Reklama r2m

 

Zmiana Statutu Gminy Dobra - opozycja uciszana czy podzielona?

Zmiana Statutu Gminy Dobra - opozycja uciszana czy podzielona?


W czasie ostatniej sesji Rady Gminy Dobra przegłosowany został projekt uchwały o zmianie Statutu Gminy Dobra, wprowadzający ilościowe i czasowe ograniczanie wypowiedzi Radnych w czasie sesji.

Radni opozycyjni sprzeciwiali się zdecydowanie wprowadzeniu takiej zmiany argumentując, że ograniczy ona swobodę wypowiedzi radnych, a Przewodniczący Rady Gminy dysponuje obecnie mechanizmami panowania nad dyskusją.
Z kolei Wójt Gminy Dobra, która przedłożyła Radzie Gminy projekt zmiany, uzasadniając zmiany powoływała się na potrzebę usprawnienia prowadzenia obrad Rady.

Zaskoczeniem była informacja o tym, kto złożył taki wniosek...

 

Zmiana dotyczyła § 46. ust. 6 pkt 1) Statutu Gminy Dobra.

Obecne brzmienie tego fragmentu:
"1) Przewodniczący obrad udziela głosu według kolejności zgłoszeń, a w uzasadnionych przypadkach udziela głosu poza kolejnością; "

Brzmienie tego fragmentu po zmianie:
"1) Przewodniczący obrad udziela głosu według kolejności zgłoszeń. Przewodniczący obrad może udzielić głosu poza kolejnością zgłoszonych mówców, jeżeli konieczność zabrania głosu wiąże się bezpośrednio z głosem przedmówcy (ad vocem). Czas wystąpienia ad vocem nie powinien przekraczać 1 minuty. Nie udziela się głosu ad vocem do wypowiedzi ad vocem; "

W czasie dyskusji nad projektem danej uchwały Radni mogą zabierać głos na czas maksymalnie 3 minuty. Zabranie głosu poza kolejnością w celu krótkiego odniesienia się do przedmówcy jest określane jako zabranie głosu "ad vocem".

W czasie sesji okazało się, że pomysłodawcą zmiany Statutu ograniczającej wypowiedzi "ad vocem" był Radny M.Lindner, który uznawany był za Radnego strony opozycyjnej.

Uzasadniając złożenie takiego wniosku argumentował on, że "ad vocem" jest w czasie obrad Rady Gminy nadużywane, także przez Radnych, którzy włączają się do dyskusji mimo, iż ta dyskusja ich nie dotyczy, a sama dyskusja czasami przechodzi na inne wnioski. Powoduje to, że mieszkańcy obserwujący przebieg sesji (a czasami nawet niektórzy Radni) gubią się, odnośnie czego dana wypowiedź "ad vocem" dotyczy.

W opinii Radnego M.Lindnera niejednokrotnie wypowiedzi "ad vocem" przestawały dotyczyć meritum zagadnienia, a przechodziły na prywatne sprawy. Proponowana zmiana nie wprowadzi ograniczania wypowiedzi, bo radni i tak mają na to czas i to powinno im wystarczyć. Zmiana ma wprowadzić ograniczanie kłótni, a radni przeciwni tej zmianie nie rozumieją pojęcia "ad vocem" i chodzi im raczej o nabicie kapitału politycznego na Facebooku.

 

Dyskusja, która się wywiązała na ten temat była gorąca i trwała ponad 40 minut.

Przewodniczący Rady Gminy B.Miluch stwierdził, że proponowana zmiana ma zapobiec przechodzeniu dyskusji w trybie "ad vocem" w pyskówki, a obrady tak przebiegające mogłyby trwać nawet do wieczora. Po kilku minutach takich dyskusji trudno zorientować się o co chodzi w rozmowie. Według Przewodniczącego używanie przez niego obecnie dostępnych mechanizmów prowadzi do zarzutów łamania przez niego zasad demokracji, a ta zmiana w Statucie da mu możliwość bardziej panować nad obradami sesji. Przewodniczący zaznaczył, że proponowana zmiana miałaby dotyczyć wszystkich radnych, a nie tylko opozycyjnych.

 

Radni opozycyjni podnosili, że po to reprezentują mieszkańców, którzy ich wybrali, aby mogli dogłębnie wyjaśniać wątpliwości, których nie udało się rozwiać przed sesją. W ich ocenie taka zmiana to zabieranie wolności wypowiedzi. Zwłaszcza, że czasami nie wszystko uda się wyjaśnić w czasie obrad Komisji Rady Gminy, a czasami pewne wątpliwości nasuwają się po obradach Komisji, a przed sesją.

Według nich w obecnym statucie są zapisy wystarczające do zamknięcia dyskusji wymykającej się spod kontroli i nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowych ograniczeń. Tego typu ograniczenia w historii były początkowym etapem na drodze do dyktatury.

Radna M.Zagrodzka zaproponowała nawet, aby rozszerzyć zakres prac Komisji Rady Gminy, powiększyć ich liczebność, czy też zorganizować spotkania radnych przed sesją, aby wyjaśniać wszystkie nurtujące radnych wątpliwości.

 

W czasie głosowania nad projektem uchwały głos "za" oddało 11 radnych, w tym dwaj radni opozycyjni (M.Lindner, G.Żywica), a głos przeciw - 7 radnych (wszyscy pozostali obecni opozycyjni radni).

Projekt uchwały został więc przyjęty, a uchwała wejdzie w życie po publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Informacja własna

 

Reklama r6s