Referendum gminne - wniosek o pełnomocnika

Pozostałe wydarzenia
referendum_304-214
Termin: 2020-03-20

Zgłoszenie wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

Głosować przez pełnomocnika mogą osoby uprawnione do udziału w referendum, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U z 2019r. poz. 1172 z późn. zm.), w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
2) całkowitej niezdolności do pracy,
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji,
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.


Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Dobra, Wydział ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska z siedzibą w Wołczkowie przy ul. Lipowej 51 najpóźniej do dnia 20 marca 2020r.

 

 

 

Terminy


  • 2020-03-20