Reklama r2m

 

Prace społeczne - współpraca z Sądem Rejonowym w Szczecinie

Prace społeczne - współpraca z Sądem Rejonowym w Szczecinie


W związku z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 2010 r., Wójt Gminy Dobra ma obowiązek wytypowania jednostki do współpracy z Sądem Rejonowym w Szczecinie w zakresie odpracowania przez osoby skazane (dorośli) kar ograniczenia wolności - nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian za grzywnę na 2024 rok.

Prace te mogą być wykonywane w określonych podmiotach (wykaz w artykule).  UG Dobra zwraca się z prośbą o wskazanie do 2023-11-13 przez takie podmioty deklarowanej liczby miejsc do pracy dla osób skazanych (w miarę posiadanych możliwości).

 

Praca społeczna może być wykonywana przez skazanych w:

 • podmiotach, dla których organ gminy, powiatu lub województwa jest organem założycielskim;
 • państwowych lub samorządowych jednostkach organizacyjnych, spółkach prawa handlowego z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa, gminy, powiatu lub województw;
 • organizacjach lub instytucjach niosących pomoc charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej;
 • placówkach oświatowo-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, ośrodków socjoterapii;
 • podmiotach leczniczych;
 • jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej;
 • fundacjach, stowarzyszeniach;
 • innych instytucjach lub organizacjach użyteczności publicznej, niosących pomoc charytatywną.

 

Praca społeczna może być także wykonywana na rzecz innych podmiotów, tj. takich, którym powierzono w dowolny sposób wykonywanie zadań własnych gminy w zakresie:

 • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
 • gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;
 • lokalnego transportu zbiorowego;
 • ochrony zdrowia;
 • pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;
 • gminnego budownictwa mieszkaniowego;
 • edukacji publicznej;
 • kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
 • kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
 • targowisk i hal targowych;
 • zieleni gminnej i zadrzewień;
 • cmentarzy gminnych;
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;
 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

 

Osoby skazane to osoby, które popełniły czyn karalny, wobec których nie zachodzi konieczność odizolowania od społeczeństwa, a wobec których Sąd orzekł obowiązek wykonania nieodpłatnej pracy na cele społeczne.

Podkreślić należy, że praca społecznie użyteczna wykonywana przez osoby skazane jest pracą nieodpłatną, jednakże w rozumieniu Ustawy z dnia 27.06.1974 r. Kodeks Pracy, podmiot nie zawiera ze skazanym umowy o pracę.

Dzienny czas pracy skazanego nie może przekraczać 8 godzin, ale na wniosek pracownika można go wydłużyć do 12 godzin. Wymiar pracy może wynosić od 20 do 40 godzin miesięcznie – liczbę godzin określa Sąd.

Wydatki związane z ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadów skazanych oraz związanych z kosztami badań lekarskich ponosi Skarb Państwa (art. 56a § 1 k.k.w.).

Podmiot po zgłoszeniu się do współpracy jest zobowiązany przyjąć skazanego skierowanego przez sądowego kuratora zawodowego w celu wykonywania pracy, pouczyć go o obowiązku sumiennej pracy oraz konieczności przestrzegania ustalonego w miejscu pracy porządku i dyscypliny.

Podmiot przyjmujący osoby skazane ponosi jedynie koszty nadzoru nad wykonywaniem pracy na cele społeczne oraz koszty wyposażenia skazanego w narzędzia i urządzenia oraz niezbędne środki ochrony – adekwatne do charakteru powierzonej pracy.

Rodzaj pracy, miejsce jej wykonania oraz termin rozpoczęcia prac ustalane są przez Zawodowego Kuratora Sądowego w celu odpowiedniego dopasowania do każdego skazanego rodzaju pracy, miejsca oraz jego możliwości, umiejętności i posiadanych kwalifikacji zawodowych.

W terminie do dnia 13.11.2023 r. należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy o współpracy z Sądem Rejonowym w ramach NIEODPŁATNYCH prac na cele społeczne na 2024 r. oraz złożenia go:

 • za pośrednictwem poczty (na adres: Urząd Gminy Dobra ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra),
 • osobiście w sekretariacie w Urzędzie Gminy Dobra.

Formularz do pobrania ze strony: https://dobraszczecinska.pl/site/307-uncategorised/11187-prace-spo%C5%82eczne-%E2%80%93-wsp%C3%B3%C5%82praca-z-s%C4%85dem-rejonowym-w-szczecinie 


Tekst: UG Dobra
Foto: Grzegorz Krakowiak

 

Reklama r6s