Reklama r2m

 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Odbiór odpadów wielkogabarytowych w Gminie Dobra w roku 2023


Rok 2023 w Gminie Dobra to rok kolejnych, dużych zmian w zakresie gospodarki odpadami. Jedną z takich zmian jest rezygnacja z dwóch zbiórek (w ciągu roku) odpadów wielkogabarytowych z wyznaczonych punktów.

Zamiast tego - jeden raz w roku odpady wielkogabarytowe będą odbierane wprost sprzed posesji, w miesiącach kwiecień-maj.

O szczegółach informuje Kierownik WGOKiE z UG Dobra.

 

Odbiór odpadów wielkogabarytowych w roku 2023 - co się zmienia?

Odpady wielkogabarytowe z wyłączeniem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych i poremontowych odbierane będą podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio sprzed nieruchomości 1x w roku w miesiącach kwiecień-maj.

Do każdej z nieruchomości najpóźniej do końca marca, zostanie dostarczony harmonogram w formie ulotek z podziałem na poszczególne ulice tak aby każdy mieszkaniec miał możliwość wcześniejszego przygotowania gabarytów do odbioru.

Ponadto, harmonogram zostanie opublikowany na stronie www.dobraszczecinska.pl/ Gospodarka odpadami/ Odpady wielkogabarytowe oraz udostępniony w aplikacji BLISKO.

 

Przy okazji przypominamy czym są tzw. "gabaryty"- są to odpady komunalne powstające w naszych domach, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych kontenerach na śmieci. Zalicza się do nich min.:

  • stoły, krzesła, szafy,
  • tapczany, łóżka, fotele,
  • dywany, materace, pierzyny,
  • rowery,
  • zabawki dużych rozmiarów, walizki, itp.

 

WAŻNE !!!

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI:


Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra ( uchwała zmieniająca NR XXXII/415/2022 z dnia 28.04.2022r. ) właściciel nieruchomości odpady wielkogabarytowe odbierane zgodnie z udostępnionym harmonogramem może wystawić przed nieruchomość nie wcześniej niż dzień przed ich odbiorem, w sposób nieutrudniający ruchu drogowego. W przypadku nieodebrania przez podmiot odbierający odpady części wystawionych odpadów z uwagi na ich odmienny charakter właściciel nieruchomości zobowiązany jest uprzątnąć pozostawione odpady i zagospodarować je zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Należy pamiętać, że zużyty i kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny nie będzie odbierany sprzed nieruchomości. Tego rodzaju odpady właściciel nieruchomości zamieszkałej będzie musiał dostarczyć samodzielnie do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ( PSZOK ) w godzinach jego otwarcia.

Kierownik WGOKiE
Anna Budzyńska


Tekst: UG Dobra
Foto: ilustracyjne

 

Reklama r6s