Reklama r2m

 

Oferta pracy - stanowisko ds. ochrony środowiska w UG Dobra

Oferta pracy - stanowisko ds. ochrony środowiska w UG Dobra


UG Dobra ogłosił nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale do spraw Ochrony Środowiska: stanowisko ds. ochrony środowiska - z umową o pracę od 01 kwietnia 2023 r. 

Aplikować można do 13 marca 2023 r. do godz. 16:30 - tylko osobiście składając dokumenty w siedzibie UG lub przesyłając je drogą pocztową.

 

Ważne: dokumenty rekrutacyjne przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Nabór będzie przeprowadzony w II etapach, a etap drugi to test pisemny i rozmowa kwalifikacyjna.

Niezbędne wymagania:

1. Obywatelstwo polskie.
2. Posiadanie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku – wykształcenie wyższe, kierunek – ochrona środowiska.
3. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
5. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.
6. Posiadanie uprawnień do kierowania pojazdem kategorii B.

 

Wymagania dodatkowe:

1. Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.
2. Umiejętność redagowania pism urzędowych.
3. Znajomość, umiejętność właściwej interpretacji i stosowania przepisów z zakresu administracji samorządowej i procedury administracyjnej, w szczególności: "Ustawy - Prawo ochrony środowiska", "Ustawy - Prawo o ochronie przyrody",  "Ustawy - Prawo łowieckie", "Ustawy o lasach", "Ustawy o ochronie roślin", ...
4. Znajomość dokumentów określających strukturę organizacyjną Urzędu.
5. Dobra znajomość aplikacji biurowych (Microsoft Word, Excel, Open Office, przeglądarek internetowych i poczty elektronicznej).
6. Wysoka kultura osobista.
7. Posiadanie cech osobowościowych: rzetelność, terminowość, dokładność i odpowiedzialność.
8. Umiejętność planowania i organizacji pracy.
9. Umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów.
10. Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
11. Umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły.
12. Znajomość topografii Gminy Dobra.
13. Postawa etyczna – wykonywanie obowiązków w sposób uczciwy oraz niebudzący podejrzeń o stronniczość i interesowność.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91 424 44 93

Szczegóły oferty, zakres zadań i dokumenty do pobrania dostępne są na stronie: https://bip.dobraszczecinska.pl/artykul/nabor-na-wolne-stanowisko-urzednicze-do-spraw-ochrony-srodowiska-w-wydziale-do-spraw-ochrony-sr-1


Info: UG Dobra
Foto: ilustracyjne

 

Reklama r6s