Reklama r2m

 

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Dobra - zmiany w budżetach

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Dobra - zmiany w budżetach


W najbliższy czwartek (25 sierpnia 2022 r.) odbędzie się XXXIV Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Dobra. Porządek obrad obejmuje poza otwarciem i zamknięciem sesji tylko 3 punkty.

Istotą zmian w dwóch punktach są przesunięcia środków budżetowych - z dwóch inwestycji w Mierzynie, do trzech innych zadań w gminie.
Z kolei trzeci punkt dotyczy uchwały w sprawie zasad budżetu obywatelskiego na rok 2023.

 

W projektach uchwał finansowych z wydatków na rok 2022 zabrano łącznie 1,28 mln zł z inwestycji w Mierzynie:

 • 980 tys. zł. z inwestycji: "Budowa odprowadzenia wód deszczowych z rejonu ulic Kolorowa i Mierzyńska w Mierzynie wraz ze zbiornikiem retencyjnym w Mierzynie"
 • 300 tys. zł. z inwestycji: "Budowa ul. Komercyjnej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą i odcinkiem ul. Zgodnej w obrębie skrzyżowania"

 

Środki przesunięto w roku 2022 na:

 • dołożenie 500 tys. zł do zadania: "Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Bezrzecze, gm. Dobra"
 • dołożenie 280 tys. zł do obsługi długu gminy
 • dołożenie 500 tys. zł na obsługę transportu na terenie gminy

 

Jak Wójt Gminy uzasadnia te zmiany:

 1. Po otwarciu ofert na realizację inwestycji przebudowy stacji uzdatniania wody w Bezrzeczu okazało się, że złożone oferty przewyższają planowaną przez UG kwotę na to zadanie o ok. 500 tys. zł.
 2. Ze względu na coraz wyższe odsetki od pozostałego do spłaty kredytu konieczne było dołożenie środków w wysokości 280 tys. zł.
 3. W związku z koniecznością zawarcia aneksu do umowy z ZDiTM na obsługę transportu na terenie gminy konieczne było dołożenie do tego zadania środków w wysokości 500 tys. zł.

 

Dlaczego zabrano środki z inwestycji mierzyńskich:

 1. większość prac przy budowie odprowadzenie wód deszczowych z rejonu ul. Kolorowa i Mierzyńska będzie wykonana nie w roku 2022, a w roku 2023
 2. budowa ul. Komercyjnej: po wykonaniu projektu do 01.10.2022r na tym zadaniu pozostaną środki, z których 300 tys. będzie przesunięte do obsługi transportu na terenie gminy

 

W uzasadnieniu Wójt Gminy pisze, że dokonane zmiany nie wpłyną na wynik budżetu.

 

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2025:

 • Zwiększono nakłady na zadanie "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Dobra" o 14 100 000 zł na rok 2023 – teraz łącznie prognozowany wydatek w tym zadaniu to blisko 15 mln zł.
 • Wprowadzono nowe zadanie "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze stacjonarnego PSZOK-u usytuowanego na terenie gminy Dobra". Realizacja lata 2023 i 2024.  Łączne nakłady 3 000 000 zł, w tym: 1 500 000 zł w roku 2023 i 1500 000 zł w roku 2024.

 

W projekcie uchwały  w sprawie zasad budżetu obywatelskiego (BO) na rok 2023 wprowadzono regulamin BO na 2023 ze zmianami m.in. „(…)w zakresie maksymalnej wartości pojedyńczego projektu budżetu obywatelskiego oraz dostosowaniem regulaminu do rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów w zakresie zapisów uchwał dotyczących wymagań dla budżetu obywatelskiego”.

W szczególności:

 • utrzymano kwotę 1 mln zł na realizację BO w roku 2023
 • zwiększono maksymalną kwotę na pojedynczy projekt inwestycyjny – z 200 tys. zł do 250 tys. zł (brutto)
 • dodano, że projekty nieinwestycyjne powinny odbywać się jedynie na terenie gminy oraz w formule otwartej

 

Z projektami uchwał na XXXIV sesję Rady Gminy Dobra można zapoznać się na stronie UG: https://bip.dobraszczecinska.pl/rada/projekty/2022/199


Info: UG Dobra

 

Reklama r6s