Reklama r2m

 

Oferta pracy - stanowisko ds. księgowości budżetowej w UG Dobra

Oferta pracy - stanowisko ds. księgowości budżetowej w UG Dobra


UG Dobra ogłosił nabór ofert pracy na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Finansowym.

Stanowisko ds. księgowości budżetowej - z umową o pracę od 01 stycznia 2022 r. 
Aplikować można do 18 listopada 2021 r. do godz. 15:00 - tylko osobiście składając dokumenty w siedzibie UG lub przesyłając je drogą pocztową.

 

Ważne: dokumenty rekrutacyjne przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Nabór będzie przeprowadzony w II etapach, a etap drugi to test pisemny i rozmowa kwalifikacyjna.

Niezbędne wymagania:

1. Obywatelstwo polskie.
2. Posiadanie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku – posiadanie wykształcenia wyższego w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce – wykształcenie wyższe magisterskie – preferowany kierunek Rachunkowość.
3. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
5. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

Wymagania dodatkowe:

1. Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej lub w księgowości.
2. Znajomość, umiejętność właściwej interpretacji i stosowania przepisów prawa, między innymi z zakresu administracji samorządowej i procedury administracyjnej, w szczególności w obszarze finansów i rachunkowości.
3. Dobra znajomość aplikacji biurowych (Microsoft Word, Excel, Open Office, przeglądarek internetowych i poczty elektronicznej).
4. Znajomość dokumentów określających strukturę organizacyjną Urzędu.
5. Wysoka kultura osobista.
6. Posiadanie cech osobowościowych: rzetelność, terminowość, dokładność i odpowiedzialność,
7. Umiejętność planowania i organizacji pracy,
8. Umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów,
9. Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
10. Umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,
11. Postawa etyczna – wykonywanie obowiązków w sposób uczciwy oraz niebudzący podejrzeń o stronniczość i interesowność.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91 424 44 93

Szczegóły oferty, zakres zadań i dokumenty do pobrania dostępne są na stronie: https://bip.dobraszczecinska.pl/strony/zmiany/16412.dhtml


Info: UG Dobra
Foto: ilustracyjne

 

Reklama r6s