakładowa, Zgodna, Żródlana.

informacje aktualne na: 2024-01-07
Podział miejscowości i ulic od 10.01.2024 dla harmonogramu odbioru odpadów zmieszanych:


miejscowość dzień odbioru
Bezrzecze wtorek
Buk  czwartek
Dobra poniedziałek
Dołuje środa i piątek - wg harmonogramu
Grzepnica poniedziałek
Kościno piątek
Lubieszyn piątek
Łęgi czwartek
Mierzyn środa, czwartek i piątek - wg harmonogramu
Płochocin poniedziałek
Redlica  środa
Rzędziny czwartek
Skarbimierzyce piątek
Sławoszewo  poniedziałek
Stolec czwartek
Wąwelnica poniedziałek
Wołczkowo wtorek i środa - wg harmonogramu

 

 Dołuje

środa Brzoskwiniowa, Daniela, Feniksa, Geparda, Gronostajowa, Jesienny Sad, Jeżowa, Kwitnący Sad , Lisia, Łosiowa, Perkoza, Piękna, Piękny Sad, Rysiowa, Sarnia , Słoneczny Sad , Sobolowa, Świstaka, Tarpana, Tura, Tygrysia, Wiewiórcza, Wiśniowy Sad, Zebry, Zimowy Sad, Żubrza
piątek Bławatkowa, Bociana, Bratkowa, Fiołkowa, Gołębia, Irysowa, Jaguara, Kolibra, Krokusowa, Makowa, Malwowa, Norki, Rumiankowa, Wilcza, Wrzosowa

 

 

Wołczkowo

wtorek Agrestowa, Arbuzowa, Babiego Lata, Forsycji, Gruszkowa, Jasna, Jesienna, Jutrzenki, Krótka, Kwiatowa, Leśnych Jagód, Letnia, Lipowa 1,3,5,5A,7,9c,11,13,15,17,17c,19,19a,21,23,25,27,29,33,33a,35,37,37a,37b,37c,39,39a, 41,45,49,51b,51d,53,53a,55, Magnolii, Malinowa, Pistacjowa, Pogodna , Porzeczkowa, Przedwiośnia, Różana, Słoneczna, Strumykowa, Szarotki, Zimowa
środa Agawy, Astrowa, Cytrynowa, Czereśniowa, Działkowa, Groszkowa, Jabłoniowa, Kalinowa , Leśna, Liliowa,
Lipowa 2,2a,8,10,12,16,18,19,19a,20,20a,22,24,26,28,36,36a,38,38a,40,44,46,48,50,52,54,54a,57,58,58b,59,61,61a, 62,63,64,66,68,68a,68b,73a,73b,74b,75,76,82,82a,82b,82c,82d,82e,84,86,90,90d,92,96,98,98a,100,104,106,108a,108b, 110,110a, 114,114a,116,116a,118,120,120b,126,126b,128,130,132,134,134b, Łanowa, Łąkowa, Macierzanki, Majowa, Mandarynkowa, Morelowa, Ogrodowa, Owocowa, Piaskowa, Polarna, Siewna, Słonecznikowa, Winogronowa, Wiśniowa, Zielone Wzgórze

 

 

