Reklama r2m

 

Praca - rekrutacja

Oferta pracy - stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzędzinach


UG Dobra ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzędzinach.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 04 marca 2024 r. do godz. 16:30 - za pośrednictwem poczty lub osobiście w Sekretariacie UG Dobra.

 

Ważne: dokumenty rekrutacyjne przesłane pocztą elektroniczną lub po terminie - nie będą rozpatrywane. W przypadku wysłania oferty pocztą - decyduje termin wpłynięcia dokumentów do UG, a nie data stempla pocztowego.

 

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Dobra. Konkurs zostanie przeprowadzony nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert przez kandydatów.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie drogą pisemną, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.

 

Szczegóły oferty, zakres zadań i dokumenty do pobrania dostępne są na stronie: https://bip.dobraszczecinska.pl/artykul/konkurs-na-stanowisko-dyrektora-publicznej-szkoly-podstawowej-w-rzedzinach-4


Info: UG Dobra
Foto: Grzegorz Krakowiak

 

Reklama r6s