Reklama

 

Masy ziemne

Masy ziemne to odpady - zwraca uwagę UG Dobra


Masy ziemne to odpady, a na działkę rolną nie ma możliwości nawiezienia ich "z zewnątrz". Wyjątkiem jest niezanieczyszczona gleba pod warunkiem, że zostanie wykorzystana do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na którym została wydobyta.

UG Dobra zwraca uwagę na właściwe traktowanie mas ziemnych (jako odpady lub nie) ze względu na coraz częstsze zasypywanie działek.

 

Informacja urzędu:

 

W związku z coraz częściej pojawiającymi się przypadkami zasypywania działek masami ziemnymi informujemy, że MASY ZIEMNE TO ODPADY!!!

Niezanieczyszczona gleba i inne materiały występujące w stanie naturalnym, wydobyte w trakcie robót budowlanych, nie zalicza się do odpadów pod warunkiem, że materiał ten zostanie wykorzystany do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na którym został wydobyty  (art. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.). Każdy inny rodzaj mas ziemnych należy traktować jako odpad.

Zastosowanie przepisów ustawy o odpadach do mas ziemnych oznacza, że zagospodarowanie ziemi może być prowadzone tylko w granicach norm wyznaczonych przepisami wynikającymi z ustawy o odpadach oraz przepisów wykonawczych tj. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. z 2016 r. poz. 93).

Na właścicielu terenu ciąży obowiązek precyzyjnego ustalenia, jakie konkretnie odpady przywożone są na jego nieruchomość i w jakiej ilości. Okoliczności te winny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami (np. umowa, karta przekazania odpadu), które powinna posiadać osoba przywożąca masy ziemne.

Przyjęcie na swój grunt mas ziemnych wbrew powyższym zasadom może skutkować wszczęciem postępowania administracyjnego na podstawie z art. 26 ust. 2 ustawy o odpadach który stanowi, że wójt, w drodze decyzji wydanej z urzędu, nakazuje posiadaczowi odpadów ich usunięcie z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania.

W związku z powyższym należy pamiętać, że na działkę rolną nie ma możliwości nawiezienia mas ziemnych.


Info, foto: UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl

 

Reklama