Reklama r2m

 

Referendum odwołujące Wójta Gminy

Referendum gminne - głosowanie korespondencyjne


Osoby uprawnione do udziału w referendum posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą w referendum głosować korespondencyjnie.

Zamiar taki należy zgłosić do Komisarza Wyborczego w Szczecinie I najpóźniej do 16 marca 2020 r. (poniedziałek).
Szczegóły - poniżej.

 

W obwieszczeniu Wójta Gminy Dobra z dnia 27 lutego 2020r. znajduje się istotny fragment dotyczący możliwości głosowania korespondencyjnego w trakcie referendum lokalnego:

"Głosować korespondencyjnie mogą osoby uprawnione do udziału w referendum posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U z 2019r. poz. 1172 z późn. zm.), w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
2) całkowitej niezdolności do pracy,
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji,
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.


Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Szczecinie I najpóźniej do dnia 14 marca 2020r. (16 marca 2020r. )"

 

Skąd wzięła się "podwójna data" - "do dnia 14 marca 2020r. (16 marca 2020r. )"?

Otóż zgodnie z ustawą "Kodeks wyborczy" zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca niepełnosprawny zgłasza komisarzowi wyborczemu do 15-go dnia przed dniem wyborów. I to jest właśnie dzień 14 marca 2020 r. (sobota) [art. 53b. §1.].
Jednakże zgodnie z art. 9. §2 tej samej ustawy jeśli termin czynności określonej w "Kodeksie wyborczym" przypada na sobotę albo dzień ustawowo wolny od pracy - termin przesuwa się na pierwszy dzień roboczy po tym dniu. I dlatego można składać taki zamiar do poniedziałku, 16 marca 2020r.

 

Co jest istotne:

  1. zamiar głosowania korespondencyjnego zgłaszamy nie do Wójta Gminy Dobra, ale do Komisarza Wyborczego w Szczecinie I : Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie, ul. Matejki 6b, 71-615 Szczecin, e-mail:  ( https://szczecin.kbw.gov.pl/kontakt )

  2. zamiar taki można zgłosić może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej (także z wykorzystaniem profilu zaufanego - szczegóły: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zamiar-glosowania-korespondencyjnego ).

  3. zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego, oświadczenie o wpisaniu tego wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

  4. do zgłoszenia dołącza się kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

  5. w zgłoszeniu wyborca niepełnosprawny może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.

  6. wyborca niepełnosprawny, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, otrzymuje, nie później niż 7 dni przed dniem wyborów, pakiet wyborczy.

 

Kilka praktycznych wyjaśnień na temat głosowania korespondencyjnego - na stronie PKW: http://pkw.gov.pl/337_Informacje/4/25873_Weszlo_w_zycie_rozporzadzenie_o_przesylkach_w_glosowaniu_korespondencyjnym


Info: Delegatura KBW w Szczecinie - https://szczecin.kbw.gov.pl
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. "Kodeks wyborczy" - tekst jednolity

 

Reklama r6s