Reklama

 

Budżet

RIO opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobra za 2021 r.


Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO) opublikowała Uchwałę K.50.335.2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) w Szczecinie z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dobra za 2021 rok.

RIO pozytywnie zaopiniowała przedłożone sprawozdanie wraz z informacją o stanie mienia.

 

Uznano, że sprawozdanie zostało sporządzone prawidłowo pod względem formalnym i spełnia wymogi określone przepisami ustawy o finansach publicznych.

Oceniono także zawartą w sprawozdaniu informację dotyczącą wysokości wydatków poniesionych na funkcjonowanie gospodarki odpadami jako zgodną z wymogami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Uznano dane ujęte w ocenianym sprawozdaniu za zgodne z danymi wykazanymi w sprawozdaniach statystycznych sporządzanych na podstawie rozporządzeń właściwych ministerstw.

RIO oceniło, że na koniec okresu sprawozdawczego zachowane zostały relacje limitujące stosunek wydatków bieżących do dochodów bieżących oraz limitujące spłatę zadłużenia. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne ani przekroczenie zaplanowanych w budżecie wydatków i rozchodów, a do wykorzystania pozostają środki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

Skład Orzekający podkreślił jednocześnie, że nie ocenił stopnia wykonania budżetu, gdyż jest to w kompetencjach organu stanowiącego (Rady Gminy).

Zainteresowani mogą zapoznać się z uchwałą bezpośrednio na stronie RIO - link.


Info: RIO Szczecin

 

Reklama