Reklama r2m

 

Budowa kanalizacji sanitarnej

Pozbywanie się ścieków z nieruchomości - zmiany i nowe obowiązki


Pozbywanie się ścieków z terenu nieruchomości wiąże się z obowiązkami jej właściciela. Z kolei gminy mają w tym zakresie zadania kontrolne.

O tych obowiązkach i zadaniach przypomina mieszkańcom naszej gminy Kierownik WOŚ w UG Dobra.

 

Urząd Gminy w Dobrej informuje, iż  zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych. 

W związku z powyższym przypominamy, że osoby posiadające przyłącze do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej powinny mieć podpisaną umowę z gminnym eksploatatorem sieci kanalizacji sanitarnej – firmą Poldek Polikowscy S.J. z siedzibą przy ul. Granicznej 39B w  Dobrej lub Zakładem Wodociągów i Kanalizacji - ZWiK Szczecin, przy ul. M. Golisza 10, w Szczecinie (możliwe w przypadku nieruchomości zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie Miasta Szczecin).

Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, są obowiązani do udokumentowania realizacji tego obowiązku w formie umowy i dowodów uiszczania opłat za te usługi, które wykonywane są przez firmę asenizacyjną posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

Ci właściciele, którzy nie spełniają powyższych wymogów, a posiadają zbiornik bezodpływowy powinni niezwłocznie zawrzeć umowę z firmą asenizacyjną, posiadającą zezwolenie na świadczenie usług na terenie Gminy Dobra. Należy również przechowywać dokumenty potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych – paragon, faktura itp. w celu ich okazania podczas ewentualnej kontroli przedstawicieli Urzędu Gminy Dobra bądź Straży Gminnej w Dobrej.

Osoby, które planują zainstalować przydomową oczyszczalnię ścieków powinny przed rozpoczęciem eksploatacji dokonać zgłoszenia oczyszczalni do Urzędu Gminy Dobra – Wydziału ds. Ochrony Środowiska. Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.  Jak wynika z obecnie obowiązujących przepisów, które zostały wprowadzone w życie  w ramach nowelizacji wyżej wymienionej ustawy właściciele tych urządzeń również muszą pamiętać o właściwej eksploatacji oczyszczalni, terminowym pozbywaniu się osadów zgodnie z zaleceniami producenta i udokumentowaniu tego faktu w postaci umowy z  firmą asenizacyjną oraz dowodów zapłaty za wykonanie usługi.

Zgodnie z art. 6 ust. 5a cytowanej ustawy Wójt kontroluje posiadanie umów, zgodność postanowień umów z wymaganiami określonymi w regulaminie, a także dowody uiszczania opłat za usługi.

Wykaz firm uprawnionych do odbierania ścieków na terenie Gminy Dobra można znaleźć na stronie internetowej: www.bip.dobraszczecinska.pl  w  zakładce: Ochrona Środowiska / Gospodarka odpadami i ściekami / Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z  terenu gminy Dobra.

Kierownik WOŚ

Andrzej Miluch


Info: UG Dobra

 

Reklama r6s