Wiadomości z gminy

Plan inwestycji

Połączenie drogowe Bezrzecza i Wołczkowa ze Szczecinem


Od kilku lat Gmina Dobra zabiegała o możliwość realizacji nowego połączenia drogowego miejscowości Bezrzecze i Wołczkowo z miastem Szczecin.

Realizacja takiego połączenia ma celu m.in. odciążenie ciągów komunikacyjnych prowadzących do Szczecina i poprawę dostępności komunikacyjnej pomiędzy Gminą Dobra, a miastem Szczecin.Ponieważ inwestycja przebiegać ma po wojskowym terenie zamkniętym, konieczne były uzgodnienia ze stroną wojskową.
Porozumieniu, które zostało w ubiegłym roku podpisane  z przedstawicielami Wojska Polskiego i Miasta Szczecin umożliwiło rozpoczęcie prac przy realizacji tego połączenia drogowego.

Przyjęto, że cel inwestycji zostanie zrealizowany przez budowę jednojezdniowej dwupasmowej drogi klasy G z rozmieszczonymi wzdłuż skrzyżowaniami skanalizowanymi typu rondo w miejscach przecięcia i zbliżenia do głównych dróg zbiorczych i lokalnych, obsługujących przyległe obszary.
Wzdłuż trasy zaprojektowano ponadto:

  • jednostronne chodniki szerokości 2m wraz z przejściami dla pieszych
  • jednostronne ścieżki rowerowe szerokości 2,5m wraz z odgałęzieniami w rejonie projektowanych skrzyżowań
  • rezerwę terenu pod przystanki komunikacji autobusowej w rejonie projektowanych skrzyżowań
  • pas dzielący pomiędzy jezdnią a ciągami pieszymi i rowerowymi szerokości 5m

 

Projekt budowlany nowego połączenia drogowego miejscowości Bezrzecze i Wołczkowo z miastem Szczecin o długości ok. 3,4 km, od. ul. Lipowej w Wołczkowie do ul. Szafera w Szczecinie, ma uwzględniać m.in. infrastrukturę służącą drodze oraz likwidację wszelkich kolizji, biorąc pod uwagę odwodnienie z uwzględnieniem wszelkich zjazdów na przyległe nieruchomości wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich.

30 grudnia 2020 r. Gmina Dobra ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej. Obecnie trwa analiza złożonych ofert.


Info i grafika: UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl