Reklama r2m

 

Oferta pracy - stanowisko ds. księgowości budżetowej w UG Dobra

Oferta pracy - stanowisko ds. księgowości budżetowej w UG Dobra


UG Dobra ogłosił nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Organizacyjnym: stanowisko ds. obsługi Rady Gminy - z umową o pracę od 27 września 2023 r. 

Aplikować można do 04 września 2023 r. - tylko osobiście składając dokumenty w siedzibie UG lub przesyłając je drogą pocztową.

 

Umowa o pracę na czas nieokreślony, zostanie poprzedzona umową na czas określony.

 

Niezbędne wymagania:

1. Posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 530).
2. Wykształcenie średnie.
3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

Wymagania dodatkowe:

1. Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.
2. Znajomość, umiejętność właściwej interpretacji i stosowania przepisów z zakresu administracji samorządowej i procedury administracyjnej, a także aktów prawa miejscowego, w szczególności Statutu Gminy Dobra.
3. Dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego Office (Word, Excel).
4. Znajomość Edytora Aktów Prawnych XML.
5. Obsługa Platformy E-PUAP.
6. Wysoka kultura osobista.
7. Umiejętność planowania i organizacji pracy.
8. Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów.
9. Umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły.
10. Dyspozycyjność.
11. Posiadanie cech osobowościowych: rzetelność, terminowość, dokładność i odpowiedzialność.
12. Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
13. Postawa etyczna – wykonywanie obowiązków w sposób uczciwy oraz niebudzący podejrzeń o stronniczość i interesowność.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91 424 44 93

Szczegóły oferty, zakres zadań i dokumenty do pobrania dostępne są na stronie: https://bip.dobraszczecinska.pl/artykul/ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-ds-obslugi-rady-gminy-w-zespole-organizacyjnym-w-urzed-1


Info: UG Dobra
Foto: ilustracyjne

 

Reklama r6s