Reklama r2m

 

Referendum - informacja KBW i pełnomocnictwa

Referendum - informacja KBW i pełnomocnictwa


Jak już wiele osób mogło się przekonać - do skrzynek pocztowych trafiła ulotka informacyjna Komisarza Wyborczego w Szczecinie ze skrótem informacji referendalnych.

W artykule prezentujemy tę ulotkę a także informacje o głosowaniu przez pełnomocnika.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Dobra najpóźniej do dnia 20 marca 2020r.

 

W obwieszczeniu Wójta Gminy Dobra z dnia 27 lutego 2020r. znajduje się fragment dotyczący możliwości głosowania przez pełnomocnika:

"Głosować przez pełnomocnika mogą osoby uprawnione do udziału w referendum, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U z 2019r. poz. 1172 z późn. zm.), w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
2) całkowitej niezdolności do pracy,
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji,
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Dobra, Wydział ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska z siedzibą w Wołczkowie przy ul. Lipowej 51 najpóźniej do dnia 20 marca 2020r."

 

Co jest istotne:

 1. wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa składamy do Wójta Gminy Dobra, a nie do Komisarza Wyborczego

 2. pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania (art. 55 §1 ustawy "Kodeks wyborczy")

 3. wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania, a także wyraźne oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania

 4. do wniosku dołącza się:
  1. kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania
  2. pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem, zawierającą jej nazwisko i imię (imiona) oraz adres zamieszkania, a także nazwisko i imię (imiona) osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania
  3. kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem – w przypadku gdy osoba ta nie jest wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa do głosowania

 5. akt pełnomocnictwa do głosowania po sprawdzeniu, na podstawie dostępnych urzędowo dokumentów, danych zawartych we wniosku niezwłocznie sporządza się w trzech egzemplarzach, z których po jednym otrzymują udzielający pełnomocnictwa do głosowania i pełnomocnik, a trzeci egzemplarz pozostaje w urzędzie gminy.

 6. wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia wójtowi gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa do głosowania, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w dniu głosowania (zanim pełnomocnik odda głos).

 7. przed przystąpieniem do głosowania pełnomocnik okazuje obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości oraz akt pełnomocnictwa do głosowania.

 

 Ulotka informacyjna Delegatury KBW w Szczecinie:


Info: Delegatura KBW w Szczecinie - https://szczecin.kbw.gov.pl
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. "Kodeks wyborczy" - tekst jednolity

 

Reklama r6s