Reklama r2m

 

Budżet finanse

UG: Projekt budżetu Gminy Dobra na 2021


Wójt Gminy Dobra podpisała i przedłożyła Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu naszej gminy na rok 2021.

Z powodu sytuacji finansowej wynikającej z epidemii koronawirusa projekt budżetu to w większości kontynuacja zadań z programu inwestycyjnego wieloletniej prognozy finansowej (WPF).

 

Głównymi założeniami budżetu są: rozwój inwestycyjny oraz utrzymanie wydatków w zakresie edukacji. W czasie konstrukcji budżetu udało się utrzymać plan realizacji tak ważnych inwestycji jak budowa przedszkola w Bezrzeczu czy szkoły podstawowej w Dołujach.

 

Prognozowane:

  • dochody: blisko 175 mln zł (rok temu - 167 mln zł)
  • wydatki: nieco ponad 172 mln zł (rok temu - 164 mln zł)
  • nadwyżka: w podobnej wysokości jak rok temu - 2,6 mln zł - również zostanie przeznaczona na spłatę kredytu długoterminowego

 

Wydatki inwestycyjne na poziomie 43,1 mln zł stanowić mają ok 25% ogólnej kwoty wydatków, a ich podział w głównych obszarach zaplanowano następująco:

  • ok. 44% - infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna
  • ok. 34% - infrastruktura drogowa
  • ok. 7% - kultura fizyczna
  • ok. 5% - gospodarka komunalna i ochrona środowiska


Więcej informacji: https://dobraszczecinska.pl/site/307-uncategorised/8403-projekt-bud%C5%BCetu-gminy-dobra-na-2021-rok 


Info: UG Dobra https://dobraszczecinska.pl

 

 

Reklama r6s