Reklama r2m

 

Sesja Rady Gminy Dobra - sprawozdania z działalności, skargi na Wójta, informacje

Sesja Rady Gminy Dobra - sprawozdania z działalności, skargi na Wójta, informacje


W czwartek, 2024-03-21, odbędzie się L sesja Rady Gminy Dobra. To ostatnia sesja Rady Gminy przed wyborami samorządowymi.

W porządku obrad są takie punkty jak zmiana budżetu, sprawozdania z działalności niektórych jednostek gminy i z kontroli prowadzonych przez Komisję Rewizyjną, skargi na Wójta Gminy Dobra czy informacja o wydatkach na remonty dróg w roku 2023. Jest także projekt uchwały przyjmującej program ochrony środowiska na lata 2024-2028 oraz projekt uchwały dla wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2024-2027.

Początek posiedzenia o godz. 10:00. Odbędzie się ono w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej, Klub w Dobrej, ul. Graniczna 31.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji, która odbyła się w dniu 22 lutego 2024r.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Wolne Wnioski i informacje.
5. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Dobra na 2024 rok.
6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2030.
7. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze oraz określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różnych w poszczególnych okresach roku szkolnego, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobra.
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/630/2023 Rady Gminy Dobra z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024-2026.
9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej dla Gminy Dobra na lata 2024-2028."
10. Projekt uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobra w 2024 roku.
11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobra na lata 2024-2028 z perspektywą do 2032 roku".
12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowej działki nr 328 stanowiącej ul. Podgórną w m. Mierzyn 3.
13. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej w działce gminnej nr 267/10 w m. Mierzyn 3.
14. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej w działce gminnej nr 70 i nr 75 w m. Dołuje.
15. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Dobra na lata 2024-2027.
16. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Mierzyn 2.
17. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. (ogródki działkowe)
18. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. (ul. Malinowa)
19. Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi organowi właściwemu.
20. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w zakresie określenia wartości tzw. "wsadu do kotła" w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dobra w roku 2022 i pierwsze półrocze 2023.
21. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w zakresie kontroli problemowej w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Dobrej w zakresie przyznawania stypendium Wójta Gminy Dobra za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów szczególnie zdolnych w roku szkolnym 2022/2023.
22. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w zakresie kontroli windykacji należności adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości za rok 2023.
23. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2023.
24. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani za rok 2023.
25. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego- raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Dobra na lata 2021-2025.
26. Informacja o wydatkach na remonty dróg w 2023 r.
27. Raport z realizacji " Programu ochrony środowiska dla Gminy Dobra na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r" za lata 2020-2021.
28. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dobra w okresie od dnia 01.02.2024 do dnia 29.02.2024r.
29. Zakończenie obrad.

Ze szczegółami i projektami uchwał na sesję RG można zapoznać się na stronie: https://bip.dobraszczecinska.pl/rada/projekty/2024/292


Info: UG Dobra
Foto: Grzegorz Krakowiak

 

Reklama r6s