Reklama r2m

 

Oferta pracy - stanowisko ds. administrowania obiektami komunalnymi w UG Dobra

Oferta pracy - stanowisko ds. administrowania obiektami komunalnymi w UG Dobra


UG Dobra ogłosił nabór ofert pracy na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale ds. Obywatelskich w Urzędzie Gminy Dobra.

Stanowisko ds. administrowania obiektami komunalnymi - z umową o pracę od 12 września 2022 r. 
Aplikować można do 23 sierpnia 2022 r. do godz. 15:00 - tylko osobiście składając dokumenty w siedzibie UG lub przesyłając je drogą pocztową.

 

Ważne: dokumenty rekrutacyjne przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Nabór będzie przeprowadzony w II etapach, a etap drugi to test pisemny i rozmowa kwalifikacyjna.

Niezbędne wymagania:

1. Obywatelstwo polskie.
2. Posiadanie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku - posiadanie wykształcenia wyższego w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce - wykształcenie wyższe.
3. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
5. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.
6. Posiadanie uprawnień do kierowania pojazdem osobowym kategorii B.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Wykształcenie techniczne;
 2. Doświadczenie zawodowe w zarządzaniu obiektami komunalnymi, wskazanymi w zakresie czynności;
 3. Znajomość, umiejętność właściwej interpretacji i stosowania przepisów prawa, między innymi z zakresu administracji samorządowej i procedury administracyjnej;
 4. Dobra znajomość aplikacji biurowych (Microsoft Word, Excel, Open Office, przeglądarek internetowych i poczty elektronicznej).
 5. Znajomość dokumentów określających strukturę organizacyjną Urzędu.
 6. Wysoka kultura osobista.
 7. Posiadanie cech osobowościowych: rzetelność, terminowość, dokładność i odpowiedzialność,
 8. Umiejętność planowania i organizacji pracy,
 9. Umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów,
 10. Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 11. Umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,
 12. Znajomość topografii Gminy Dobra,
 13. Postawa etyczna - wykonywanie obowiązków w sposób uczciwy oraz niebudzący podejrzeń o stronniczość i interesowność.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91 311 34 17.

Szczegóły oferty, zakres zadań i dokumenty do pobrania dostępne są na stronie: https://bip.dobraszczecinska.pl/artykul/nabor-na-wolne-stanowisko-urzednicze-ds-administrowania-obiektami-komunalnymi-w-wydziale-ds-oby-3


Info: UG Dobra

 

Reklama r6s