Reklama

 

Praca - rekrutacja

Oferta pracy - stanowisko urzędnicze w UG Dobra


UG Dobra - ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze - ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Wydziale ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji.

Praca w pełnym wymiarze na umowę o pracę od 1 maja 2021 r., aplikować można tylko osobiście (dokumenty wrzucone do urny przy UG) lub drogą pocztową do 12 kwietnia 2021 (poniedziałek) do godz. 15:00.

 

Ważne: dokumenty rekrutacyjne przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Nabór będzie przeprowadzony w II etapach, a etap drugi to test pisemny i rozmowa kwalifikacyjna.

Niezbędne wymagania:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Posiadanie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku - wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w rozumieniu przepisów Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, o kierunku administracja lub ochrona środowiska, z wymaganym przynajmniej 3-letnim stażem pracy.
 3. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 6. Posiadanie uprawnień do kierowania pojazdem osobowym kategorii B.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.
 2. Umiejętność redagowania pism urzędowych.
 3. Znajomość, umiejętność właściwej interpretacji i stosowania przepisów z zakresu administracji samorządowej i procedury administracyjnej.
 4. Znajomość dokumentów określających strukturę organizacyjną Urzędu.
 5. Dobra znajomość aplikacji biurowych (Microsoft Word, Excel, Open Office, przeglądarek internetowych i poczty elektronicznej).
 6. Wysoka kultura osobista.
 7. Posiadanie cech osobowościowych: rzetelność, terminowość, dokładność i odpowiedzialność.
 8. Umiejętność planowania i organizacji pracy.
 9. Umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów.
 10. Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
 11. Umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły.
 12. Znajomość topografii Gminy Dobra.
 13. Postawa etyczna – wykonywanie obowiązków w sposób uczciwy oraz niebudzący podejrzeń o stronniczość i interesowność.


Szczegóły oferty, zakres zadań i dokumenty do pobrania dostępne są na stronie: https://bip.dobraszczecinska.pl/strony/15506.dhtml


Info: UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl
Foto: ilustracyjne

 

Reklama