Wiadomości z gminy

Reklama r2m

 

Droga alternatywna Wołczkowo-Bezrzecze-Szczecin

Droga alternatywna Wołczkowo-Bezrzecze-Szczecin


Pierwsze rozmowy na temat tej drogi rozpoczęły  już  w 2016 roku. W końcu - w dniu 23 lipca 2020 r. nastąpiło podpisanie porozumienia o partnerstwie i współdziałaniu w sprawie realizacji nowego połączenia drogowego miejscowości Bezrzecze i Wołczkowo z Miastem Szczecin.

 

Porozumienie podpisane zostało przez przedstawicieli:

 • Gminy Dobra
  • Wójt Teresę Dera, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Dobra Jolanty Jankowskiej
 • Miasta Szczecin
  • Zastępcę Prezydenta Miasta – Michała Przepiera
 • Strony wojskowej:
  • Rejonowy Zarząd Infrastruktury – ppłk Jacek Kowalski
  • Wydział Logistyki G-4 – mjr Piotr Markiewicz
  • Szkolenie 12 Brygady Zmechanizowanej – mjr Tomasz Kierdylewicz
  • Wojewódzki Sztab Wojskowy – płk Radosław Niecikowski
  • 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy – ppłk Janusz Nowakowicz

 

Podpisane Porozumienie umożliwia przystąpienie do projektowania nowej drogi. Gmina Dobra zobowiązała się do poniesienia wszelkich kosztów związanych z opracowaniem projektu budowlanego i rozpoczęła prace przygotowawcze zmierzające do ogłoszenia przetargu na wybór projektanta nowej drogi. Porozumienie określa zasady i możliwości realizacji nowego połączenia drogowego pomiędzy Gminą Dobra, a miastem Szczecin.

Droga planowana jest po terenach wojskowych, położonych na terenie dwóch Gmin: Szczecina i Dobrej. Prowadzone rozmowy miały na celu pogodzenie wszystkich stron procesu tj. zarówno strony samorządowej w zakresie pozyskania możliwie szerokiego pasa terenu od obecnego właściciela gruntu tak aby pas jezdni możliwie najdalej odsunąć od istniejących zabudowań jak i użytkowników terenów wojskowych w celu utrzymania celów obronnych, w tym utrzymania funkcji strzelnicy.

Przyjęto, że cel inwestycji zostanie zrealizowany przez budowę jednojezdniowej dwupasmowej drogi klasy G z rozmieszczonymi wzdłuż skrzyżowaniami skanalizowanymi typu rondo w miejscach przecięcia i zbliżenia do głównych dróg zbiorczych i lokalnych, obsługujących przyległe obszary. Wzdłuż trasy zaprojektowano ponadto:

 • chodniki wraz z przejściami dla pieszych,
 • przystanki komunikacji autobusowej,
 • pas dzielący pomiędzy jezdnią a ciągami pieszymi i rowerowymi,
 • pas na wykonanie skarp i ogrodzenia oraz wykonanie ziemnego ekranu akustycznego celem ograniczenia emisji hałasu,
 • oraz ścieżka rowerowa, która będzie połączeniem sieci ścieżek rowerowych w Szczecinie i Dobrej, łączącym finalnie obie sieci w jedną całość.

Info: UG Dobra

 

Reklama r6s