Reklama r2m

 

Budżet

RIO opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobra za 2020 r.


Na stronach UG Dobra opublikowane zostało sprawozdanie Wójta Gminy Dobra z wykonania budżetu gminy za rok 2020.

Pojawiła się także Uchwała LXXI.185.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dobra za 2020 rok.

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2020 jest obszernym dokumentem liczącym blisko 100 stron. Zainteresowani mogą zapoznać się z nim na stronie UG Dobra - link.

 

Uchwała RIO pozytywnie opiniuje sprawozdanie Wójta Gminy Dobra z wykonania budżetu za 2020 r., przedłożone wraz z informacją o stanie mienia. Uznano, że sprawozdanie zostało sporządzone prawidłowo pod względem formalnym i spełnia wymogi określone przepisami ustawy o finansach publicznych.

Oceniono także zawartą w sprawozdaniu informację dotyczącą wysokości wydatków poniesionych na funkcjonowanie gospodarki odpadami jako zgodną z wymogami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Skład Orzekający podkreślił jednocześnie, że nie ocenił stopnia wykonania budżetu, gdyż jest to w kompetencjach organu stanowiącego (Rady Gminy).

Zainteresowani mogą zapoznać się z uchwałą RIO na stronie UG Dobra - link.


Info: UG Dobra - https://bip.dobraszczecinska.pl

 

Reklama r6s