Reklama r2m

 

Inwestycje

Zaawansowanie inwestycji w Mierzynie w 2020 r. - sprawozdanie


Na XVIII sesji Rady Gminy Dobra (2020-10-29) przedstawione zostało sprawozdanie z zaawansowania inwestycji w naszej gminie w okresie 01 stycznia do 30 września 2020 r.

Poniżej prezentujemy wyciąg z tego sprawozdania dotyczący inwestycji realizowanych w Mierzynie.

 

Należy mieć na uwadze, że od momentu sporządzenia poniższej informacji w UG Dobra zaszły zmiany w zaawansowaniu niektórych inwestycji.

 

zadanie inwestycyjne  zaawansowanie
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zeusa - Wenus. Projekt w opracowaniu - termin do 2020-12-15
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zeusa. Termin zakończenia - 2020-07-31. Wykonawca zgłosił zakończenie robót. Trwa procedura odbioru inwestycji.
Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni ścieków PS Nowa wzdłuż ul. Zgodnej, Tytusa, Kokosowej i Ozdobnej. Wykonawca zgłosił inwestycję do odbioru. Termin wykonania - 2020-09-30.
Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr 206/3 i 206/21 (ul. Akacjowa). Inwestycja nie została odebrana ze względu na braki w dokumentacji. Termin wykonana - 2020-07-15.
Budowa odprowadzenia wód deszczowych z rejonu ul. Kolorowa i Mierzyńska. Odstąpiono od wykupu działki z przyczyny rozbieżności finansowej w zakresie ceny nabycia działki przez gminę. Przystąpiono do ponownego przeanalizowania konieczności realizacji zbiornika w rejonie skrzyżowania ul. Mierzyńska / Okulickiego.
Budowa sieci kanalizacji deszczowej od "Mierzynianki" do ul. Brzozowej. Zadanie przeniesione na 2021 r. Należy przejąć grunty dz. 49/2, 911/11, 911/14.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na dz. 330 (ul. Brzozowa) i 249/17. Partycypant złożył dokumenty do umowy partycypacyjnej.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Akacjowa/Brzozowa. Przygotowano zapytanie ofertowe na roboty budowlane. Termin składania ofert - 2020-10-12.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Wędrownej. Roboty w trakcie - termin wykonania: 2020-11-12.
Budowa sieci wodociągowej fi160 w ul. Kolorowej. Zgodnie z umową na wykonanie projektu - do 2020-11-30 Wodociągi Zachodniopomorskie powinny złożyć w Starostwie dokumentację do pozwolenia na budowę.
Budowa sieci wodociągowej na dz. 4/24, 3/24, 310, 1/25, 1/44, 1/26. Roboty wykonane w 100%. Odbiór robót 2020-05-11. Zgłoszono zakończenie robót do PINB 2020-06-24.
Budowa sieci wodociągowej na dz. 336 (ul. Kolorowa). Przygotowano zapytanie ofertowe na roboty budowlane. Termin składania ofert: 2020-10-16.
Budowa sieci wodociągowej na dz. 147/3, 308, 305/4. Gmina oczekuje na ustanowienie służebności od właściciela dz. 147/3. Następnie gmina wystąpi o przeniesienie 2 pozwoleń na budowę do Starosty Polickiego i do Wojewody Zachodniopomorskiego.
Budowa zbiornika retencyjnego kanalizacji deszczowej - wykup działki. Działka została zakupiona przez Gminę. Akt notarialny w dniu 2020-07-08.
Budowa zbiornika retencyjnego na byłej oczyszczalni ścieków. Dokumentacja projektowa wykonana w 100%. Dokumentacja ze względu na całkowitą wartość kosztorysową inwestycji 21,5 mln zł brutto podzielona na etapy - na etap I w dniu 2020-06-01. W tym etapie przewidziano realizację zbiornika wraz z niezbędną częścią sieci.
Modernizacja szaf sterowniczych w sterowniczych w pompowniach. Zrealizowano modernizację szaf sterowniczych w pompowniach ścieków PŚ Zielona Górka Dobra, PŚ 18 Dobra, PŚ 50 Mierzyn, PŚ Grafitowa Mierzyn i PŚ 43 Łęgi
Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej - ul. Zgodna. W dniu 30.09.2020 r. uzyskano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z pozwoleniem na budowę.
