Sołectwo Mierzyn

Sołectwo - samorząd mieszkańców

"Sołectwo Mierzyn" to samorząd stanowiony przez ogół mieszkańców sołectwa.  Obszar "Sołectwa Mierzyn" stanowi jedynie wieś Mierzyn.

Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Dobra, nie posiada osobowości prawnej, ale posiada zdolność sądową w sprawach określonych w ustawie o samorządzie gminnym i w Statucie Sołectwa.
Sołectwo działa na podstawie prawa, a w szczególności: ustawy o samorządzie gminnym, Statutu Gminy Dobra, Statutu Sołectwa Mierzyn.
Statut Sołectwa określa zwłaszcza jego organizację wewnętrzną, kompetencje, zadania i zakres działania oraz sposób funkcjonowania Sołectwa i jego organów.

Organami Sołectwa są:
- zebranie wiejskie, będące organem uchwałodawczym
- Sołtys, będący organem wykonawczym, wspieranym przez Radę Sołecką

Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata.

Sołtys ma w swoich kompetencjach: reprezentowanie Sołectwa i organizowanie jego zadań, zwoływanie zebrania wiejskiego i przewodniczenie jego obradom, występowanie w imieniu Sołectwa.
Sołtys ma prawo: uczestniczyć w sesjach Rady Gminy (bez prawa do głosowania), występować z zapytaniami i zabierać głos w trakcie sesji Rady Gminy, występować przed sądem w oparciu o posiadaną przez Sołectwo zdolność sądową.

Rada Sołecka składa się z 3-7 osób, a jej liczność ustala zebranie wiejskie w głosowaniu jawnym.
Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys, który zwołuje jej posiedzenia w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na kwartał.
Rada Sołecka współdziała z Sołtysem w prowadzeniu spraw Sołectwa, planuje swoją działalność i dzieli pracę pomiędzy członków Rady Sołeckiej.

Sołectwo nie tworzy własnego budżetu - wszystkie fundusze Sołectwa gromadzone są na rachunku Urzędu Gminy, który prowadzi także księgowość dochodów i wydatków Sołectwa.
Fundusz Sołectwa tworzą głównie: środki otrzymane z budżetu Gminy, dochody z imprez organizowanych przez Sołectwo, składki mieszkańców, darowizny.

Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt Gminy.
Statut Sołectwa nadaje Rada Gminy uchwałą.
Aktualny Statut Sołectwa Mierzyn jest ustanowiony uchwałą Rady Gminy Dobra z dnia 22 września 2005 r. jako załącznik nr 10 do tej uchwały.08 kwietnia 2019 r. na 5-letnią kadencję wybrano:

Sołtysa - Jan Głowacki

Radę Sołecką:
Bożena Koprowska
Leszek Kuszelewicz
Paweł Kuśmirczuk
Henryk Malinowski
Anna Otorowska
Elżbieta Sieńko-Awierianów
Marzena Żurawska

 

Opracowanie własnie na podstawie informacji Urzędu Gminy Dobra oraz Statutu Sołectwa Mierzyn

Reklama r5