Reklama r2m

 

Sesja Rady Gminy Dobra - zmiana opłaty targowej, skargi na Wójta, petycje

Sesja Rady Gminy Dobra - zmiana opłaty targowej, skargi na Wójta, petycje


W czwartek, 2024-02-22, odbędzie się XLIX sesja Rady Gminy Dobra. W porządku obrad są takie punkty jak obniżenie stawki opłaty targowej, ustalenie ekwiwalentu dla strażaków OSP, zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Łęgach, przekazanie skarg na Wójta Gminy do właściwych organów oraz rozpatrzenie dwóch petycji - w tym dotyczącej farmy fotowoltaicznej w Bezrzeczu.

Początek posiedzenia o godz. 10:00. Odbędzie się ono w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej, Klub w Dobrej, ul. Graniczna 31.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2023r.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Wolne Wnioski i informacje.
5. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Dobra na 2024 rok.
6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2030.
7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz wprowadzenia zwolnień od opłaty targowej.
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Polickiego na budowę budynku z mieszkaniami chronionymi dla podopiecznych PSONI Koło w Policach.
9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu.
10. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług.
11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Dobra do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej” Opieka wytchnienia”-edycja 2024 oraz zasad realizacji przedmiotowego programu w Gminie Dobra.
12. Projekt uchwały w sprawie współdziałania z Gminą miasto Szczecin w zakresie objęcia działaniami profilaktycznymi i edukacyjno-motywacyjnymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu z terenu Gminy Dobra.
13. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok.
14. Projekt uchwały w sprawie przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dobra.
15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników, kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Dobra.
16. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do 2030 roku (z perspektywą do 2040 roku).
17. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Łęgi.
18. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.
19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie własności Gminy Dobra na rzecz Powiatu Polickiego.
20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Bezrzeczu.
21. Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi organowi własciwemu.
22. Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi organowi właściwemu.
23. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
24. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
25. Zasady korzystania z obiektów sportowych na terenie Gminy Dobra. Współpraca z Klubami Sportowymi działającymi na terenie Gminy Dobra.
26. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
27. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dobra w okresie od dnia 01.12.2023 do dnia 31.01.2024r.
28. Zakończenie obrad.

Ze szczegółami i projektami uchwał na sesję RG można zapoznać się na stronie: https://bip.dobraszczecinska.pl/rada/projekty/2024/282


Tekst: Grzegorz Krakowiak
Foto: Grzegorz Krakowiak

 

Reklama r6s