Reklama r2m

 

Praca - rekrutacja

Oferta pracy - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej


UG Dobra ogłosił nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej.

Praca w pełnym wymiarze na umowę o pracę od 29 lipca 2021 r., aplikować można osobiście (od 17 maja), poprzez przekazanie dokumentów (dokumenty wrzucone do urny przy UG) lub drogą pocztową do 07 czerwca 2021 (poniedziałek) do godz. 16:30.

 

Ważne: dokumenty rekrutacyjne przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Nabór będzie przeprowadzony w II etapach, a etap drugi to test pisemny i rozmowa kwalifikacyjna.

Niezbędne wymagania:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Posiadanie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku: wykształcenie wyższe magisterskie.
 3. Minimum 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej.
 4. Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej, zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 z późn.zm.).
 5. Niekaralność karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
 6. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 8. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 9. Nieposzlakowana opinia.
 10. Koncepcja organizacji pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej.
 11. Posiadanie uprawnień do kierowania pojazdem osobowym kategorii B.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.
 2. Umiejętność kierowania zespołem pracowników.
 3. Znajomość, umiejętność właściwej interpretacji i stosowania przepisów z zakresu administracji samorządowej i procedury administracyjnej.
 4. Znajomość dokumentów określających strukturę organizacyjną Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej.
 5. Dobra znajomość aplikacji biurowych (Microsoft Word, Excel, Open Office, przeglądarek internetowych i poczty elektronicznej).
 6. Wysoka kultura osobista.
 7. Umiejętność planowania sprawnej organizacji pracy.
 8. Umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów.
 9. Predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, rzetelność, terminowość, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi.
 10. Dyspozycyjność.
 11. Umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły.
 12. Postawa etyczna – wykonywanie obowiązków w sposób uczciwy oraz niebudzący podejrzeń o stronniczość i interesowność.


Szczegóły oferty, zakres zadań i dokumenty do pobrania dostępne są na stronie: https://bip.dobraszczecinska.pl/strony/15727.dhtml


Info: UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl
Foto: ilustracyjne

 

Reklama r6s