Reklama

 

Rewolucja śmieciowa w Gminie Dobra - czyli co proponuje Wójt Gminy

Rewolucja śmieciowa w Gminie Dobra - czyli co proponuje Wójt Gminy


Wzrost opłat za odbiór śmieci o niemal 46%, drastyczne ograniczenie odbioru bioodpadów zielonych, nowe koszty i obowiązki dla właścicieli nieruchomości - to z jednej strony.
A z drugiej strony - większe ilości worków na odpady selektywne i większe limity oddawania do PSZOK odpadów budowlanych i poremontowych.

To najistotniejsze zmiany zaproponowane przez Wójt Gminy Dobra w projektach uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy - już w czwartek, 28 października.

Sprawdziliśmy, jakie zmiany są szykowane i jak Wójt je uzasadnia.

 

Rok temu przeżywaliśmy "rewolucję śmieciową" w naszej gminie. Wszystko wskazuje na to, że po roku czeka nas kolejna rewolucja. Jeśli propozycje uchwał "śmieciowych" zostaną przegłosowane w najbliższy czwartek, to po publikacji przez Wojewodę Zachodniopomorskiego miałyby wejść w życie już od 1 stycznia 2022 r.

W projektach uchwał skupiliśmy się na przepisach dotyczących gospodarstw jednorodzinnych.

 

Wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami

Metoda ustalenia opłaty nie uległa zmianie - nadal będzie liczona jako iloczyn zużytej wody w danej nieruchomości oraz stawki opłaty.

Jak zmieniają się opłaty:

 • podstawowa, przy selektywnej zbiórce odpadów - wzrost z 4,80zł do 7,00zł (o 45,8%)
 • podwyższona opłata przy braku segregowania - wzrost z 14,40zł do 21,00zł (o 45,8%)
 • zwolnienie z tytułu kompostowania bioodpadów - wzrost ulgi z 0,80zł do 1,20zł od stawki za 1m3 wody

Co to oznacza? Dla rodziny zużywającej przykładowo rocznie 150m3 wody oznacza to wzrost rocznej opłaty za gospodarowanie odpadami z 720zł do 1050zł.

 

Bioodpady - pojemniki zamiast worków - nowe koszty i obowiązki

Po uchwaleniu proponowanych zmian nie będziemy już gromadzić bioodpadów (ani zielonych, ani kuchennych) w workach.

Znikają brązowe worki na bioodpady. Zamiast nich właściciele nieruchomości mają na własny koszt wyposażyć się w pojemniki na bioodpady o maksymalnej pojemności 120l.

Co więcej - należy:

 • zgłosić taki pojemnik do UG dla jego zaewidencjonowania
 • we własnym zakresie taki pojemnik utrzymywać we właściwym stanie sanitarnym i technicznym

Nie ma na razie informacji, czy te pojemniki mają spełniać jakieś szczególne wymagania, ani w jakiej formie ma być dokonane zgłoszenie pojemnika do UG.

Wyobraźmy sobie teraz, że mniej więcej w połowie listopada następuje publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego co oznacza, że wchodzi w życie półtora miesiąca później.  I przez te półtora miesiąca kilka tysięcy gospodarstw z Gminy Dobra usiłuje nabyć w okolicy pojemnik na odpady komunalne…

Być może firmy produkujące i/lub sprzedające takie pojemniki w naszym regionie już zacierają ręce…

 

Bioodpady zielone - drastyczna redukcja ilości odbieranych odpadów

Dotychczas nie było limitów odbioru bioodpadów zielonych, poza określeniem maksymalnej liczby jednorazowo odebranych worków "bio" na 10 sztuk z jednej nieruchomości.

Projekty zmian uchwał śmieciowych zakładają, że:

 • do PSZOK nie można już oddawać bioodpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów
 • do PSZOK można oddawać bioodpady z przyciętych/ściętych krzewów i drzew po ich rozdrobnieniu
 • bioodpady z części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych ponad limit jednego pojemnika 120l na nieruchomość właściciel nieruchomości ma kompostować albo przekać na własny koszt do uprawnionego podmiotu

 

Ostatni punkt jest szczególnie istotny, bo zamiast odbierać jednorazowo max. 10 worków 120-litrowych z bioodpadami, będzie odbierany tylko 1 pojemnik 120-litrowy. Dla niektórych posiadaczy ogrodów będzie to oznaczało momentami nawet 10-krotne zmniejszenie ilości odbieranych bioodpadów.

