Reklama

 

Zmiany w systemie gospodarki odpadami w Gminie Dobra

Zmiany w systemie gospodarki odpadami w Gminie Dobra


UG Dobra przekazał informację o najistotniejszych zmianach w systemie gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Dobra, które będą obowiązywać od  01 stycznia 2022r.

Wśród informacji jest także wykaz firm, do których można przekazywać na własny koszt nadmiar odpadów zielonych.

 

1. Odbiór bioodpadów sprzed nieruchomości odbywać się będzie jedynie z jednego pojemnika o maksymalnej pojemności 120l zakupionego na własny koszt przez właściciela nieruchomości. Oznacza to zupełne odejście od wykorzystywania worków na tego typu odpady. Pojemnik na bioodpady powinien być koloru brązowego z napisem BIO. Pojemnik innego koloru powinien być pokryty kolorem brązowym minimum w 30%.

Do pojemnika należy wrzucać:

  • wszystkie resztki kuchenne pochodzenia roślinnego;
  • bioodpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów.

 

Odpady powinny być umieszczane w pojemniku „luzem”, bez jakichkolwiek worków!

Do PSZOK-u bez limitu można będzie oddawać tylko bioodpady w postaci odpadów kuchennych oraz drobnych gałęzi pochodzących z przyciętych drzew i krzewów.
Nie będzie przyjmowana skoszona trawa oraz liście.

 

2. Częstotliwość odbioru odpadów BIO nie ulega zmianie:

  • jeden raz w tygodniu od kwietnia do listopada,
  • jeden raz na dwa tygodnie od grudnia do marca.

 

3. Odpady BIO przewyższające limit jednego pojemnika 120l na nieruchomość, właściciel nieruchomości może poddać kompostowaniu lub oddać na własny koszt  do uprawnionych przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

Lp. Wykaz firm, u których właściciel nieruchomości może zamówić
kontener na odpady zielone na własny koszt
Kontakt
1 Z.P.H.G. Jumar Julian Maruszewski w spadku Mierzyn, ul. Długa
72-006 Szczecin
tel: (91) 489-85-91
2 TomPol Tomasz Franecki, TomPol II Zofia Franecka
oraz Firma Usługowo Handlowa Wincenty Franecki
ul. Szeroka 17,
71-211 Szczecin
tel: (91) 485-80-97
3 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Gdańska 12b,
70-660 Szczecin
tel: (91) 462-41-24
4 Remondis Szczecin sp. z o.o. ul. Janiny Smoleńskiej ps "Jachna" 35,
71-005 Szczecin
tel: (91) 431-08-01
5 PreZero Jantra Sp. z o.o., ul. Księżnej Anny 11,
70-671 Szczecin
tel: (91) 483-11-52

 

 

4. Od 01 stycznia 2022 r. obowiązuje nowa stawka za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 7 zł za 1m3 zużytej wody. W przypadku, gdy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczana w deklaracji wynosi więcej niż 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę właściciel nieruchomości w 2022 zapłaci miesięcznie nie więcej  niż 149,68 zł.

 

5. Właściciele nieruchomości kompostujący odpady BIO zyskają ulgę w postaci zmniejszenia stawki opłaty za odbiór śmieci o 1,20 zł od 1 m3 zużytej wody. Po zgłoszeniu kompostowania w deklaracji oraz uzyskania ulgi z tego tytułu należy pamiętać, że wówczas trzeba poddać kompostowaniu wszystkie bioodpady powstające na terenie nieruchomości. Osoby kompostujące nie posiadają również obowiązku zakupu pojemnika.

 

6. Zmianie ulega formularz deklaracji o wysokości opłaty  za gospodarowanie  odpadami komunalnymi. Nowy wzór deklaracji oraz wzór wypełnionej deklaracji będzie opublikowany na stronie www.dobraszczecinska.pl w zakładce GOSPODARKA ODPADAMI/deklaracje.

 

7. Zwiększeniu uległ limit odpadów budowlanych oddawanych przez mieszkańców do PSZOK-u ze 100 kg na 200 kg rocznie na jedno gospodarstwo domowe.


Kierownik WGOKiE
Anna Budzyńska


Info: UG Dobra

 

Reklama