Mierzyn

środa Archeologiczna, Bajkowa, Cisowa, Długa 23G, Elżbiety, Epokowa, Europejska, Genewska, Gerarda, Gwiezdna, Historyczna, Jarzębinowa, Jolanty, Kamienna, Klonowa, Kolorowa, Krzemienna, Łużycka, Mierzyńska 1-57, Milenijna, Miła, Modrzewiowa, Morska, Pawła, Podmiejska, Poranna, Rolnicza, Romańska, Ryszarda, Sezamkowa, Słowiańska, Sosnowa, Spółdzielców 1-33, Śliczna, Świerkowa, Teresy, Topolowa 1-38, Wenecka, Wesoła, Wędrowna, Wiatraczna, Widokowa, Wiedeńska, Wykopaliskowa, Za Wiatrakiem, Zaciszna, Zakładowa
czwartek Afrodyty, Akacjowa, Aksamitna, Alicji, Amaltei, Artemidy, Bakaliowa, Bobrów, Brzozowa, Cedrowa, Demeter, Dereniowa, Długa 20, Ekologiczna, Gabriela, Grabowa, Gronowska, Herkulesa, Hermesa, Horyzontalna, Izydy, Jagny, Jakuba, Jerzego, Kameralna, Kokosowa, Komercyjna, Krzywa, Księżycowa, Leszczynowa, Leszka, Lubczykowa, Łukasińskiego, Macieja, Majowa, Malownicza, Marcepanowa, Mileny, Mirtowa, Morenowa, Na Olimpie, Nad Stobnicą, Nasienna, Natalii, Niezapominajki, Ogrodowa, Orfeusza, Osiedle Pod Lipami, Osiedle Słoneczne Ogrody, Pauliny, Piotra, Podgórna, Polna, Poprzeczna, Posejdona, Promienista, Prosta, Prostopadła, Przyrodnicza, Radosna, Rusałki, Seleny, Słoneczna, Tamaryszkowa, Temidy, Tęczowa, Tomasza, Truskawkowa, Tytusa, Waniliowa, Wąska, Wenus, Wichrowa, Wiejska, Wierzbowa, Wspaniała , Wspólna, Wspólna 38A, Zeusa, Zgodna, Źródlana
piątek Barwna, Baśniowa, Czeremchowa, Długa 1-28, Grafitowa 1-17(w dół), Kaliny, Lubieszyńska 10B-29B, Margaretki, Osiedle Nad Stawem, Ozdobna, Tarniny, Welecka 2-52A

 


Odpady wielkogabarytowe odbierane są od właścicieli nieruchomości jeden raz w roku w okresie kwiecień-maj według publikowanego harmonogramu. Odbiór odbywa się sprzed nieruchomości - wystawiać je można nie wcześniej niż dzień przed odbiorem, w sposób nie utrudniający ruchu drogowego.
W sposób ciągły można je oddawać do PSZOK.

Podczas tej akcji nie są zbierane opony, odpady budowlane ani poremontowe! Nie wystawiamy do odbioru z gabarytami także sprzętu elektrycznego ani elektronicznego.


Harmonogram na rok 2024 udostępniony został przez UG w dwóch wariantach:
 • 11 miejscowości z jednym dniem odbioru - w tabeli
 • 6 miejscowości z harmonogramem w plikach PDF

Zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki w menu Informator -> Odpady gabarytowe:

 

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych w jednym dniu dla miejscowości:

miejscowość data_odbioru
Buk 09.04.2024
Grzepnica 09.04.2024
Kościno 10.05.2024
Lubieszyn 10.05.2024
Łęgi 06.04.2024
Płochocin 09.04.2024
Rzędziny 06.04.2024
Skarbimierzyce 10.05.2024
Sławoszewo 09.04.2024
Stolec 06.04.2024
Wąwelnica 09.04.2024

 

Harmonogramy odbioru odpadów wielkogabarytowych dla poszczególnych miejscowości - do pobrania:

 

Dodatkowe wyjaśnienia UG Dobra:

Lista odpadów wielkogabarytowych :

 • stare meble – m.in. szafy, łóżka, kredensy, biurka, krzesła,
 • wyroby tapicerskie - m.in. fotele, wersalki, pufy,
 • karnisze, deski do prasowania, składane suszarki na pranie, duże lustra,
 • materace,
 • rowery, stacjonarny sprzęt sportowy,
 • wózki dziecięce, foteliki dziecięce, przewijaki, łóżeczka, kojce,
 • zabawki dużych rozmiarów,
 • meble ogrodowe, duże donice,
 • trampoliny, baseny ogrodowe,
 • walizki, torby, plecaki podróżne.

 

Nie wystawiamy do odbioru: zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, odpadów budowlanych i remontowych.

