Reklama r2m

 

Zgłaszanie szkód powstałych na drogach powiatowych

Zgłaszanie szkód powstałych na drogach powiatowych


Aura bywa kapryśna, a dziury w drogach były, są i będą - czasami widoczne, czasami ukryte pod kałużą wody. Prowadzi to niekiedy do uszkodzeń pojazdu lub własnego ciała.

Starostwo Powiatowe w Policach informuje o procedurze zgłaszania szkód powstałych na drogach powiatowych - przytaczamy ją w artykule wraz z linkami do dokumentów.

 

Jeśli przy drodze ustawiono znak A-30 (inne niebezpieczeństwo) z tabliczką "Przełomy" - możemy mieć trudność z uzyskaniem odszkodowania. Zarządca drogi może podnieść argument, że kierowca zignorował ostrzeżenie o złym stanie drogi. Wówczas może pozostać droga sądowa, a tutaj orzecznictwo wskazuje jednak na uznanie odpowiedzialności zarządcy drogi, gdyż samo oznakowanie nie może stanowić o wyłączeniu odpowiedzialności.

Na zgłoszenie szkody szkody mamy 3 lata. W powiecie polickim procedura wygląda następująco:

 

"Ubezpieczycielem zarządcy drogi w 2020 i 2021 r. była: Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Katowicach.

Ubezpieczycielem zarządcy drogi w 2022 r. jest: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA z siedzibą w Sopocie.

Procedura zgłoszenia szkody:

Kompletnie wypełniony „Druk zgłoszenia szkody komunikacyjnej” lub "Druk zgłoszenia szkody osobowej" wraz z załącznikami należy złożyć do zarządcy drogi:
- osobiście w kancelarii głównej Starostwa Powiatowego w Policach, 72-010 Police, ul. Tanowska 8, parter, pok. 23;
- wysyłając za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Wydział Komunikacji i Transportu Starostwo Powiatowe w Policach, ul. Tanowska 8, 72-010 Police;
- wysyłając elektronicznie poprzez platformę ePUAP na adres: /starostwopolice/skrytka.

Nie ma możliwości przesłania druku zgłoszenia szkody drogą mailową.

Ewentualne pytania dotyczące spraw związanych ze zgłaszaniem szkód prosimy kierować na adres e-mail: .
Informacje można uzyskać również telefonicznie pod nr telefonu: 91 4328101.


Etapy załatwienia sprawy:

Z wnioskiem o odszkodowanie ma prawo wystąpić wyłącznie właściciel pojazdu, posiadający stosowny tytuł własności mienia, które uległo uszkodzeniu, a nie jego użytkownik. Wyjątek stanowią osby będące stroną umowy leasingowej. W przypadku reprezentowania poszkodowanego przez osoby trzecie wymagane jest złożenie stosownego pełnomocnictwa.

Początkowym etapem procedury likwidacyjnej jest przyjęcie zgłoszenia roszczenia odszkodowawczego złożonego na odpowiednim druku.

Bezpośrednio po zgłoszeniu dokonywana jest weryfikacja dokumentacji, a następnie przekazanie druku do firmy ubezpieczeniowej z pominięciem kwestii odpowiedzialności za szkodę. W wypadku wystąpienia niezgodności lub braków w zgłoszeniu wzywa się wnioskującego o uzupełnienie lub korektę informacji/dokumentacji.

Kolejnym etapem jest rozpatrzenie przez ubezpieczyciela przedłożonego wniosku o odszkodowanie, dokonanie oględzin pojazdu oraz wystąpienie do zarządcy drogi celem ustosunkowania się do zdarzenia z udziałem poszkodowanego i kwestii uznania odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenie.

Ostatnim etapem postępowania jest przekazanie wnioskującemu, przez ubezpieczyciela, decyzji w sprawie przyznania lub odmowy przyznania odszkodowania, z pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia odwołania, jeżeli ten nie zgadza się z wydaną decyzją."

 

Szczegółowe informacje wraz z dokumentami do pobrania - na stronie Powiatu Polickiego: https://powiatpolicki.bip.net.pl/?a=13692


Info: BIP Starostwa Powiatowego w Policach

 

Reklama r6s