Reklama r2m

 

Sesja Rady Gminy Dobra - wsparcie powiatu przy remontach dróg

Sesja Rady Gminy Dobra - wsparcie powiatu przy remontach dróg


We wtorek, 2023-09-19, odbędzie się XLV sesja Rady Gminy Dobra. W porządku obrad są takie punkty jak zmiana budżetu gminy i wieloletniej prognozy finansowej, wsparcie Powiatu Polickiego w remontach dróg Bezrzecze-Wołczkowo oraz Dołuje-Stobno.

Początek posiedzenia o godz. 10:00. Odbędzie się ono w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej, Klub w Dobrej, ul. Graniczna 31.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji, która odbyła się w dniu 29 czerwca 2023 r.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Dobra na 2023r.
6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2023 – 2026.
7. Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Polickiego na dofinansowanie "Powiatowego programu przeciwdziałania nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szkół podstawowych w Powiecie Polickim".
9. Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Polickiego dot. drogi powiatowej nr 3916Z Bezrzecze-Wołczkowo.
10. Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Polickiego dot. drogi powiatowej nr 3920Z Dołuje- Przecław.
11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2023r.
12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.
13. Projekt uchwały w sprawie zasad budżetu obywatelskiego na rok 2024.
14. Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Dobra.
15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Dobra.
16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie własności Gminy Dobra na rzecz Skarbu Państwa.
17. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej w działce gminnej nr 234/2 w m. Dołuje.
18. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały XIX/270/2020 Rady Gminy Dobra z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Mierzyn.
19. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały XIX/269/2020 Rady Gminy Dobra z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Dobra.
20. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grzepnica.
21. Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi organowi właściwemu.
22. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Dobra Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej w zakresie najmu krótko i długoterminowego za rok 2022.
23. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy za I półrocze 2023r.
24. Informacja o realizacji zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie za okres 01.07.2022r.-30.06.2023r.
25. Informacja o pomocy finansowej dla mieszkańców Gminy Dobra w ramach porozumień, dotacji, umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami w 2022 roku.
26. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dobra w okresie od dnia 01.06.2023r. do 31.08.2023r.

Ze szczegółami i projektami uchwał na sesję RG można zapoznać się na stronie: https://bip.dobraszczecinska.pl/rada/projekty/2023/264


Tekst: Grzegorz Krakowiak
Foto: Grzegorz Krakowiak

 

Reklama r6s