 

Jednak czy jest sens w ogóle podnosić tę kwestię?  Przecież w obecnie obowiązujących uchwałach przewidziano wyposażenie nieruchomości w 50 worków brązowych 120l (licząc na cały rok) na bioodpady zielone, zbierane przez 9 miesięcy (od marca do listopada), co daje ok. 40 tygodni. Mamy więc średnio 1,25 worka tygodniowo.

Wydaje się więc, że różnica jest znikoma. Ale…

 • w szczytach prac ogrodowych (wiosna, jesień) w wielu gospodarstwach powstają więcej niż 3-4 worki bioodpadów zielonych tygodniowo
 • obecnie jeszcze można przekazywać je do PSZOK bez ograniczeń

Po wprowadzeniu proponowanych zmian trzeba będzie uciekać się do przekazywania bioodpadów zielonych (zapewne odpłatnie) do uprawnionego podmiotu - nie oddamy ich do PSZOK (bo nie będzie przyjmował), ani nie przechowamy ich do terminu następnego odbioru (bo do tego czasu raczej nam spleśnieją lub przegniją - a takich nie można oddawać).

 

Zwiększone limity odpadów budowlanych, a także więcej worków i redukcja ich zajętości

Niektóre limity/ilości zostały jednak w projektach uchwał zwiększone. I tak w ujęciu rocznym:

 • zamiast 30 worków niebieskich na papier - dostaniemy 80
 • zamiast 60 worków żółtych na plastik/metal - dostaniemy łącznie 85
 • do PSZOK będzie można oddać nie 100kg jak obecnie, ale 200kg odpadów budowlanych i remontowych

Zmniejszyć ma się jednak liczba worków zielonych na szkło - zamiast 20 szt. - dostaniemy ich 14.

Nowe przepisy kładą nacisk na redukcję objętości odpadów selektywnych z papieru i tworzyw sztucznych oraz metali - poprzez ich zgniatanie i cięcie.
Z tego punktu widzenia wydaje się dziwne niemal 3-krotne zwiększenie liczby worków niebieskich, ale zgodnie z uzasadnieniem Wójt - takie były postulaty mieszkańców.

 

Identyfikacja właściciela nieruchomości

W uzasadnieniu zmian pojawia się punkt mówiący o tym, że:

 "Gmina może wprowadzić obowiązek stosowania indywidualnego oznakowania pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w sposób, który pozwoli na identyfikację:

 1. a) właściciela nieruchomości, na której są wytwarzane odpady komunalne, lub
 2. b) właścicieli lokali w budynku wielolokalowym (…)"

Nie ma jednak w projektach uchwał wzmianki o stosowaniu oznaczeń umożliwiających identyfikację właściciela, ale jak widać władze gminy biorą pod uwagę możliwość zastosowania takiego rozwiązania.

 

Uzasadnienie wprowadzenia zmian

Zmiany w "uchwałach śmieciowych" mają zostać wprowadzone głównie ze względu na dwie istotne przyczyny:

 • zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 • rosnące koszty gospodarowania odpadami

Pojemniki na odpady "bio" wprowadzono ze względu na zaprzestanie przyjmowania bioodpadów w workach przez poszczególne instalacje przetwarzające odpady oraz duże koszty odbioru bioodpadów w Gminie Dobra. Wykorzystano tutaj dopuszczoną ustawowo możliwość ograniczenia przyjmowania ilości  bioodpadów.

Co do kosztów gospodarowania odpadami - zmiana ustawy pozwoliła teraz gminom partycypować w tych kosztach. Wcześniej to nie było możliwe.

Jak pisze w uzasadnieniu Wójt Gminy Dobra: "Z uwagi na fakt, iż dotychczas wnoszone opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów w roku 2022 pokryłyby jedynie w około 55% ponoszone koszty koniecznym było częściowe podniesienie stawki opłat do 7,00 zł. Tym samym wnoszone opłaty pokryją ok. 77% kosztów funkcjonowania systemu. Pozostałe koszty zostaną pokryte z budżetu gminy."

Koszty systemu gospodarowania odpadami w roku 2021 wyniosą ok. 11,3 mln zł. W roku 2022 mogłoby to być ok. 12,6 mln zł ze względu na wyższe koszty odbioru odpadów i funkcjonowania PSZOK.

Bardziej szczegółowe informacje z analizowanymi kwotami dostępne są w treści projektów uchwał, które mają być dyskutowane na najbliższej Radzie Gminy.


Info: UG Dobra, opracowanie materiału - własne

 

Reklama