Reklama r2m

 

Sesja Rady Gminy Dobra - skargi na UG Dobra i Wójta, realizacja zadań oświatowych

Sesja Rady Gminy Dobra - skargi na UG Dobra i Wójta, realizacja zadań oświatowych


W czwartek, 2023-11-30, odbędzie się XLVII sesja Rady Gminy Dobra. W porządku obrad są takie punkty jak zmiana budżetu gminy i wieloletniej prognozy finansowej, zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, procedowanie skarg na Wójta Gminy i na UG Dobra, informacja o stanie realizacji zadań oświatowych czy działalności Wójta Gminy w październiku 2023 r.

Początek posiedzenia o godz. 10:00. Odbędzie się ono w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej, Klub w Dobrej, ul. Graniczna 31.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji, która odbyła się w dniu 26 października 2023r.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Wolne Wnioski i informacje.
5. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Dobra na 2023 r.
6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2023 – 2030.
7. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Polickiego na budowę budynku z mieszkaniami chronionymi dla podopiecznych PSONI Koło w Policach.
10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o pomocy finansowej dla Powiatu Polickiego.
11. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Mierzyn 1 (działki przylegające do ul. Wenus w Mierzynie).
12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Dobra. (działki pomiędzy ul. Graniczną a Osiedlową w Dobrej)
13. Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi organowi właściwemu.
14. Projekt uchwały w sprawie skargi na opieszałość Urzędu Gminy Dobra.
15. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Dobra w zakresie procesu rekrutacji do oddziałów przedszkolnych, punktów przedszkolnych oraz przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dobra przeprowadzonej w roku 2023.
16. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Dobra w roku szkolnym 2022/2023.
17. Informacja o podmiotach wyznaczonych do wykonywania kary ograniczenia wolności oraz prac społecznie użytecznych.
18. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dobra w okresie od dnia 01.10.2023 do dnia 31.10.2023r.
19. Zamknięcie obrad.

Ze szczegółami i projektami uchwał na sesję RG można zapoznać się na stronie: https://bip.dobraszczecinska.pl/rada/projekty/2023/269


Tekst: Grzegorz Krakowiak
Foto: Grzegorz Krakowiak

 

Reklama r6s