Reklama r2m

 

UG Dobra: Zakończono konsultacje społeczne w sprawie projektu Studium

UG Dobra: Zakończono konsultacje społeczne w sprawie projektu Studium


UG Dobra informuje, iż zostały zakończone konsultacje społeczne w sprawie sporządzenia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Dobra, zgodnie z zatwierdzonym Indywidualnym Planem Konsultacji, wypracowanym w ramach projektu "Planowanie z mieszkańcami" (POWR.02.19.00-00-KP12/18)(POWR.02.19.00-00-KP12/18).

Głównym celem konsultacji było poznanie opinii i preferencji mieszkańców gminy i innych grup interesariuszy na temat zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra.

Podsumowanie dostępne jest na stronie UG Dobra - w artykule przytaczamy je w całości.

 

W ramach projektu „Planowanie z mieszkańcami” (POWR.02.19.00-00-KP12/18), pomiędzy Gminą Dobra a Kujawsko-Pomorską Federacją Organizacji Pozarządowych, została zawarta umowa nr Grant/19/2019 z dnia 26.02.2020 r. o powierzenie grantu na konsultacje społeczne w sprawie sporządzenia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Dobra.

Zgodnie z zatwierdzonym Indywidualnym Planem Konsultacji, wypracowanym w ramach projektu „Planowanie z mieszkańcami” Urząd Gminy Dobra zorganizował konsultacje społeczne w sprawie w/w dokumentu. Głównym celem konsultacji było możliwie szerokie poznanie opinii i preferencji mieszkańców gminy i innych grup interesariuszy na temat zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra.

Konsultacje przeprowadzane były w formie papierowej poprzez składanie wniosków i opinii w punkcie konsultacyjnym, w formie elektronicznej poprzez nadsyłanie opinii i propozycji w platformie stacja-konsultacja.pl, w formie spotkań z mieszkańcami wg harmonogramu w sołectwach oraz podczas imprez plenerowych.

Aby zapewnić czynny udział mieszkankom i mieszkańcom w kształtowaniu polityki przestrzennej gminy oraz poszerzyć wiedzę mieszkańców na temat możliwości ograniczeń wynikających z opracowania projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zorganizowano:

 1. Spotkanie (fokus) z rolnikami z terenu Gminy Dobra, w formie zdalnej w związku ze stanem pandemii.
 2. Spotkanie (fokus) z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie Gminy Dobra.
 3. Spotkanie eksperckie z wybranymi kluczowymi instytucjami.
 4. Konsultacje pisemne w formie wniosku do projektu Studium.
 5. Konsultacje on-line z wykorzystaniem platformy stacja-konsultacja.pl.
 6. Zorganizowano 3 spotkania Grupy roboczej (sołtysi, członkowie zespołu ds. konsultacji społecznych).
 7. Spotkania z mieszkankami i mieszkańcami – 2 cykle spotkań:
  • 1 Cykl spotkań w 12 sołectwach: w Mierzynie, Skarbimierzycach, Dołujach, Wąwelnicy, Bezrzeczu, Wołczkowie, Dobrej, Buku, Łęgach, Grzepnicy, Rzędzinach i Stolcu,
  • 2 Cykl spotkań – 6 spotkań łączonych: w Mierzynie, Bezrzeczu, Dołujach, Buku, Dobrej, Rzędzinach.
 8. Zorganizowano punkty konsultacyjne na terenie Gminy Dobra, podczas imprezy - Weekendu Otwartych Ogrodów oraz w holu Referatu ds. Planowania Przestrzennego i Warunków Zabudowy.
 9. Stały punkt konsultacyjny znajdował się w Referacie ds. Planowania Przestrzennego i Warunków Zabudowy Urzędu Gminy Dobra.

 

W związku z rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną spotkania prowadzone były z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych w związku z epidemią COVID-19.

W ramach konsultacji pisemnych w tradycyjnej formie oraz w formie elektronicznej składano wnioski do Urzędu Gminy Dobra w terminie wskazanym na stronie www.dobraszczecińska.pl w zakładce Konsultacje społeczne oraz na spotkaniach z mieszkańcami w miejscowościach na terenie Gminy Dobra. Liczba zebranych wniosków - 423.

Dyżury cieszyły się sporym zainteresowaniem, zwłaszcza po opublikowaniu wstępnego projektu Studium.
Stały punkt konsultacyjny znajdował się w Referacie ds. Planowania Przestrzennego i Warunków Zabudowy Urzędu Gminy Dobra. W związku z powyższym w Referacie była możliwość uzyskania informacji odnośnie szczegółów procesu konsultacji.

W trakcie 2 Cyklu spotkań prowadzone były również konsultacje on-line z wykorzystaniem platformy stacja-konsultacja.pl. Uczestnik konsultacji w wyznaczonym terminie podanym na stronie www.dobraszczecinska.pl w zakładce Konsultacje społeczne mógł dodawać w serwisie uwagi, składać propozycje i komentarze do poszczególnych stron lub części konsultowanego materiału. Wpłynęło 21 wniosków. Na tym konsultacje społeczne zakończono i trwa rozpatrywanie złożonych wniosków.

Następnym etapem przy tworzeniu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest skierowanie projektu Studium celem uzyskania opinii i uzgodnień do organów i instytucji, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Na podstawie obowiązujących przepisów projekt Studium będzie wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Dobra oraz na stronie www.bip.dobraszczecinska.pl  w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium ukaże się w prasie i na stronie www.bip.dobraszczecinska.pl  oraz obwieszczenia zostaną zamieszczone na tablicach ogłoszeń w miejscowościach na terenie Gminy Dobra.

Kierownik RPPiWZ
Zofia Iwona Wajda

 

Link do podsumowania: https://dobraszczecinska.pl/site/571-planowanie-z-mieszka%C5%84cami-konsultacje-spo%C5%82eczne/10027-podsumowanie-zako%C5%84czonych-konsultacji-spo%C5%82ecznych-w-sprawie-projektu-studium-uwarunkowa%C5%84-i-kierunk%C3%B3w-zagospodarowania-przestrzennego-dla-obszaru-gminy-dobra


Info: UG Dobra

 

Reklama r6s