Reklama

 

Praca - rekrutacja

Ponowny nabór na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej


UG Dobra ponownie ogłosił nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej. Poprzedni nabór ogłoszony 2021-05-12 zakończył się bez wyłonienia kandydata.

Praca w pełnym wymiarze na umowę o pracę od 29 lipca 2021 r., aplikować można osobiście, poprzez przekazanie dokumentów (dokumenty wrzucone do pojemnika przy UG) lub drogą pocztową do 21 czerwca 2021 (poniedziałek) do godz. 16:30.

 

Ważne: dokumenty rekrutacyjne przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Nabór będzie przeprowadzony w II etapach, a etap drugi to test pisemny i rozmowa kwalifikacyjna.

Niezbędne wymagania:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Posiadanie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku: wykształcenie wyższe.
 3. Minimum 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej.
 4. Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej, zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 z późn.zm.).
 5. Niekaralność karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
 6. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 8. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 9. Nieposzlakowana opinia.
 10. Koncepcja organizacji pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej.
 11. Posiadanie uprawnień do kierowania pojazdem osobowym kategorii B.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.
 2. Umiejętność kierowania zespołem pracowników.
 3. Znajomość, umiejętność właściwej interpretacji i stosowania przepisów z zakresu administracji samorządowej i procedury administracyjnej.
 4. Znajomość dokumentów określających strukturę organizacyjną Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej.
 5. Dobra znajomość aplikacji biurowych (Microsoft Word, Excel, Open Office, przeglądarek internetowych i poczty elektronicznej).
 6. Wysoka kultura osobista.
 7. Umiejętność planowania sprawnej organizacji pracy.
 8. Umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów.
 9. Predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, rzetelność, terminowość, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi.
 10. Dyspozycyjność.
 11. Umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły.
 12. Postawa etyczna – wykonywanie obowiązków w sposób uczciwy oraz niebudzący podejrzeń o stronniczość i interesowność.


Szczegóły oferty, zakres zadań i dokumenty do pobrania dostępne są na stronie: https://bip.dobraszczecinska.pl/strony/zmiany/15848.dhtml


Info: UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl
Foto: ilustracyjne

 

Reklama