Uporządkowanie systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Mierzyn na granicy gminy Dobra i Gminy M. Szczecin.  W dniu 2020-09-18 spisano protokół odbioru końcowego.
Budowa chodnika na ul. Topolowej od ul. Łukasińskiego. Roboty budowlane zrealizowano w II kwartale 2020 r. Trwa postępowanie adm. w sprawie wypłaty odszkodowania za wywłaszczenie części nieruchomości.
Budowa chodnika ul. Zeusa. Dokumentacja projektowa w opracowywaniu. W związku z koniecznością uzyskania min. decyzji o lokalizacji celu publicznego jak i decyzji środowiskowej termin wykonania przesunięto do 2021-06-15.
Budowa drogi gminnej ul. Spółdzielców od nr 10 do 17 (garaże). Projekt w opracowywaniu. Termin do dnia 2020-09-30.
Budowa drogi ul. Morenowa wraz z infrastrukturą. Projekt w opracowywaniu. Termin do dnia 2020-12-20.
Budowa parkingu ul. Długa (Kolonia). Dokumentację projektową odebrano w I kw. 2020 r. Zadanie oczekuje realizacji robót.
Budowa parkingu w ciągu ul. Weleckiej przy przedszkolu. Zrealizowano w II kw. 2020 r.
Budowa ul. Elżbiety. W trakcie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na realizację inwestycji. Przygotowywanie do ponownego przetargu na roboty budowlane.
Budowa ul. Mierzyńskiej (od ul. Milenijnej do skrzyżowania z ul. Okulickiego). Zadanie zostało zrealizowane.
Budowa ul. Mierzyńskiej i Wędrownej (od skrzyżowania z ul. Okulickiego do ul. Kolorowej). Przygotowanie przetargu z wolnej ręki na roboty. Wykonanie III etapu o dł. drogi 225 mb. Koniec prac 2021-04-21.
Modernizacja ul. Spółdzielców. W trakcie realizacji. Realizacja zgodnie z harmonogramem. Zakończenie prac 2020-10-30.
Modernizacja ul. Wesołej oraz ul. Zacisznej. Dokumentacja projektowa złożona do Starostwa Powiatowego - oczekujemy pozwolenia na budowę. Termin zakończenia prac przewidziany na dzień 2021-12-15.
Modernizacja ul. Zakładowej wraz z infrastrukturą. Roboty w trakcie przewidywany koniec IV kwartału 2020.
Przebudowa ul. Piotra wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zadanie zostało zrealizowane.
Urządzenie i ogrodzenie cmentarza. Zadanie wycofane. Brak dokumentów potwierdzających prawidłowość powiększenia cmentarza. Należy wyjaśnić status cmentarza.
Zakup radiowozu dla Komisariatu Policji w Mierzynie w wersji oznakowanej. Zawarto porozumienie. Zostanie przekazana dotacja w kwocie 50 000.
Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Mierzynie - montaż urządzeń BRD (poprawiających Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego) - sygnalizatorów (proj. 7) Zlecono montaż radarowego wyświetlacza prędkości. Termin realizacji do 2020-11-30.
Wykonanie osłon zewnętrznych w PSP Mierzyn w celu poprawy warunków pracy i nauki. Zadanie zostało zrealizowane.
Budowa przedszkola. Zadanie zostało zrealizowane. Roboty budowlane zostały zakończone w dniu 2020-07-20. Budynek przedszkola został odebrany i przekazany do użytkowania Dyrektorowi Zespołu Przedszkoli w Mierzynie.
Zakup pierwszego wyposażenia przedszkola w ramach projektu Dla Dobra Dzieci. Zadanie zostało zrealizowane.
Budowa oświetlenia w Gminie Dobra oraz wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w Mierzynie. Roboty budowlane W trakcie realizacji - koniec 2021-05-31. Projekty techniczne w tracie realizacji - IV kw. 2020.
Budowa świetlicy na "Mierzyniance" adaptacja projektu budowlanego. Roboty w trakcie realizacji. Termin zakończenia prac 2020-10-30.
Ogrodzenie boiska w Mierzynie. Zrealizowano roboty i odebrano.

 


Info: UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl

 

Reklama r6s