Reklama r2m

 

Od 10 lat funkcjonuje komunikacja miejska w Gminie Dobra

Od 10 lat funkcjonuje komunikacja miejska w Gminie Dobra


10 lat temu podpisane zostało porozumienie o obsłudze połączeń autobusowych na terenie Gminy Dobra przez komunikację miejską ze Szczecina.

Dzięki temu korzystamy z ulg transportu miejskiego w Szczecinie, a  uczniowie z terenu naszej gminy nie płacą za bilety komunikacji zarządzanej przez ZDiTM w Szczecinie.

 

Od 10 lat, dzięki porozumieniu, które w 2014 roku podpisali Wójt Gminy Dobra Teresa Dera i Prezydent Szczecina Piotr Krzystek, siatkę połączeń w gminie Dobra obsługuje ZDiTM Szczecin. Mieszkańcy gminy korzystają z biletów i ulg obowiązujących we wszystkich środkach transportu miejskiego w Szczecinie.

Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych zamieszkujący na terenie gminy Dobra nie muszą płacić za bilety autobusowe i tramwajowe, którymi zarządza Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. Korzystać z darmowych przejazdów można na podstawie karty SKA (Szczecińska Karta Aglomeracyjna) i/lub SKR (Szczecińska Karta Rodzinna). Posiadacze karty SKA powinni udać się wraz z ważną legitymacją szkolną wydaną według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i/lub ministra do spraw kultury i dziedzictwa narodowego do najbliższego Punktu Obsługi Klienta ZDiTM celem nadania na karcie uprawnień do bezpłatnych przejazdów. Uprawnienia nadawane są na okres do 30 września danego roku kalendarzowego, na który jest aktualnie podbita legitymacja.

Nowe karty SKA wyrabiane są na podstawie wypełnionego wniosku o wydanie Szczecińskiej Karty Aglomeracyjnej, do którego należy dołączyć zdjęcie legitymacyjne dziecka o wymiarach 40x50 mm lub 35x45 mm oraz okazać ważną legitymację szkolną wydaną według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i/lub ministra do spraw kultury i dziedzictwa narodowego oraz dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania ucznia tj. ww. legitymację szkolną z wpisanym adresem zamieszkania ucznia lub zaświadczenia wydanego przez szkołę potwierdzającego adres zamieszkania ucznia. W przypadku dziecka  niepełnoletniego wniosek musi być wypełniony i podpisany przez rodzica  lub opiekuna prawnego. W celu złożenia wniosku o wydanie Szczecińskiej Karty Aglomeracyjnej należy udać się do kasy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie przy ul. Klonowica 5, bądź innej wybranej kasy biletowej ZDiTM. SKA stanowi jedynie bilet na przejazdy transportem zbiorowym organizowanym przez ZDiTM w Szczecinie.

Wnioski o wydanie lub przedłużenie ważności Szczecińskiej Karty Rodzinnej (dla rodzin z gminy Dobra z co najmniej dwójką dzieci do 24 roku życia) składa się w Urzędzie Gminy Dobra przy ul. Lipowej 51 w Wołczkowie. Do wniosku o wydanie lub przedłużenie ważności Szczecińskiej Karty Rodzinnej należy załączyć ważne legitymacje szkolne dzieci uczących się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych lub zaświadczenia uczelni o studiach dziennych stacjonarnych. Ponadto do wniosku o przyznanie po raz pierwszy Szczecińskiej Karty Rodzinnej załącza się zdjęcie każdego członka rodziny, który wnosi o przyznanie karty.

Szczecińska Karta Rodzinna uprawnia nie tylko do korzystania z ulg w zakresie transportu zbiorowego, ale również szerokiej oferty partnerów  programu Szczecin Przyjazny Rodzinie. Wykaz ulg na stronie:

www.przyjaznyrodzinie.szczecin.pl

http://www.przyjaznyrodzinie.szczecin.pl

Do bezpłatnych przejazdów uprawnione są też dzieci od urodzenia do momentu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, ale nie później niż do września roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 8 lat.

Dzięki porozumieniu, które podpisały Gmina Dobra i Miasto Szczecin, z bezpłatnych przejazdów mogą korzystać również seniorzy, którzy ukończyli 70 rok życia, na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wiek pasażera. Osoby po ukończeniu 67 roku życia do ukończenia 70 lat uprawnieni są do korzystania z ulgi dla seniora. Emeryci po ukończeniu odpowiednio 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn oraz renciści mogą korzystać z ulgi 50%. Tak samo studenci szkół wyższych.

Zobacz wszystkie ulgi i zwolnienia: https://www.zditm.szczecin.pl/pl/pasazer/bilety-i-oplaty/ulgi-i-zwolnienia

Bezpłatne przejazdy dla uczniów z gminy Dobra możliwe są dzięki porozumieniu, które Gmina Dobra podpisała z Miastem Szczecin w 2018 roku. Gmina Dobra w całości pokrywa koszty transportu i udzielonych uprawnień do bezpłatnych przejazdów Zarządowi Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.


Tekst: UG Dobra
Foto: ilustracyjne

 

Reklama r6s