Reklama r2m

 

Pomoc dla uczniów

Pomoc o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Dobra


Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS) w Dobrej informuje, że do 15 września 2021 r. trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobra.

Stypendium przeznaczone jest dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

 

Stypendium szkolne przysługuje:

  • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służ społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, tj. nie przekraczających kwoty 528,00 zł,  a od 1 stycznia 2022 r. kwoty 600,00 zł, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Wniosek o przyznanie stypendium można otrzymać w:

  • szkołach podstawowych na terenie Gminy Dobra,
  • w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej, przy ul. Granicznej 24A,
  • na stronie internetowej www.opsdobra.pl  w zakładce „druki”.

 

Szczegółowe informacje na temat stypendium można uzyskać w OPS w Dobrej przy ul. Granicznej 24a lub pod nr tel.: (91) 311 33 04 a także na stronie: http://opsdobra.pl/index.php/aktualnosci/229-stypendium-szkolne-i-wniosek-o-przyznanie-zasilku-szkolnego


Info: Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej

 

Reklama r6s