Wiadomości z gminy

Reklama r2m

 

Rozbudowa cmentarza komunalnego w Wołczkowie

Rozbudowa cmentarza komunalnego w Wołczkowie


14 grudnia 2022 r. Starosta Policki - Pan Andrzej Bednarek - działający w imieniu na rzecz Skarbu Państwa podpisał umowę darowizny dla Gminy Dobra reprezentowanej przez Panią Teresę Dera - Wójta Gminy Dobra dla nieruchomości stanowiących działki nr 436/1 i nr 436/2, położone w Wołczkowie o łącznym obszarze 3,5921 ha.

Gmina nabyła przedmiotowe nieruchomości w celu rozbudowy cmentarza komunalnego. Pierwsze działania zmierzające do pozyskania terenu zostały podjęte w roku 2012. Wówczas działki stanowiły własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Szczecinie.


Na podstawie decyzji znak: GN.6844.4.2012.KS z dnia 17.10.2012 r. wygaszono  Ministerstwu Obrony Narodowej prawo trwałego zarządu do niezbudowanych działek nr 436/1 o pow. 1,0005 ha i nr 436/2 o powierzchni 2,5916 ha, stanowiących  własność Skarbu Państwa, położonych  w Wołczkowie, gmina Dobra. W przedmiotowej decyzji wskazano, iż wygaszenie trwałego zarząd MON w stosunku do przedmiotowych działek następuje w związku z zapotrzebowaniem przez Gminę Dobra terenu na rozbudowę cmentarza komunalnego w Wołczkowie.

W dniu 25 maja 2015 r. Rada Gminy Dobra podjęła Uchwałę Nr XXIV/320/2017 w sprawie uchwalenia zmiany w Studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, dla między innymi obrębu Wołczkowo. Zgodnie z powyższą uchwałą działki przeznaczone zostały pod cmentarz. 

W dniu 29 czerwca 2017 r. Rada Gminy Dobra podjęła uchwałę Nr XXV/339/2017  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Wołczkowo, a w roku 2019 na podstawie Uchwały Nr IX/126/2019 Rady Gminy Dobra podjęta została Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Wołczkowo, obejmującego działki nr 436/1 oraz nr 436/2.

Po wieloletnich ustaleniach, Gmina uzyskała zgodę Wojewody na nieodpłatne nabycie wskazanych nieruchomości.
Przekazanie nieruchomości nastąpiło na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) tj. nieruchomość może być przedmiotem darowizny na cele publiczne. Gmina nabyła przedmiotową nieruchomość w celu rozbudowy cmentarza komunalnego. Pozyskany teren pozwoli zapewnić miejsca pochówku dla mieszkańców.

Informuję również, że zakończone zostały prace związane z realizacją frontowej części ogrodzenia istniejącego cmentarza w Wołczkowie, od strony drogi powiatowej.
Wykonawcą była firma REMIS Remigiusz Skrzypek, wartość umowy opiewała na kwotę 307 412,84 zł.

Kierownik Wydziału
ds. Komunalnych i Inwestycji


Info i foto: UG Dobra

 

Reklama r6s