Reklama r2m

 

Zarzuty referendalne z wniosku inicjatora referendum

Zarzuty referendalne z wniosku inicjatora referendum

Zamieszczamy jako cytat pełną treść wniosku referendalnego ze strony https://www.dobrawybiera.pl/wniosek

Treść oryginalna autorstwa inicjatora referendum.
Podział tekstu i ewentualne drobne korekty formatowania pochodzą od Redakcji i wynikają wyłącznie z technicznych uwarunkowań publikacji tak długiego tekstu.


Powiadomienie
o zamiarze zorganizowania referendum

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art 5 ust. 1a dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (t.j. Dz. U. z 2000 Nr 88 poz. 985 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2019r. poz. 741) zawiadamiamy o zamiarze przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania wójta gminy Dobra przed upływem kadencji.

Osoby wchodzące w skład inicjatora referendum z inicjatywy społecznej:
l.p. Imiona i nazwisko Adres zamieszkania PESEL Podpis
1. Jacek Zienkiewicz
2. Alicja Jelonek
3. Paweł Pietrusewicz
4. Andrzej Kazimierz Gliński
5. Antoni Sobolewski
6. Ewelina Sobolewska-Szwed
7. Marta Borkowska
8. Krystyna Trzcińska
9. Waldemar Kitlas
10 Piotr Michałowski


Pełnomocnikiem Inicjatora Referendum jest:
Jacek Zienkiewicz, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, kontakt tel. 605 315 362
Sprawa, w której zamierzamy zorganizować referendum gminne dotyczy odwołania wójta gminy Dobra przed upływem kadencji z następujących powodów:
1. Przygotowanie i wprowadzenie przez wójta Teresę Derę pod obrady VI Sesji Rady Gminy Dobra w dniu 30 maja 2019r. wadliwej pod względem prawnym uchwały dotyczącej ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości opłaty za pojemnik. Pomimo protestu mieszkańców i części radnych zwracających uwagę na wady tego dokumentu, ta uchwała weszła w życie.
Wójt Teresa Dera nie bacząc na wskazanie przez protestujących (części niezależnych od niej radnych oraz licznych mieszkańców) wad prawnych w tej uchwale forsowała jej projekt podczas VI Sesji Rady gminy Dobra. Przyjęcie tej uchwały spowodowało częściowe jej unieważnienie (Uchwała Nr XXI.184.S.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej). Efektem tego był wzrost opłat za śmieci – sięgających nawet do 340 zł miesięcznie.

Wójt Teresa Dera (pomimo wezwań, petycji i protestów mieszkańców oraz części radnych) w okresie od 01.07.2019r. do dnia dzisiejszego nie podjęła działań zmierzających do minimalizacji reperkusji uchylenia „uchwały śmieciowej” przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Wójt miała możliwość wprowadzenia nowej uchwały zgodnej z obowiązującym prawem lub uchwały zmieniającej wzór obowiązującej w gminie deklaracji śmieciowej, której ponowne złożenie umożliwiłoby uniknięcie niesłusznie zawyżonych opłat przez mieszkańców.

Tymczasem wójt Teresa Dera opublikowała na stronie internetowej Urzędu Gminy Dobra oświadczenie, że winą za zaistniałą sytuację obarcza osoby, które zaskarżyły przedmiotową uchwałę do wojewody. Zachowanie to wykracza poza granice przyzwoitości i odpowiedzialności za własne działania. Ponadto pracownicy podlegli wójtowi zatrudnieni w Wydziale Spraw Gospodarki Komunalnej i Egzekucji (WGOKiE) rozpowszechniali wśród mieszkańców gminy nieprawdziwe informacje, jakoby winni tej sytuacji byli radni, którzy byli przeciwko podjęciu tej uchwały. Pominęli istotny fakt, że autorami tego wadliwego prawnie dokumentu jest wójt Gminy Dobra oraz podległy mu kierownik WGOKiE.

Wójt Gminy Dobra nie zareagowała też na petycję złożoną przez mieszkańców, w sprawie zmiany sposobu naliczania opłat za śmieci. Petycję tą podpisało ponad 1200 mieszkańców. Świadczy to o lekceważeniu mieszkańców i ich konstytucyjnego prawa do samostanowienia.
Wobec powyższego, społeczna inicjatywa referendalna wspiera w sposób oczywisty rozwój i budowę społeczeństwa obywatelskiego, gdyż oddaje władzę bezpośrednio społeczności lokalnej, jako części większej całości, jakim jest Naród Polski, czyli władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej (Artykuł 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku).

Uwzględniając wymienione wyżej fakty wnosimy o uznanie naszego wniosku referendalnego za zasadny.

                                                                                    Z poważaniem

 

Reklama r6s