Reklama r2m

 

Sesja Rady Gminy Dobra - podatki na 2023, zmiana planów zagospodarowania

Sesja Rady Gminy Dobra - podatki na 2023, zmiana planów zagospodarowania


W środę, 2022-09-21, odbędzie się XXXV sesja Rady Gminy Dobra. Zapowiadają się długie obrady - w planie są aż 33 punkty.

Wśród nich uchwały dotyczące zmian budżetu i wieloletniej prognozy finansowej, zmiany Studium zagospodarowania, wzrostu podatku od nieruchomości, wymiaru godzin pracy nauczycieli czy rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Dobra.

 

Początek posiedzenia o godz. 10:00. Odbędzie się ono w formie stacjonarnej, ale można go śledzić przez transmisję on-line.

Podatek od nieruchomości na rok 2023 wzrasta o ponad 11%. Porównanie z ostatnich lat przedstawia tabela (stawki w zł/m2 powierzchni):

  2020 2021  zmiana rok-rok 2022  zmiana rok-rok  2023   zmiana rok-rok
od budynków mieszkalnych lub ich części 0,77 0,80 3,90% 0,86 7,50% 0,96 11,63%
od budynków lub ich części - działalność gospodarcza 19,22 19,22 0,00% 19,80 3,02% 22,14 11,82%
od gruntów związanych z prowadzeniem dz. gospodarczej 0,84 0,85 1,19% 0,90 5,88% 1,00 11,11%

 

Skarga na działalność Wójta Gminy Dobra przekazana przez mieszkańca Wołczkowa dotyczyła działań związanych z zaopatrzeniem w wodę na terenie Gminy Dobra. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rekomenduje Radzie Gminy Dobra uznać skargę za bezzasadną ze względu na to, że działania zmierzające do usunięcia problemu są długotrwałe, wymagają zaplanowania środków i w tym zakresie zostały już podjęte.

Zaliczenie ulic i dróg do kategorii dróg gminnych to kolejna propozycja uchwały. Dotyczy ona 15 miejscowości naszej gminy i przedstawia (tabelarycznie i graficznie) przebieg dróg zaliczonych do dróg gminnych.

Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla Dołuj - teren objęty zmianami to obszary w obrębie ulic:

  • Lisia-Łososiowa-Wiewiórcza (w tym: Tarpana, Zebry, Rysiowa, Tura)
  • wzdłuż ul. Kolibra
  • wzdłuż ul. Bociana

Zmiany mają dotyczyć ustalenia przeznaczenia pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi, zmiany powierzchni zabudowy, ustalenia faktycznych tras komunikacyjnych.

Wymiar pracy nauczycieli nie ulega zmianie - propozycja uchwały wprowadza jedynie nowe stanowisko do listy już istniejących. "Pedagog specjalny" ma określony obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć na 22.

 

Wśród projektów uchwał jest także "Projekt uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra".

Załącznik nr 3 do tego projektu to rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag. Na 11 wniesionych uwag 9 pochodziło od osób fizycznych, a 2 od osób prawnych.

 

Ze szczegółami i projektami uchwał można zapoznać się na stronie: https://bip.dobraszczecinska.pl/rada/projekty/2022/205


Info: UG Dobra

 

Reklama r6s