Reklama r2m

 

Praca - Mierzynianka

Oferta pracy - pomoc administracyjna-wychowawca w świetlicy Mierzynianki


UG Dobra ogłosił konkurs ofert pracy na stanowisko "pomoc administracyjna-wychowawca na terenie sportowo-rekreacyjnym 'Mierzynianka' w Mierzynie".

Praca w pełnym wymiarze na umowę o pracę od 28 czerwca 2021 r., aplikować można osobiście (od 17 maja), poprzez przekazanie dokumentów (dokumenty wrzucone do urny przy UG) lub drogą pocztową do 07 czerwca 2021 (poniedziałek) do godz. 16:30.

 

Ważne: dokumenty rekrutacyjne przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Niezbędne wymagania:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Posiadanie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku:
  1. wykształcenie wyższe:
   1. na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo – wychowawczą
    lub,
   2. na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej,
  2. co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i udokumentuje co najmniej 3 – letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.
 3. Nie figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym - z dostępem ograniczonym.
 4. Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona.
 5. Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego.
 6. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na oferowanym stanowisku pracy.
 9. Propozycja realizacji zajęć w świetlicy.
 10. Posiadanie uprawnień do kierowania pojazdem osobowym kategorii B.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub szkolnym.
 2. Umiejętność planowania i organizacji pracy.
 3. Umiejętność pracy w zespole.
 4. Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów.
 5. Kreatywność.
 6. Odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, komunikatywność..


Szczegóły oferty, zakres zadań i dokumenty do pobrania dostępne są na stronie: https://bip.dobraszczecinska.pl/strony/15741.dhtml


Info: UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl

 

Reklama r6s