 

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI:

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra (uchwała zmieniająca NR XXXII/415/2022 z dnia 28.04.2022r.) właściciel nieruchomości, odpady wielkogabarytowe odbierane zgodnie z udostępnionym harmonogramem, może wystawić przed nieruchomość nie wcześniej niż dzień przed ich odbiorem, w sposób nieutrudniający ruchu drogowego.

W przypadku nieodebrania przez podmiot odbierający odpady części wystawionych odpadów z uwagi na ich odmienny charakter właściciel nieruchomości zobowiązany jest uprzątnąć pozostawione odpady i zagospodarować je zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Należy pamiętać, że zużyty i kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny nie będzie odbierany sprzed nieruchomości. Tego rodzaju odpady właściciel nieruchomości zamieszkałej będzie musiał dostarczyć samodzielnie do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w godzinach jego otwarcia.

Więcej informacji po numerem telefonu 91 4831 832 wew. 3 -  JUMAR,

91 421 44 43 – Gmina Dobra


informacje aktualne na: 2024-03-16

 

Dodatkowe dokumenty

Teksty jednolite zmienianych uchwał:

[tylko dla zalogowanych]
  Informacje podstawowe

Od 01 stycznia 2021 r.:

 • segregacja odpadów jest obowiązkowa dla wszystkich.
 • zakazane jest umieszczanie odpadów kuchennych w pojemniku na odpady zmieszane
 • zabronione jest spalanie odpadów roślinnych (bioodpadów)

Odpady komunalne zmieszane od 01 stycznia 2023 r. odbierane są z nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych (lub w zabudowie zagrodowej) 1 raz na 2 tygodnie zgodnie z harmonogramem.
W roku 2024 odbiory realizowane są w tygodnie parzyste, a więc: 8-12 stycznia, 22-26 stycznia, 5-9 lutego, itd.

Odpady segregowane z nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych odbierane są:

 • plastik/metal: 1 raz na 2 tygodnie
 • papier: 1 raz w miesiącu
 • szkło: 1 raz w miesiącu
 • bioodpady: 1 raz na tydzień (IV - XI) / 1 raz na 2 tygodnie (XII - III)
Odpady segregowane z innych nieruchomości zamieszkałych odbierane są:
 • plastik/metal: 1 raz na tydzień
 • papier: 1 raz na tydzień
 • szkło: min. 1 raz na 2 tygodnie
 • bioodpady: 1 raz na tydzień

Uwaga!
Od 01 stycznia 2022 r. bioodpady będą odbierane tylko z jednego pojemnika o max. pojemności 120l, który jest w minimum 30% pokryty kolorem brązowym i ma napis BIO.
Do pojemnika wrzucamy bioodpady luzem, bez jakichkolwiek worków czy opakowań.

Odpady segregowane można przekazywać w sposób ciągły do PSZOK.

Odpady wielkogabarytowe to odpady komunalne, które ze względu na rozmiar lub wagę nie mieszczą się w pojemnikach na odpady zmieszane - m.in.: stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, duże zabawki.
Do tej grupy nie zaliczamy części samochodowych, odpadów sanitarnych, remontowych, rozbiórkowych, budowlanych, w tym stolarki okiennej i drzwiowej.

W Gminie Dobra od 2018-09-28 działa Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Więcej szczegółów: w zakładce "PSZOK".

Dokumenty dotyczące gospodarowania odpadami w Gminie Dobra można pobrać w zakładce: Do pobrania


informacje aktualne na: 2024-01-07

Informacje na podstawie danych dostępnych na stronie Urzędu Gminy Dobra oraz firmy Jumar - na dzień 2024-01-01 - obowiązujące od 2024-01-01.
Mimo dokładania starań dla zapewnienia aktualności przedstawianych tutaj informacji - zalecane jest sprawdzenie, czy nie pojawiły się nowe/zaktualizowane informacje ze strony UG Dobra.

Reklama r5