Reklama r2m

 

Oferty pracy w Urzędzie Gminy w Dobrej - Sekretarz Gminy

Oferty pracy w Urzędzie Gminy w Dobrej - Sekretarz Gminy


UG Dobra ogłosił nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze: Sekretarz Gminy Dobra.

Zatrudnienie na umowę o pracę od 03 czerwca 2024 r. z możliwością przesunięcia terminu zatrudnienia.

Dokumenty aplikacyjne należy składać do 23 maja 2024 r. tylko osobiście składając dokumenty w siedzibie UG lub przesyłając je drogą pocztową.

 

Nabór będzie przeprowadzony w II etapach, a etap drugi to test pisemny i rozmowa kwalifikacyjna.

Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo polskie, Unii Europejskiej lub kraju z zawartymi stosownymi umowami międzynarodowymi.
2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi
5. Nieposzlakowana opinia.
6. Wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce.
7. Co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym.

 

Szczegóły oferty, zakres zadań i dokumenty do pobrania dostępne są na stronie: https://bip.dobraszczecinska.pl/artykul/ogloszenie-o-naborze-na-kierownicze-stanowisko-urzednicze-sekretarz-gminy-dobra


Info: UG Dobra
Foto: Grzegorz Krakowiak

 

Reklama r6s